מחיקת תביעה סמכות מקומית

1. התובעת הגישה תביעה שהוגדרה בכותרתה ובסעיף מס' 1 לתביעה כתביעה שענינה "הפרת זכויות קנין רוחני בכלל וזכויות יוצרים בפרט...". 2. הנתבעת הגישה ביחד עם כתב הגנתה הודעה כנגד 3 צדדי ג'. 3. צד ג' מס' 1 -המבקשת-הגישה בקשה למחיקת התביעה על הסף בטענה של "העדר סמכות ענינית, או לחלופין להורות על מחיקת הסעד לצו מניעה המופיע בסעיפים 40 ו-50א' לכתב התביעה" ולהורות על מחיקת התביעה עקב העדר סמכות מקומית. 4. ביום 5.9.07 לאחר שהוגשה תגובת התובעת לבקשה ומשהסתבר כי אין התאמה בין כתב התביעה לבין טיעוניה של התובעת, ניתנה לתובעת האפשרות למחוק סעיפי תביעה שאינם בסמכות בית משפט השלום. 5. ביום 10.10.07 הגישה התובעת כתב תביעה מתוקן ממנו נמחקו שני הסעיפים, 40 ו-50א' בגינם הוגשה הבקשה, בעקבות כתב התביעה המתוקן התבקשה המבקשת להביע עמדתה. 6. מתגובת המבקשת מיום 29.10.07 עולה כי היא עדיין עומדת על טענתה בדבר העדר סמכות מקומית וכי אין לה טענות לגופו של ענין לשאלת הסמכות הענינית אלא היא מלינה על הגשת תגובתה של התובעת לאחר המועד ולדרכה של התובעת שהגישה כתב תביעה מתוקן במקום תגובה לבקשה. 7. בנוסף הועברו טיעונים משלימים מטעם הנתבעת והתובעת. דיון והכרעה 8. בעקבות הגשת הבקשה כתב התביעה תוקן בדרך של מחיקת הסעיפים שהיו במחלוקת לטענת המבקשת ולכן הוכשר הפגם שהיה בו. אמנם תיקון כתב תביעה בשלב זה אינו יכול להעשות בדרך של הודעה או הגשתו ישירות לתיק בית המשפט, אך מהחלטתי מיום 5.9.07 יכולה היתה להבין התובעת כי הנני מתיר לה בטרם תמחק התביעה או ימחקו סעיפיה להכשיר התביעה בדרך פשוטה של מחיקת הסעיפים שאינם בסמכות בית המשפט ולכן למעט אי העמידה במועד הנני סבור כי התובעת פעלה בהתאם להחלטתי ולכן יש לראות את כתב התביעה המתוקן ככתב התביעה מטעמה. 9. משנמחקו הסעיפים 40 ו-50א' אשר רק לגביהם הלינה המבקשת הרי שנשמט הבסיס לבקשה בנושא הסמכות הענינית. 10. למרות זאת אבהיר כי דרך ניסוח כתב התביעה (וכתב התביעה המתוקן) בעייתית ויש בה כדי לערפל את העובדות ואת הסעדים המבוקשים, כתב תביעה בסדר דין רגיל צריך לכלול עובדות ולא טיעונים משפטיים, פרטים רלבנטיים ולא ציטוטי אסמכתאות. 11. חשוב להוסיף כי כל עוד מדובר בתביעה לסעד כספי בלבד ובסכומים הנמצאים בסמכותו של בית משפט השלום אין מניעה לדון גם בעוולות מתחום הקנין הרוחני. אמנם ביום 3.11.03 תוקן סעיף 40(4) לחוק בתי המשפט ונקבע כי תביעות בענייני קנין רוחני גם בסכום הנמוך מסמכות בית המשפט המחוזי ניתן לדון בהם בבית המשפט המחוזי, אך עיון בהצעת החוק, הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 34) (כריכת סעדים בתביעות בענייני קניין רוחני), תשס"ג-2003, ה"ח 30, מיום 3.6.03, ע' 478) יכול ללמד על כוונת המחוקק ובה נכתב "הצעת החוק אינה משנה את הסמכות העניינית לדון בתביעות בענייני קניין רוחני שמבוקש בהן סעד כספי בלבד, אשר ימשיכו להיות מוגשות לבית המשפט המתאים לפי סכום התביעה". 