טענת פרעתי משכנתא

א.זו בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 25.10.04 (ע"א 2201/04, כבוד השופט י' כהן), שבו נדחה ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל קריות מיום 21.1.04 (תיק הוצל"פ 13-06580-02-1, כב' הרשם מסבאח קבאני), בה נדחתה טענת "פרעתי" שהועלתה על ידי המבקשים. ב.כנגד המבקשים הוגשה בקשה למימוש משכנתא ללא הגבלה בסכום. המבקשים הגישו לראש ההוצאה לפועל בקשה בטענת "פרעתי" על פי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: חוק ההוצל"פ). המבקשים תמכו יתדותיהם בחוות דעת מומחה, שבה שוחזר חשבונם אצל המשיב. לטענתם, הפר המשיב חובות שונות שחב כלפי המבקשים, ובכלל זה התנה מתן אשראי בפתיחת תכניות חסכון ולא זיכה את חשבונות המבקשים במועדים הנכונים, ואלמלא כן היה עומד חשבונם של המבקשים ביתרת זכות ולא ביתרת חובה. בנוסף, שימשה חוות דעת המומחה את המבקשים בתביעה שהוגשה כנגד המשיב בבית המשפט המחוזי בחיפה (ת"א 185/03). ג.בהחלטתו דחה הרשם את בקשת המשיבים ממספר טעמים. ראשית, נקבע כי הבקשה אינה כוללת - כמצוות טענת "פרעתי" - טענה בדבר סכומים ששולמו על ידי המבקש למשיב, ואין בה טענת קיזוז של סכומים קצובים או של סכומים שאינם שנויים במחלוקת. גורל טענותיהם של המבקשים, ובכלל זה גובה הסכום שהמבקשים חבים למשיב, יוכרע בתביעה שהגישו המבקשים בבית המשפט המחוזי כאמור. שנית, לראש ההוצאה לפועל אין סמכות לדון בטענות שהועלו על ידי המבקשים, על פי סעיף 18 לחוק המשכון, תשכ"ז-1967, וסעיף 81 לחוק ההוצל"פ. שלישית, התביעה האזרחית שהוגשה על ידי המבקשים בת"א 185/03 מעמידה בפני המבקשים מחסום של השתק ומניעות בטענותיהם בפני ראש ההוצאה לפועל. ד.בבית המשפט המחוזי נדחה ערעורם של המבקשים. נקבע, כי טענותיהם של המבקשים הנסמכות על חוות דעת המומחה אינן ראויות להתברר בפני ראש ההוצאה לפועל בטענת "פרעתי", שאם לא כן, תהפוך לשכת ההוצאה לפועל לבית משפט של ממש, וראש ההוצאה לפועל ייעשה לשופט הדן במערכת מורכבת של טענות ומכריע בהן, וכל זאת - שעה שסמכותו אינה מוגבלת בסכום. גישה זו עלולה להביא להכשלת הליכי ההוצאה לפועל, שכן בכל מקרה בו ייפתח תיק הוצאה לפועל, יטען החייב לנזקים שונים שנגרמו לו, וראש ההוצאה לפועל ייאלץ להכריע, כערכאה דיונית, בכל טענותיו. נדחתה גם בקשת המבקשים לעיכוב מימוש המשכנתא עד להכרעה בתביעתם בת"א 185/03. נקבע, כי במידה שיתאפשר עיכוב מימושה של המשכנתא רק בשל פתיחת הליך נגד בעל המשכנתא, תסוכל בדרך זאת, במקרים רבים, תכליתו של מנגנון המשכונות, שנועד לאפשר לנושה בטוחה מהירה ללא עיכובים מיותרים. ה.בבקשה הנוכחית טוענים המבקשים, כי טענת "פרעתי", אשר לראש ההוצאה לפועל נתונה סמכות לדון בה על פי חוק ההוצל"פ, כוללת גם סמכות לדון בכל טענה של החייב לגבי שטר המשכנתא, לרבות טענותיו הנסמכות על חוות דעת המומחה, לפיה הוא מופטר מקיום כל מסמך שדינו כפסק דין על פי חוק ההוצל"פ, ובלבד שהעובדות והטענות התגבשו לאחר מתן פסק הדין. לטענת המבקשים, כאשר המדובר בשטר משכנתא קצוב בסכום, יום רישום המשכנתא הוא יום מועד מתן פסק הדין; אך כאשר מדובר במשכנתא שאינה מוגבלת בסכום, כבמקרה שלפנינו, ניתן להעלות טענות כנגד שטר המשכנתא אף אם אלו התגבשו קודם ליום רישום המשכנתא. המבקשים טוענים עוד, כי בהליכים למימוש משכנתא שאינה מוגבלת בסכום, יעוכבו ההליכים עד לברור כל טענות הצדדים בבית המשפט תחת קורת גג אחת, ולחלופין, מבקשים הם לקבוע שלראש ההוצאה לפועל אין סמכות לדון בשטר משכנתא שאינו מוגבל בסכום, כיוון שאינו מהווה פסק דין סופי ולכן מימושו יועבר מלכתחילה לבית המשפט. ו.