טענות עובדתיות חלופיות

להלן אדון בשתי הבקשות התלויות ועומדות בתיק, אך ראשית למען הסדר הטוב אבהיר כדלקמן: בש"א 155300/05 נפתחה עם הבקשה למתן הוראות לתקן כתב טענות מטעם הנתבע, כאשר זו התייחסה לסעיף 18 לכתב התביעה ונספח ח' - בבקשה זו ניתנה החלטה. בנוסף הוגשה בקשה להורות על תיקון כתב טענות, הפעם מטעם התובע. אולם, בקשה זו נכללה במסגרת בש"א 155300/05 ובה טרם ניתנה הכרעה, למען הסדר הטוב נפתחה בש"א 1 בש"א 179306/05 - בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ומתן תשובות לשאלון. נמסרה תגובה, אך טרם נמסרה תשובה על אף החלטתי מיום 29.12.05 כאשר הנתבע מציין בתגובתו להחלטתי זו כי למעשה היות ולא צורף תצהיר, אזי יש בכך כדי לאיין את התגובה ולמעשה לא הוגשה תגובה ועל כן עותר הנתבע ליתן החלטה כמבוקש בבקשתו. להלן אכריע בשתי הבקשות התלויות ועומדות, על יסוד המצוי בתיק, ולאחר קביעת המועדים להגשת התשובות ומשאלה לא הוגשו, יש לראות בבעלי הדין כאילו ויתרו על זכותם להגשת התשובה. בש"א 1 1. בקשה זו הינה בקשתו של התובע להורות על תיקון כתב ההגנה. 2. המבקש בבקשתו עותר למחיקת פרק ה'2 מכתב ההגנה, אשר בו מייחס המשיב- הנתבע לבא כוח המבקש - התובע אינטרס אישי בהגשת התביעה, בהיותו מביש. 3. בנוסף, המבקש טוען כי בטענות הנוגעות למערכת היחסים בין המבקש למשיב אשר מובאות בפרק ה'1 לכתב ההגנה יש בכדי לסרבל את הדיון שלא לצורך. שכן השאלה היחידה הרלבנטית הינה האם המשיב פרסם את הפרסומים הפוגעים, אם לאו. 4. טענה נוספת בפי המבקש הינה כנגד הצגת גרסאות עובדתיות חלופיות מצד המשיב. לדידו של המבקש, הטענות שמעלה המשיב בדבר "אופיו" של האתר נועדו לשמש טענות הגנה עובדתיות חלופיות, שאם יתברר כי בניגוד להכחשותיו, המשיב הוא זה שפרסם את הפרסומים הפוגעים, אזי יאחז בטענה העובדתית החלופית. לאור האמור עותר המבקש למחיקת פרק ג' לכתב ההגנה. 5. בתגובתו לבקשה, המשיב טוען כי אין עילה בתביעה וכי הינה קנטרנית, טורדנית ואף נקמנית. לדידו בירור הטענה הינו מהותי, ואין בטענות דבר מביש. 6. מוסיף המשיב וטוען כי אף בפרק ה'1 לכתב ההגנה אין בכדי לסבך את הדיון, שכן יש רלבנטיות בבירור הטענות. 7. לעניין פרק ג' לכתב ההגנה, המשיב טוען כי אין המדובר בטענות עובדתיות חלופיות, אלא טענות משפטיות אשר יש חשיבות לבירורן. דיון 8. עניינה של התביעה בתיק העיקרי הינה פרסומים שנעשו באתר אינטרנט, אשר לטענת התובע - המבקש בבקשה זו, הינם כוזבים ומהווים הוצאת לשון הרע נגדו. 9. בפרק ה.2. לכתב ההגנה של המשיב, מובא תיאור היחסים בין המשיב לב"כ המבקש, וזאת במטרה להוכיח כי התביעה הינה קנטרנית וטורדנית וכי יש לב"כ המבקש עניין אישי בתביעה. טענות אלה, אף אם נכונות הן, אין מקומן בכתב ההגנה בתיק המתנהל בין המבקש למשיב. ב"כ המבקש אינו בעל דין בתובענה זו ואין זה מן הראוי להישמע בטענות כנגדו. כאשר מוגשת תובענה בין בעל דין ליריבו, אין להידרש לבירור שיקוליו של ב"כ בעל דין שהובילו אותו לקחת התיק לטיפולו. טענות בדבר קנטרנות וטרדנות התביעה ראויות להישמע כלפי המבקש ולא כלפי בא כוחו. בירור טענה זו יש בה בכדי לסרבל את הדיון שלא לצורך, כאשר העניין אינו דרוש לבירור השאלה שבמחלוקת אשר היא הפרסומים אשר לטענת המשיב, נעשו ע"י המבקש ויש בהם משום הוצאת לשון הרע. 10. לאור זאת - יש למחוק את סעיפים 88-93 מכתב ההגנה על פי תקנה 91(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 בשל העדר הצורך בבירור העניין. 