12. משהעמידה התובעת את תביעתה על סעד כספי בלבד בגובה של 400,000 ש"ח אין מניעה מבחינת הסמכות ענינית לדון בתביעתה. 13. המבקשת מעלה טענה של העדר סמכות מקומית בהסתמך על הסכם שנערך בינה לבין התובעת והכולל תנית סמכות ייחודית לבית המשפט בתל אביב, התובעת משום מה בחרה שלא להתייחס לטענה זו בתגובותיה. 14. עיון בכתב התביעה מראה כי התובעת לא מבססת תביעתה על חוזה ההתקשרות והיא גם לא הגישה תביעתה כנגד המבקשת-הצד השלישי מס' 1, אם קיימת סמכות מקומית במערכת היחסים שבין התובעת לבין הנתבעת ויש מקום לברר התביעה בחיפה, הופך האמור בחוזה ההתקשרות שמקורו בעילה אחרת ובמערכת יחסים אחרת לבלתי רלבנטי. 15. אמנם הנתבעת בכתב הגנתה טענה להעדר סמכות מקומית ואף היא צרפה הסכם ובו תניית סמכות יחודית בלעדית לבית המשפט בתל אביב, אלא משבחרה התובעת שלא לתבוע מכוח החוזה לא תחול גם תניית השיפוט היחודית הכתובה בו ומאחר וזהו הנימוק היחידי להעדר סמכות מקומית כפי שמופיע בבקשה, תתברר התביעה בבית משפט השלום בחיפה. 16. בטרם סיום אבהיר כי לו היתה המחלוקת שבין הצדדים נובעת מההסכם שבין הצדדים או קשורה בו הרי שעל פי הסכמת הצדדים הסמכות המקומית הבלעדית נתונה לבית המשפט בתל אביב ולכן במידה ובסופו של יום יסתבר כי לחוזה שבין הצדדים יש משמעות רלבנטית לזכויות התובעת, תלקח בחשבון העובדה כי נוהל ההליך בחיפה בעת קביעת הוצאות המשפט. 17. לסיכום- לאור כתב התביעה המתוקן ולאור האמור לעיל הנני קובע כי יש לבית המשפט השלום בחיפה סמכות לדון בתביעה, מאחר והתובעת תיקנה תביעתה במהלך הדיון בבקשה וללא אותו תיקון היתה הבקשה מתקבלת, הנני סבור כי על התובעת לשלם למבקשת- צד ג' מס' 1 הוצאות בקשה זו בשיעור של 1,000 ש"ח בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל. 18. הנתבעת תהא רשאית להגיש כתב הגנה מתוקן והודעת צד ג' מתוקנת תוך 30 יום, צדדי ג' יהיו רשאים להגיש כתב הגנה מתוקן בהתאם בחלוף 30 יום מקבלת ההודעה לצד ג'. בישיבת קדם המשפט הקרובה אדון בשאלת פסיקת הוצאות לחובת התובעת בגין הצורך בתיקון כתבי הטענות לאור תיקון כתב התביעה וזאת לאחר שאשמע טעוני הצדדים. 19. תשומת לב שולחת ההודעה מופנית לעובדה כי עד היום לא נמסרה ההודעה לצד ג' מס' 3 ומן הראוי כי תשקול המשך צעדיה בנושא זה. 20. הנני קובע הדיון לקדם משפט ליום 31.1.08 שעה 8:30 סמכות מקומיתמחיקת תביעה / הליך