טענות סף בכתב ההגנה

1. משיבה 1 (להלן: "התובעת") הגישה תביעה נגד המשיב 2 (להלן: "דביר") בגין הלוואה שהלוותה לו. יצויין כי התובעת היא חברה גרמנית שהשקיעה בחברה ישראלית בשם "מונלייט אלחוט בע"מ" (להלן: "חב' מונלייט"). דביר הוא מנהל ובעל השליטה בחברת עירא דבירטק בע"מ, חברה שהיא ממייסדות חב' מונלייט ובעלת מניות בה, ואף שימש מנכ"ל בחברת מונלייט. דביר שלח הודעת צד ג' נגד המשיבים 3-5 ונגד המבקש (להלן: "דניאלי") ששימש כדירקטור בחב' מונלייט. 2. דניאלי הגיש בקשה לסלק את הודעת צד ג' נגדו על הסף, שכן לדבריו דביר מעלה נגדו בהודעה טענה לשיתוף פעולה עם התובעת וגרימת נזקים לדביר, כשאותן טענות ונזקים מופיעים בכתב ההגנה כטענת קיזוז של דביר. 3. לפיכך, טוען דניאלי כי נוצר "מעגל שוטה", שכן אם יתקבלו טענות דביר, תידחה התביעה ואיתה גם הודעת צד ג', ואם יידחו הטענות, תידחה גם הודעת צד ג'. דניאלי מפנה גם להחלטה מיום 20.4.11 בתיק זה בו בוטל היתר המצאה מחוץ לתחום למשיב 4 (צד ג' 2, להלן: "פיהוף"), בין היתר בשל אותו מעגל שוטה (להלן: "החלטת פיהוף"). 4. דביר מתנגד לבקשה וטוען כי הוגשה באיחור וכי היא מערבת נושאים עובדתיים, ואינה יכולה להיחשב לפיכך כטענת סף. כן טוען דביר כי יש לאבחן בין החלטת פיהוף לבין המקרה הנוכחי, שכן שם דובר בבקשה לביטול היתר המצאה, וכמו כן, פיהוף היה בעל השליטה בתובעת ולא בחב' מונלייט, ואילו דניאלי היה דירקטור בחב' מונלייט. לפיכך, טוען התובע כי קיימת אפשרות תיאורטית שטענות ההגנה יידחו, ואילו הטענות בהודעת צד ג' נגד דניאלי - יתקבלו. 5. עקרונית, הטענה שמעלה דניאלי הינה טענה נכונה, דהיינו, אם מתקיים אותו "מעגל שוטה", אין לאפשר אותו ואין מקום כלל להודעת צד ג' [ר' ת"א (מחוזי ת"א) 2661/98 דודאי נ' פישר (30.5.01); בר"ע (עבודה ארצי) 16/03 ישראפוט תעשיות בע"מ נ' אללטיף (תק-אר 2003(1) 163 (2003)]. 6. בענייננו יש לבחון, למעשה, האם ייתכן מצב בו תתקבל התביעה נגד דביר, ותתקבל גם הודעת צד ג' נגד דניאלי. 7. בהודעת צד ג' נטען נגד דניאלי (שהיה כזכור דירקטור בחב' מונלייט) כך: "2.6.2. מר דניאלי חבר לדירקטורים מטעם הקבוצה הגרמנית, תוך יצירת רוב אוטומטי בדירקטוריון, כאשר איננו מהסס לנצל את כוחו בצורה ברוטאלית ולרמוס ברגל גסה את זכויות המיעוט. 2.6.3. בין השאר, פעל לתכנון ולקידום קנוניה לעושק המיעוט וגזילת מניותיו; סייע בהברחת רכוש מונלייט, לקוחותיה והכנסותיה, לחו"ל באמצעות הקב' הרוסית, הקב' הגרמנית, חב' מיינקונספט (המתחרה העיקרית של מונלייט) וחברות קש שונות; סייע לקדם מתחרות של מונלייט; סייע בידי המנכ"ל במעשיו הנ"ל שלא כדין; פעל לסכל במזיד ביצועו של צו עיקול שניתן בבי"ד לעבודה תוך הברחת כספים; סיכל במזיד פעולות להבראת החברה וגיוס הון לחברה לפתרון בעיה זמנית של תזרים מזומנים; גרם במזיד לקריסת החברה ולפירוקה שלא כדין; עשה שימוש בחברות קש לרכישת הקניין הרוחני של החברה בנזיד עדשים לאחר הכשלתה". 