(1) אין בידי להעתר לבקשה. המדובר בשאלה שהוכרעה זה מכבר בפסיקת בית משפט זה, ואינה מאלה אשר בשכמותן ניתנת ככלל רשות ערעור בגלגול שלישי (רע"א 103/82 חניון חיפה נ' מצת אור (הדר חיפה), פ"ד לו(3) 123, מפי מ"מ הנשיא (כתארו אז) שמגר). לטענותיו של המבקש אין מקום במסגרת טענת "פרעתי" על פי סעיף 19 לחוק ההוצל"פ. "סמכות ראש ההוצאה לפועל לברר ולפסוק בטענות החייב לפי פסק דין או מסמכים שדינם פסק דין מוגבלת לטענה, שהחייב מילא או אינו חייב למלא אחרי פסק הדין או המסמך הנדון. אין ראש ההוצאה לפועל מוסמך לפסוק בתביעות אחרות שיש לחייב נגד הנושה ... אם הלווה שילמה ריבית מופרזת, זכותה היא לתבוע את החזרת הריבית העודפת בתובענה שתגיש לבית משפט מוסמך" (283/71 משה אמרגיליו ובנו בע"מ נ' נוה פאר יחזקאל בן יצחק בע"מ, פ"ד כה(2) 407, 411, מפי השופט - כתארו אז - יצחק כהן; ד' בר אופיר הוצאה לפועל הליכים והליכות (מהדורה חמישית, 2001) 620, 624; ע"א (י-ם) 4136/97 נעימי נ' בנק אמריקאי ישראלי (טרם פורסם), השופט בן-זמרה). (2) על שנפסק בפרשת אמרגיליו הנזכרת משכבר הימים, חזר בית משפט זה לא אחת גם בשנים האחרונות: ברע"א 102/00 קוזצ'י נ' בנק עצמאות (לא פורסם) נאמר על טענות החורגות מטענות "פרעתי", כי מקומן להידון "איננו בין כתלי ההוצאה לפועל, אלא אם בכלל, בבית המשפט המוסמך" (השופטת פרוקצ'יה). ובדומה, בבש"א (ת"א) 3269/02 גלינצמן נ' בנק לאומי (טרם פורסם) נאמר (סגן הנשיא בר-אופיר): "ניתן לקזז חובות של החייב במסגרת טענת "פרעתי" באשר חובות אלה מבוררים הם ... אולם כאשר נטען לקיומם של נזקים השנויים במחלוקת בין הצדדים - כי אז בירור העילה לגרימתם ושיעורם אינם בסמכותו של ראש ההוצאה לפועל לדון בהם, אלא להגשת תביעה בבית המשפט המוסמך...". ולהלן שם: "הגשת התובענה לבית המשפט עדיין איננה יכולה, כשלעצמה, למנוע את המשך ההליכים בהוצאה לפועל ... מדובר בטיעונים עובדתיים "גולמיים" שיש להוכיח אותם במידה הדרושה במשפט האזרחי...". לענייננו, אילו הלכנו בדרך שביקשו המבקשים להתוות, היה ראש ההוצאה לפועל, שגם כיום מוטל עליו עומס תיקים רב, הופך לבית משפט לעניין "טענת פרעתי מורחבת", ונדון לקפאון שעה שהוא מברר תיקים שאינם בסמכותו ולא להם נועד. מקובל עלי בעניין זה, בכל הכבוד, ניתוחו של בית המשפט המחוזי. (3) ועוד, לעניין זה אין מקום להפריד בין משכנתא קצובה בסכום לבין משכנתא שאינה קצובה בסכום, ואיני רואה מקום להתערב במסקנתן של הערכאות הקודמות. איני רואה מקום להידרש גם לשאר טענותיהם של המבקשים לעניין החלוקה בין משכנתא קצובה בסכום למשכנתא שאינה קצובה בסכום, שכן לא שוכנעתי בנימוקיהן. אוסיף, כי הנוטל משכנתא עושה כן בעיניים פקוחות, ובכלל זה הנוטל משכנתא שאינה קצובה בסכום, ולא מן המידה היא שתיעשה הבחנה לענייננו בין סוגי משכנתאות אלה, שבאו - זו גם זו - להבטיח את החוב. ז.טענה נוספת של המבקשים, ככל שניתן להבין מבקשתם, מופנית כנגד החלטת בית המשפט המחוזי שלא לעכב את הליכי מימוש המשכנתא עד לסיום ההליכים בת"א 185/03 הנזכר. יצויין, כי ביום 26.10.03 נמחקה תביעתו של המבקש בת"א 185/03. אמנם נמסר כי תובענה מתוקנת תוגש בבית משפט השלום, אך אין עולה מן הבקשה אם אכן הוגשה תובענה כזאת אם לאו. אך גם אם הוגשה תובענה, אין בכך כדי להשהות את הליכי ההוצאה לפועל, ואף אין חשש שאם יזכו המבקשים בה לא יהיה במקרה דנן ממי להיפרע. ובאשר לטענה בדבר פינוי דירת המגורים, עם כל הרגישות הראויה בנושא זה, בסופו של יום גם אין לנעול דלת בפני לווים על ידי מניעה נמשכת של מימוש משכנתא בהליכים ארוכים, המייקרים את כלל ההלוואות ועלולים להביא להחמרת תנאיהן (ראו בהקשר שונה רע"א 7537/04 טואטי נ' בנק דיסקונט, טרם פורסמה). ח.כאמור, אין בידי להעתר לבקשה. צו עיכוב הביצוע מיום 22.11.04 - בטל. משכנתאטענת פרעתימקרקעין