בקשה לגילוי מסמכים - אי עמידה ביעדי מכירות

1. עניינה של החלטה זו בקשת התובע לגילוי מסמכים ספציפיים על ידי הנתבעת. 2. אקדים ואציין כי לבקשה זו קדמה בקשה קודמת, שהוגשה על ידי התובע ביום 12/12/11. לאחר שנתקבלה תגובת הנתבעת, ונוכח האמור בה, הוריתי לנתבעת, בהחלטתי מיום 29/12/11, להמציא לתובע - במועד הדיון המוקדם שהתקיים ביום 02/01/12 - את המסמכים הבאים: א. העתק מתיקו האישי של התובע בתקופת עבודתו בנתבעת; ב. העתק מכל המשובים שנערכו לתובע בתקופת עבודתו; ג. תארים ותעודות שבח שקיבל התובע מהנתבעת. אשר ליתר המסמכים שנזכרו בבקשה מיום 12/12/11 (העתק משובים שנערכו לעמיתיו של התובע ורשימת המכירות שבוצעו על ידי התובע ועמיתיו מיום 01/01/08 ועד 26/06/09), ונוכח סמיכות הזמנים מעת שהוגשה תגובת הנתבעת ועד למועד הדיון המוקדם, הוחלט שאלה יידונו בדיון המוקדם. 3. בדיון שהתקיים בפני ביום 02/01/12, נמסר לב"כ התובע תכולת התיק האישי, בו נכללו המשובים שערכה הנתבעת לתובע במהלך תקופת עבודתו. עוד הוסכם בין הצדדים כי הנתבעת תעשה ניסיון לאתר את רשימת המכירות של התובע, וככל שאלה יאותרו, הן תועברנה לב"כ התובע. ככל שלא תאותרנה רשימות אלו, תפעל הנתבעת בהתאם לכללי הגילוי, ותצהיר על כך בתצהיר הגילוי מטעמה. אשר לבקשת התובע להמציא לו עותק מהמשובים ורשימת המכירות של עובדים אחרים בנתבעת, ציין ב"כ התובע לפרוטוקול כי בכוונתו לפנות אל אותם עובדים בכדי לקבל את הסכמתם לחשיפת נתונים אודות מכירות שביצעו ומשובים שניתנו להם. לבקשת התובע, ניתנה לו ארכה בת 15 יום לפנות אל אותם עובדים. 4. בבקשה דנן, התובע עותר כי הנתבעת תמציא לו את המסמכים הבאים: א. משובים שנערכו לתובע בשנים 2006 עד 2009; ב. תלונות לקוחות ואסמכתאות בדבר בירורים שנערכו לתובע בגין תלונות כאמור; ג. מסמכים המתייחסים להתראות שניתנו לתובע בגין אי עמידה ביעדי מכירות ובירורים שנערכו עמו. ד. עותק מהחוזים האישיים השנתיים או הדו שנתיים עליהם הוחתם התובע; ה. רשימת מכירות של התובע בהשוואה לטבלת הקריטריונים ויעדי העבודה שהציבה הנתבעת לטכנאיה. בבסיס הבקשה עומדת הטענה כי מסמכים אלה אמורים היו להיות חלק מתיקו האישי של התובע, אולם אין להם כל עדות בתיק האישי. עוד נטען שמסמכים אלו דרושים, שכן רק אם מכירות התובע חרגו באופן משמעותי מיעדי המכירות שהציבה הנתבעת לטכנאיה, יכולה לקום לנתבעת עילה לפיטורי התובע. 5. הנתבעת בתשובתה טוענת כי היא צירפה לכתב ההגנה את כל המסמכים המצויים ברשותה, ועניינם בתלונות הלקוחות והבירורים שנעשו עם התובע; הנתבעת פעלה בהתאם להחלטת בית הדין מיום 29/12/11, והעבירה לתובע את כל תכולת התיק האישי ומהמסמכים שנתבקש גילוים בבקשת התובע מיום 12/12/11, לרבות המשובים שנערכו לתובע. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי מעבר למסמכים שצורפו לכתב ההגנה וגולו במסגרת תצהיר גילוי מסמכים מטעמה לא מצויים ברשותה מסמכים נוספים. 6. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה, ובשים לב לשאלות השנויות במחלוקת כפי שהן עולות מכתבי הטענות, אני קובעת כדלקמן: א. באשר למשובים שנערכו לתובע: משטענה הנתבעת כי בשנת 2007 גובשה תכנית תגמול כספי אישית, וכפועל יוצא לא בוצעו עוד משובים לטכנאים, הרי שממילא אין ברשותה משובים של התובע משנת 2007 ואילך. מקובלת עלי טענת הנתבעת לפיה אין להורות לבעל דין לגלות מסמך שאינו מצוי ברשותו או בשליטתו. לפיכך, הבקשה הזו נדחית. ב. מקובלת עלי טענת הנתבעת כי כל המסמכים שנמצאו ברשותה בנוגע לתלונות לקוחות, בירורים והתראות על אי עמידה ביעדים צורפו לכתב ההגנה, ואין ברשותה מסמכים נוספים. הבקשה נדחית. ג. באשר לחוזים האישיים: משצורף לכתב ההגנה עותק מהחוזה האישי, ובתיק האישי מצויים נספחים בדבר הארכת החוזה, נדמה שהנתבעת מילאה גם אחר מבוקשו של התובע בעניין זה. גם בקשה זו נדחית. ד. רשימת המכירות של התובע: משנטען שרשימת המכירות של התובע הועברה לבא כוחו ביום 24/1/12, נראה שגם בקשה זו מתייתרת. ה. רשימת מכירות של טכנאים אחרים שעבדו עם התובע: בכל הנוגע לזכות לפרטיות של צדדים שלישיים הזרים להתדיינות המשפטית המתנהלת, הותוו בעניין פלצ'י כללים החלים במקרים בהם נוצר מתח בין הצורך בגילוי ובעיון בהליך משפטי לבין הזכות לפרטיות של צדדים שלישיים (ע"ע 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ - יהודה פלצ'י, ניתן ביום 21.09.2010). בענייננו, לא מצאתי שהתובע ביסס בבקשתו את הרלוונטיות של החומר המבוקש, את החיוניות בהצגתו לצורכי ניהול תביעתו, ואת העדרן של חלופות אחרות שעשויות ליתן מענה לצורכי ניהול הליך זה. תשומת הלב, כי לטענת הנתבעת, תכנית תגמול כספי אישית נגזרת מביצועיו של כל עובד ומידת עמידתו ביעדים מדידים שהציבה הנתבעת לטכנאי השירות. על כן, וככל שהתובע מבקש לעיין בנתונים אודות מכירות התובע ביחס לכלל הקבוצה הרלוונטית, ישנה אפשרות להגיש בקשה חוזרת לגילוי ועיון במסמכים, בהיקף ובמתכונת האמורים. בנסיבות העניין, הבקשה נדחית. 7. סוף דבר: בקשתו של התובע נדחתה, תוך דיון בכל אחת מבקשותיו. לכן עליו לשאת בהוצאות הבקשה בסך 1,500 ש"ח, שישולמו בתום הדיון בתביעתו בבית דין זה. גילוי מסמכיםמסמכים