8. סעיף זהה לחלוטין קיים גם בכתב ההגנה (סעיפים 4.4.2 ו-4.4.3). 9. יצויין גם כי הנספחים לכתב ההגנה ולהודעת צד ג' הינם זהים והוגשו תחת כותרת של "נספחים לכתב ההגנה והודעת צד ג'". עוד יצויין כי בסעיף 1.5 להודעה לצד ג' נכתב כי: "יש דמיון רב בין טענות ההגנה לבין הטענות נגד הצד השלישי", 10. הגם שדניאלי איננו נושא משרה בתובעת, הטענות נגדו שלובות בטענות שנטענו נגד התובעת בכתב ההגנה ומהוות מקשה אחת יחד עימן. הטענה הנטענת נגדו הינה למעשה טענת קנוניה שלו ושל אחרים מטעם התובעת, ואין טענה כי פעל באופן עצמאי ובמנותק מהתובעת או מעושי דברה. לכן, קבלת טענות דביר נגד התובעת תביא לדחיית התביעה וממילא לדחיית הודעת צד ג', ואילו דחיית טענות דביר בכתב ההגנה תביא גם לדחיית הטענות שנטענו נגד דניאלי בנמסגרת הודעת צד ג'. אינני רואה אפשרות כי טענות דביר שבכתב ההגנה יידחו, ואילו טענות דביר שבהודעת צד ג' נגד דניאלי, שהן אותן הטענות - יתקבלו. 11. במאמר מוסגר יצויין כי אילו היו הפעולות המיוחסות לדניאלי בהודעת צד ג' (ובכתב ההגנה) פעילויות עצמאיות, גם אז לא היה מקום למשלוח הודעת צד ג' נגדו, שכן לא היה מתקיים אז התנאי שבתקנה 216(3) לתקנות סדר הדין האזרחי, המאפשר הגשת הודעה לצד שלישי "כששאלה או פלוגתה בין הנתבע לצד השלישי הכרוכה בנושא התובענה היא בעיקרה כזו השנויה במחלוקת בין התובע לנתבע, ומן הראוי שתיפתר גם ביניהם לבין הצד השלישי". פעולות עצמאיות של דניאלי, לו היו, יכולות להקים, אפוא, לכאורה, עילת תביעה נגדו, אך לא עילה למשלוח הודעת צד ג'. 12. אין, אפוא, מקום במקרה זה לאבחנה שמבקש דביר לעשות בין החלטת פיהוף לבין המקרה הנוכחי, בהקשר של אותו "מעגל שוטה", גם כאשר תפקידי פיהוף ודניאלי היו שונים. 13. יש לדחות גם את טענת דביר לפיה הבקשה הוגשה באיחור. אין מניעה להעלות את הבקשה גם בשלב זה של הדיון (כשנמצאים אנו עדיין בשלב שלפני שמיעת הראיות), ואין פסול בכך, מה גם שדניאלי שאב כנראה "רוח גבית" מהחלטת פיהוף. 14. אין גם צורך בבירור עובדתי לגבי בקשה זו, שכן נסמכת היא על כתבי הטענות בלבד, ובהנחה כי כל האמור בכתב ההגנה ובהודעת צד ג' אמת. 15. אינני מקבל גם את הטענה כי הסעד המבוקש בהודעת צד ג' איננו זהה לזה המבוקש בכתב התביעה (ככל שיש לכך חשיבות לעניין בקשה זו). בהודעת צד ג' מבוקש לחייב את צדדי ג' לשלם לדביר אותם סכומים שיחוייב בהם, אם יחוייב, במסגרת התביעה העיקרית נגדו. 16. לפיכך אני מקבל את הבקשה ומוחק את הודעת צד ג' שנשלחה נגד דניאלי, צד ג' 4. 17. המשיב 2, שולח ההודעה ישלם למבקש, צד ג' 4, הוצאות בסך 3,500 ₪. כתב הגנהמסמכים