11. פרק ה.1. לכתב ההגנה עוסק במערכת היחסים שבין המבקש למשיב, אשר לטענת המשיב היא זו שהובילה להגשת התביעה כנגדו. כאמור לעיל, ניתן להעלות טענות בדבר היות התביעה קנטרנית וטורדנית כאשר טענות אלה מופנות כלפי בעלי הדין. בפרק ה.1. לכתב ההגנה טוען המשיב כי התביעה הוגשה בשל מניעים אישיים וזרים וכי בשל כך הינה קנטרנית וטרדנית. אין באמור בסעיפים אלה לכתב ההגנה בכדי לסרבל את הדיון ואין למחוק אותם בשל היות העניין מביש. כל עוד מועלית הטענה בין הצדדים הניצים בתובענה, אין בה פסול כאשר הדבר נטען לעניין עצם קיומה של לשון הרע ונסיבות הגשת התובענה בעילה זו. לאור האמור - אין למחוק את פרק ה.1. מכתב ההגנה. 12. טענתו הנוספת של המבקש נוגעת להעלאת טענות עובדתיות חלופיות. טענתו של המשיב בכתב הגנתו הינה כי הוא לא פרסם את הפרסומים נשוא התביעה. עם זאת טענה נוספת השגורה בפיו הינה כי אין כתב התביעה מראה עילת תביעה היות ואין בפרסומים לשון הרע על פי מבחן "הקורא הסביר" וכי לא נגרם למבקש נזק. טענה נוספת הינה בדבר מניעי הגשת התביעה אשר היא לטענת המשיב, קנטרנית וטורדנית. לאחר עיון נוסף בפרק ג. לכתב ההגנה הגעתי למסקנה כי אין מדובר בטענות עובדתיות חלופיות. הטענות בפרק ג. לכתב ההגנה הינן טענות משפטיות, הנוגעות לעצם קיום לשון הרע ולמעשה לעצם קיום או אי קיום עילת תביעה, וכן טענות בדבר העדר נזק למבקש. טענות המשיבה לא באות לסתור את טענתו כי לא פרסם את הפרסומים נשוא התביעה. על כן - אין מדובר בטענות חלופיות כמשמעותן בתקנה 72(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984, ואין למוחקן מכתב ההגנה. 13. סוף דבר - הבקשה 1 14. לאור התוצאה אליה הגעתי - אין צו להוצאות. בש"א 179306/05 15. בקשה זו הינה בקשת הנתבע לגילוי מסמכים ומתן תשובות לשאלון. 16. המשיב בתגובתו לא מעלה טענה עניינית כנגד גילוי המסמכים או מתן התשובות לשאלון. אך מעלה טענות בדבר המועדים בהם הומצאה הדרישה לגילוי המסמכים ומתן תשובות לשאלון. עם זאת, הטענות הנטענות בדבר המועדים בהם קיבל לראשונה דרישה לגילוי מסמכים ומתן תשובות לשאלות, ושליחת התשובה להן, הינן טענות עובדתיות אשר אינן נתמכות בתצהיר. משכך, אין להידרש להן. 17. מטרת גילוי המסמכים כמו גם התשובות לשאלון הינה לייעל את הדיון ולאפשר דיון הוגן. מטרת המועדים הינה, בין היתר, למנוע הגשת בקשות ברגע האחרון ערב בירור המשפט ולעכבו. עם זאת, בהיותנו בשלב קדם המשפט מסורה לבית המשפט הסמכות שבתקנה 143(3) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. על כן, היות ואנו מצויים בשלב מקדמי של הדיון, ועל מנת לאפשר דיון יעיל והוגן ומשלא העלה המשיב טענות ענייניות כנגד המבוקש - יש ליתן צו לגילוי מסמכים ומתן תשובות לשאלון. 18. לאור האמור אני מקבלת את הבקשה 179306/05 ומורה על גילוי מסמכים ומתן תשובות לשאלון כמבוקש. 19. המשיב ישא בהוצאות הבקשה ושכר טרחת עו"ד בסך 1,000 ₪ + מע"מ, צמוד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד יום התשלום בפועל. טענות חלופיות