אי פינוי נכס מקרקעין

1. זוהי תובענה על סך של 1,188,863 ₪ שעניינה דרישת פיצוי מאת עורך דין בגין אי פינוי נכס מקרקעין, כשם שהתחייב לתובעים, רוכשי הבית, כטענתם. רקע עובדתי 2. התובעים, בני זוג, שילמו על חשבון פינוי המקרקעין סך של 125,000 דולר לידי הנתבע, עורך דין של מחזיקי הבית. (להלן: "הבית"). 3. הנתבע גורס כי הסכם בדבר הנכס נחתם בין הצדדים גב' מרים בילו ועם ידועה בציבור דאז, מר דן איתן, ולו אין כל מעמד בנכס או בכספים שהועברו בין המוכרים לקונים, אשר הינם התובעים דכאן, וכי דרישת פינוי הנכס כלפיו אין לה מקום משפטי או מעשי. ראיות הצדדים ראיות התובעים 4. על פי תצהיר התובע מר דן ברנע ת/1 נערך ביום 30.5.07 חוזה לרכישת בית בכיכר קדומים מס' 22 ביפו העתיקה תמורת הסך של 4,620,000 ₪ מאת החוכר פרופ' דן איתן. (להלן: "החוזה"; "הבית"). 5. בבית זה מתגוררת גב' מרים בילו, אשר מתדיינת עם המוכר בבית המשפט לענייני משפחה אודות פינוייה מן הבית. (להלן: "גב' בילו"). 6. על פי החוזה, הוסכם כי הבית יועמד למכירה והגב' בילו תקבל 25% מסכום התמורה נטו שתתקבל ממכירת הבית ולא פחות מ - 250,000 דולר בשני תשלומים, האחד ביום חתימת ההסכם והשני ביום פינוי הבית. 7. תשלומי דמי הבית שולמו במלואם לידי בא כח המוכר עו"ד עמינדב קוסובסקי, שמונה ע"י הצדדים כנאמן לקבלת התשלומים השונים. 8. ביום 3.7.07 קיבל הנתבע העתק מכתב מעו"ד איתן לשם לפיו במידה שהנאמן ישלח אל הנתבע מכתב המאשר העברת סך של 125,000 דולר כנגד ובכפוף לפינוי הבית, הרי שהנתבע ייתן לכך את ברכת הדרך. 9. ביום 4.7.07 התחייב הנתבע בכתב ידו לפינוי נכס המקרקעין כנגד תשלום בסך של 125,000 דולר. 10. ביום הפינוי לא בוצע זה, על אף התשלום, והנתבע התכחש למחוייבותו האישית לפינוי הנכס. 11. לדעתו, הנתבע, עורך דין במקצועו, הוליך אותו שולל באשר לפינוי הבית במידה שיופקד הסכום דנן בעוד שגב' מרים בילו גורסת שמעולם לא התחייבה להתפנות בשום מקרה מן הבית. 12. בנושא זה קיימת תביעה בת.א. 15507/08 מיום 22.2.09 שעניינה דרישה לפינוייה מן הבית, וכן קיימת תביעה בבית המשפט לענייני משפחה בתיק תמ"ש 052280/04 בה תבע מר דן איתן את גב' בילו. 13. המדובר בתשלום של 25% מהתמורה נטו, כפי החלטת בית המשפט בנידון מ - 5.3.06 בתיק הנזכר בענייני משפחה וההתחייבות היא חד משמעית. 14. השיק האמור נפרע, ואז העלה הנתבע טענותיו בדבר אי מעורבותו, וזאת בחסר תם לב. 15. בכך פגע, לעמדתו, הנתבע ביודעין וללא הצדקה בזכותו לקבל חזקה בנכס. כן גרם להפרת החוזה אשר נעשה לאחר תיאום מראש עם הנתבע. ראיות הנתבע 16. הנתבע גורס בתצהירו נ/4 כי הינו עורך דין המייצג בעל זכות במקרקעין ועל כן אינו אחראי לפינוי מרשתו מן הבית. 17. כעורך דין, אינו יכול להיות אחראי לפינוי מרשתו ומאחר שאינו מחזיק במקרקעין אינו צריך להתפנות בעצמו או לפנות את מרשתו או להלין עליה ועל המתקשרים בהסכם המכר, או לפעול כנגד גב' בילו. 18. שתי תביעות פינוי ופיצוי הוגשו כנגד גב' בילו ובתי המשפט יכריעו באלה. 19. גב' בילו אינה מיוצגת על ידו בתביעת הפינוי שכן מרגע שנוצרה המחלוקת בגין ערך הבית, התשלומים והפינוי, משך את ידו מהתיק וסירב לייצג אותה שכן בפיה תביעות חדשות, אשר לא היו כלולות בהסכם הייצוג עמו. 20. התביעה הראשונה הינה תביעה שהוגשה ע"י מר איתן כנגד גב' בילו בבית המשפט למשפחה, שם תבע השבת סך של 535,070 ₪ ותביעה נזיקית על סך של 50,000 ₪. 21. התביעה השנייה הינה של דן ודורה ברנע שעניינה פינוי וסילוק יד כנגד מר דן איתן, מרים בילו ועו"ד עמינדב קוסובסקי. הכרעה 22. אקדים ואומר כי דין התביעה להידחות. 