מחיקת התביעה ללא צו להוצאות

1. בדיון המוקדם מיום 30/12/07 בתיק זה, התברר, לאחר מחיקת רכיב אחד מכתב התביעה, כי נותרו במחלוקת שלושה רכיבים: -התביעה לתשלום 100% פיצויי פיטורים נוספים מעבר לפיצויי הפיטורים ששולמו לתובעים עקב פטירת המנוחה. -התביעה לתשלום 6 חודשי הסתגלות מעבר לתשלומים ששולמו לתובעים עקב פטירת המנוחה. -האם סכום פדיון החופשה, לגביו לא היה חולק, אכן שולם לתובעים בחודש ינואר 2007 כנטען על ידי הנתבעת. 2. אי לכך, ועל מנת להבטיח לתובעים את יומם בבית הדין, הוטל על ב"כ התובעים להבהיר מהם היסודות לעילת התביעה בכל הנוגע לתביעה לתשלום 100% פיצויי פיטורים "נוספים" ו-6 חודשי הסתגלות. כמו כן נדרש ב"כ התובעים להודיע האם סכום פדיון החופשה, לגביו לא היה חולק, אכן שולם לתובעים בחודש ינואר 2007 כנטען על ידי הנתבעת. 3. לאחר מספר אורכות שניתנו לב"כ התובעים על מנת למצות את בדיקותיו, הודיענו ב"כ התובעים, כי אמנם סכום פדיון החופשה שולם בחודש ינואר 2007 ובהמשך לכך עתר למחיקת התביעה, ללא צו להוצאות. לעניין ההוצאות, הדגיש ב"כ התובעים, כי רכיב פדיון החופשה לגביו לא היה חולק, שולם רק בחודש ינואר 2007, החודש בו הוגשה התביעה ורק בעקבות משלוח מכתב ב"כ התובעים. 4. הבקשה הועברה לתגובת הנתבעת, אשר התנגדה למחיקת התביעה ללא צו להוצאות, אם כי הודיעה כי תהיה נכונה להסכים לותר על הוצאות, אם התביעה תידחה. לדבריה פנתה בהצעה זו לב"כ התובעים אך הלה סירב להצעתה. 5. הואיל ובענייננו לא עלה בידי ב"כ התובעים לבסס את יסודות עילת התביעה לתשלום פיצויי פיטורים "נוספים" ודמי הסתגלות - התוצאה המשפטית היא שכתב התביעה אינו מגלה עילה ברכיבים אלו ולפיכך דינו "מחיקה" על הסף, בשונה מדחיה על הסף. בכל הנוגע לפדיון החופשה, איש מן הצדדים לא טרח לפרט האם הסכום שולם לפני או אחרי הגשת כתב התביעה, אך בהינתן כי אין חולק שהסכום עצמו שולם והואיל והתובעים מבקשים למחוק רכיב זה מכתב התביעה - איננו רואים מניעה להורות על מחיקתו, כפוף להבהרה כי עילת תביעה זו מוצתה, בין אם לפני ובין אם לאחרי הגשת כתב התביעה. 6. אי לכך, ולאור המבואר לעיל - אנו מורים על מחיקת התביעה שבנדון. 7. באשר לסוגית ההוצאות - כאמור, איש מן הצדדים לא טרח לפרט האם סכום פדיון החופשה (לגביו לא היה חולק), שולם לפני או אחרי הגשת כתב התביעה, אך ברי כי למצער, סכום זה שולם בסמוך מאוד לפני או לאחר הגשת כתב התביעה, ובכל מקרה ברי כי הסכום שולם כ- 9 חודשים לאחר מועד פטירת המנוחה, הגם שעל פי דין היה מקום לשלמו מיד לאחר פטירת המנוחה. בנסיבות אלו ולאחר שנתנו דעתנו למכלול נסיבות המקרה, לרבות השלב בו ביקשו התובעים את מחיקת התביעה - אנו סבורים כי מן הראוי הוא שכל צד ישא בהוצאות המשפטיות בהן התחייב כתוצאה מהשתלשלות העניינים במקרה זה. אי לכך, איננו עושים צו להוצאות. 8. סוף דבר - אשר על כן ומן הטעמים כמבואר לעיל - התביעה נמחקת ללא צו להוצאות. צו להוצאותמחיקת תביעה / הליךצווים