אי עמידה בדרישות הקורס

1. העותר, שפוט פלילי, בגין עבירות של החזקת נשק, תקיפה, שוד ואלימות במשפחה, והוא מרצה מאסרו החל מיום 13.1.05. 2. העותר מסווג בקטגוריה א'. 3. בעתירה זו מלין העותר על כך שאינו זוכה לחופשות. 4. המשיבים מציינים בתשובתם כי העותר מסווג בפרופיל אלמ"ב וועדת אלמ"ב התנגדה ליציאתו לחופשות. בנוסף, נפתחו כנגד העותר במהלך שנת 2005 שני תיקי חקירה; האחד בנושא סמים והשני בחשד לאיומים על גרושתו. התנהגותו של העותר בכלא איננה חיובית, ב - 17.7.06 הורשע בעבירת משמעת על פי הודאתו. 5. על פי חוות דעת ועדת אלמ"ב לעותר רקע של בעית התמכרות לאלכוהול, ולא עבר תהליך גמילה משמעותי. העותר עבר שלב טיפולי ראשוני, אך לא הפנים את הנדרש מן הטיפול, הוא מכחיש את ביצוע העבירות ואיננו לוקח אחריות להן. 6. בידי העותר תעודה על סיום קורס שליטה בכעסים בהצלחה, חרף האמור, נטען ע"י המשיבים כי לא עבר תהליך משמעותי במסגרת קורס זה. 7. כידוע, חופשה הינה פריבילגיה, המוענקת על פי שיקול דעתם של הגורמים המוסמכים, בין היתר, על פי התנהגות העותר, בין כתלי בית הסוהר. במקרה זה, הדיווחים על התנהגותו הינם שליליים, ודי היה בכך כדי לדחות את עתירתו. 8. בנוסף ובעיקר, לחוות דעתה של ועדת אלמ"ב, הגורם הבוחן את מסוכנות העותר, ישנו משקל רב בהחלטת המשיבים, ובהעדר נימוק משמעותי לסטות ממנה, לא ניתן לומר כי החלטת המשיבים היא בלתי סבירה, או איננה עניינית. מחוות דעתה של הועדה עולה כי העותר נזקק לטיפול גמילה מאלכוהול, ואף הובע חשש כי החליף התמכרותו זו בהתמכרות לסמים, נוכח החשדות בדבר מעורבותו בעבירת הסמים. העותר הכחיש את הטענה, אך הסכים להשתלב בתהליך גמילה, וזה לא יצא לפועל בשל סיבות שונות, לרבות התנהגותו הלקויה. תהליך הגמילה איננו מתמצא בגמילה פיזית. לגורמי הטיפול במקרה הנוכחי יש בסיס מספק לקביעה כי האסיר נזקק להליך גמילה מאלכוהול, וכל עוד לא יעשה כן, מסוכנותו לא פחתה. 9. ועדת אלמ"ב התייחסה לתעודה שהוענקה לעותר עם סיום קורס שליטה בכעסים, ולכך שהדיווח שקיבלה מגורמי הטיפול בכלא שאטה, בדבר אי שיתוף פעולה מלא מצד העותר, אי הפנמה של החומר, ואי עמידה בדרישות הקורס, אינו עולה בקנה אחד עם התעודה המעידה על סיום הקורס בהצלחה. על פי הנטען, מדובר בטעות טכנית, כאשר גורמי הטיפול עומדים על עמדתם כי העותר לא הפיק את הלקחים הנדרשים מן הקורס, ולכן המליצה הועדה כי ישתתף בקורס נוסף. 10. העותר טוען כי השתתף כבר ב - 3 סדנאות, והתעודות שבידיו מעידות כי סיים בהצלחה את קורס השליטה בכעסים. לטענת ב"כ העותר, המלצת הועדה איננה מידתית, שכן ניתן להסתפק בתנאים מגבילים שיבטיחו את הפיקוח על העותר. עוד הוא מציין כי הטענה שהעותר מכחיש את העבירות נסתרת ע"י הודאתו בבית המשפט ומעצם שילובו בטיפול. 11. אכן, קיימת אי בהירות בדיווח גורמי הטיפול, כאשר מחד מוענקת לעותר תעודה על סיום קורס בהצלחה ומאידך הביקורת על התנהגותו ומידת הבנתו את התהליך הטיפולי הינה ביקורת קשה. למרות האמור, לא שוכנעתי כי בהמלצת הועדה נפל פגם אשר הצדיק סטייה ממנה. 12. על פי תיאור אלימותו של העותר בביצוע העבירה, בפתח חוות הדעת, מדובר באסיר אשר ניסה לחנוק את אשתו דאז, דקר אותה בצווארה באמצעות סכין, ופגע בה עד שנזקקה לטיפול רפואי. מדובר באלימות קשה המעידה על מסוכנות רבה הנשקפת מצד העותר לסביבתו, וזוהי נקודת המוצא לבחינת עניינו. כל עוד לא שוכנעה הועדה כי מסוכנותו זו פחתה במהלך מאסרו, אין כל פגם בכך שהמליצה שלא להוציאו לחופשות. 13. התרשמות הועדה כי העותר לא הפנים את לקחי התהליך הטיפולי, מתחזקת נוכח פתיחתו של תיק חקירה בחשד לאיומים כלפי גרושתו. 14. סיכוי העותר לצאת לחופשה יגברו באם ייטיב את דרכיו בכלא, ישתלב בטיפול כפי המלצת גורמי הטיפול, ולאחר שיתבררו החשדות לגבי עבירת האיומים. 15. מכל האמור, החלטת המשיבים לסמוך על המלצתה של ועדת אלמ"ב הינה סבירה ואין מקום להתערב בה. העתירה נדחית. ביטול קורס / החזר שכר לימוד