טענות עובדתיות סותרות באותו הליך

לפניי בקשה להארכת מועד להגשת ערעור. 1.ההליך נסוב על פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, לפיו נדחתה בקשת המבקשת למתן צו הצהרתי בדבר זכאותה להירשם כבעל זכויות בנכס מקרקעין. המבקשת טענה לזכויות בנכס כוח מתנה שקיבלה מסבתה המנוחה, לחלופין נטען כי ירשה את הזכויות בנכס מכוח צוואה של סבתה. בפסק הדין נדרש בית המשפט לדוקטרינה של השתק שיפוטי, הקובעת כי בעל דין אינו רשאי לטעון בהליך אחד טענה עובדתית הסותרת טענה עובדתית שטען בהליך אחר, ומקל חומר אינו רשאי לטעון טענות סותרות באותו הליך ממש. גם לגופה נדחתה טענת המבקשת כי קיבלה את הנכס במתנה. בית המשפט הגיע למסקנה כי ההליך בו נקטה המבקשת אינו ההליך הנכון, שעה שהיא טוענת לזכויות מכוח הצוואה הנטענת, המאוחרת למתנה הנטענת, והאמור בה מלמד כי המנוחה חזרה בה מן המתנה, ככל שהתכוונה לתיתה, והצוואה באה במקומה. מכאן, כך נפסק, שדרך המלך לקבלת הזכויות היא במסגרת בקשה לצו קיום צוואה. 2.פסק הדין ניתן ביום 5.6.2008 במעמד הצדדים. בבקשה לפניי, שהוגשה ביום 17.8.2008, מתבקשת ארכה להגשת ערעור כך שיוגש 30 ימים לאחר מתן פסק דין בבקשה לצו קיום צוואה, התלויה ועומדת בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן. נמסר בבקשה כי התיק נקבע לקדם משפט ליום 4.12.2008. המבקשת טוענת כי אם יקבע בית המשפט לענייני משפחה כי הנכס נגרע מן העזבון, הרי שתמצא עצמה "קרחה מכאן ומכאן". היא מוסיפה כי אם תתקבל הבקשה לצו קיום צוואה יתייתר הצורך בהגשת הערעור. המשיבים מתנגדים לבקשה. לטענתם, טענות המבקשת בדבר המקור לזכויותיה בנכס אינן מתיישבות האחת עם רעותה ועליה לזנוח אחת הטענות. אם תיזנח הטענה בדבר המתנה, כי אז אין מקום לערעור ואין כל צורך במתן ארכה. יחד עם זאת, נוכח נסיבות אישיות שפקדו את בא-כוח המבקשת, מסכימים המשיבים לכך שהערעור יוגש עד ליום 30.9.2008. 3.נקודת המוצא לדיון היא כי יש לקיים את המועדים הקבועים בחוק ובתקנות. זאת לשם השגת יעילות, וודאות וסופיות ההליך על יסוד כללים החלים באופן שווה על כל בעלי הדין. ניתן לסטות מנקודת מוצא זו רק בהתקיים "טעמים מיוחדים" (תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). קיומו של הליך תלוי ועומד יכול לשמש, בנסיבות מסוימות, "טעם מיוחד" למתן ארכה להגשת הליך ערעורי. הראציונל המונח בבסיס הדבר הוא כי ישנם מקרים בהם הכרעה בהליך התלוי ועומד יכול ותייתר את עצם הגשת הערעור או תשפיע באופן ממשי על הדרך בה הוא יתברר. בנסיבות אלה, יש יסוד להניח כי הארכת המועד תטיב לא רק עם בעל הדין המבקש להאריך את המועד אלא גם עם בעל הדין שכנגד. הארכת מועד מעין זו יכולה להיות מוצדקת גם מטעמים של יעילות דיונית וחסכון בזמן שיפוטי. אולם אין מדובר בעילה מוחלטת, ויש לבחון כל מקרה לגופו (ראו, בש"א 9159/04 חקשורי נ' בובליל (לא פורסם, 20.10.2004)). ישנה חשיבות לסוג ההליך התלוי ועומד, לדרך בירורו ולטיב הקשר בינו לבין הערעור. יש חשיבות גם לסיכויי ההליך התלוי ועומד וכן למסגרת הזמן בה צפויה הכרעה בהליך. 4.במקרה שלפניי, לא ניתן להתבסס על ההליך בבית המשפט לענייני משפחה כ"טעם מיוחד" להארכת מועד. לא שוכנעתי כי קיימת הצדקה להאריך את המועד להגשת ההליך עד לסיום ההליכים בבית המשפט לענייני משפחה. ראשית, יש ממש בטענת המשיבים לפיה המבקשת מנועה מלנהל במקביל הליכים משפטיים המבוססות על טענות עובדתיות סותרות. שנית, ההליך בבית המשפט לענייני משפחה נסוב על עצם תוקפה של הצוואה הנטענת ולא בשאלה אילו נכסים כלולים בגדר העזבון. אשר על כן, ספק אם הכרעה בשאלת תוקפה של הצוואה תייתר את עצם הערעור או תשפיע באופן ממשי על הדרך בה הוא יתברר. לבסוף, נראה כי ההליך בבית המשפט לענייני משפחה אינו צפוי להסתיים בתוך זמן קצר. המתנה לסיום ההליך תביא להתארכות רבה של ההליך בפני בית משפט זה, תוך השהיית תוקפו של פסק הדין של בית המשפט המחוזי ופגיעה באינטרס המשיבים ובאינטרס הציבורי ביעילות ובוודאות המשפטית. במצב דברים זה, אין בידי להיעתר לבקשה. יחד עם זאת, בשים לב לכך שהבקשה שלפניי הוגשה בתוך המועד הקבוע בדין להגשת ערעור ולעמדת המשיבים, מוארך המועד להגשת ערעור עד לום 30.9.2008. המבקשת תשלם למשיבים שכר טרחת עורך דין בסך 1,000 ₪. סכום זה ישא הפרשי ריבית והצמדה מעת המצאת החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל. טענות סותרות