23. כל "תרומת" הנתבע כעורך דין לאירוע תביעת הפינוי היתה הערה בכתב ידו על מכתב מאת עורך הדין שערך הסכם המכר, עו"ד עמינדב קוסובסקי, ואליו צורפה המחאה לפקודתו, בסך של 535,070 ₪, לאמור, סך כ - 125,000 דולר. 24. הנתבע החזיר לעו"ד קוסובסקי את ההמחאה וביקש כי תישלח לו המחאה לפקודת גב' מרים בילו. הנתבע לא היה צד לעסקת המכר ואף לא ייצג צד לעסקה זו, אלא הוסיף על גבי המכתב דנן כדלהלן: "2. לאור התחייבותך וכנגד התשלום הנוסף המצויין בסעיף 2 תפנה מרשתי". 25. אין בכתיבת שורה זו בכתב יד התחייבות של עורך דין במישור דיני המקרקעין לפינוי נכס, אלא להבעת כוונה ולאישור דברים סגורים מראש שהוצגו לו. 26. מן הידועות הוא כי במישור המקרקעין על כל הסכמה להיות מעוגנת כדבעי בחוזה שלם, ערוך כדין, בין צדדים, דבר שאין למצוא בהערה בודדת זו על גבי המכתב. 27. אדרבא, המצב המשפטי בין הצדדים ובין גב' בילו יוכרע בתיקי בית המשפט הנזכרים, ששם מקומו, ויהיה על גב' בילו לזכות בכסף או בתנאים שהינם על פי הכרעות שיפוטיות. 28. לעניין הצורך בהסכם בכתב בעניין שנושאו מקרקעין נקבע בע.א. 986/93 יעקב קלמר נ' מאיר גיא ואח', פ"ד נ (1) עמ' 185, בעמ' 190-191, כדלקמן: "אולם, כאמור, עסקה במקרקעין טעונה, לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין, "מסמך בכתב". ההלכה, שפירשה סעיף זה, קובעת באופן ברור כי דרישת הכתב היא מהותית, ולא רק ראייתית. משמע, ללא כתב אין התחייבות... לפיכך הכלל הוא שבית המשפט לא יאכוף ביצוע של עסקה במקרקעין שלא נעשתה בכתב. מכאן השאלה אם במקרה שלפנינו קויימה דרישת הכתב." עוד ראה: ע"א 269/77 בוגנים צ'צ'ק חברה לבנין בע"מ נ' יורשי המנוח אברהם כץ, פ"ד לב(2) 203, 205-206 (1978), ע"א 158/77 רבינאי נ' חברת מן השקד בע"מ (בפירוק), פ"ד לג(2) 281, ע"א 649/73 קפולסקי נ' גני גולן בע"מ, פ"ד כח(2) 291, 296 (1974), ע"א 726/71 גרוסמן את ק.ב.ק. שותפות רשומה, ו-4 אח' נ' מנהלי עזבון המנוח יהושע בידרמן, ו-4 אח', פורסם מיום 28.11.72. 29. אף התובע אינו טוען בחקירתו הנגדית כי מר סמוכה התחייב התחייבות אישית לפנות את הבית. להלן דבריו בחקירתו הנגדית בעניין זה: "ש. אתה מסכים איתי שבעקבות מכתבו של עו"ד סמוכה מיום 4.7.07, בהסתמך על הכתובית הזו, לא שינית דבר בהתנהלות שלך. אתה, על פי גרסתך, היית צריך לשלם את הסכום הזה לגב' בילו, והתוספת בכתב ידו של עו"ד סמוכה לא שינתה דבר מן ההסכם ביום 30.5.07? ת. כן ואני מרחיק מעבר לכך, גם ניתנה גושפנקא שכל הדברים הולכים בסדר, ואני עתיד לקבל את הדירה שלי במועד. ש. בהנחה שעו"ד סמוכה לא היה מוסיף בכתב ידו את התוספת, אתה היית נוהג כפי שנהגת על פי ההסכם? ת. היה שינוי קטן, התבקשתי לשנות את שם המוטב על השיק מעו"ד סמוכה לגבי מרים בילו ואני אישרתי את השינוי. ש. בחוזה שחתמת כתוב שאתה צריך לשלם לעו"ד סמוכה? ת. את זה לא אמרתי. ש. כשחתמת על החוזה, לא היתה לך כל התחייבות של עו"ד סמוכה, אתה התחייבת לתת את התשלום לגב' בילו ולא לעו"ד סמוכה, נכון? ת. נכון". (ראה: פרוטוקול עמ' 24-25 מיום 28.6.10). 30. עוד יש להוסיף כי הסכם המכר נחתם חודשיים לפני המכתב מ - 4.7.07, שעה שכלל לא היתה כל פנייה לעו"ד סמוכה או לגב' בילו. 31. המסמך היחיד שעסק בפינוי הוא ההסכם בינה לבין מר דן איתן שנערך בבית המשפט לענייני משפחה בפני כבוד השופט גרשון גרמן שדן בו, ובכל מקרה, אין המדובר בהתחייבות אישית של הנתבע. 32. משהתברר כי התובע אישר תכן הודעת מר סמוכה בתגובה לקבלת ההמחאה על שמו והואיל והיה עליו להחליף את שמו של זה כמוטב על פי ההמחאה על שמה של גב' מרים בילו, עשה כן התובע ללא קשר למילים "מרשתי תפנה". 33. עולה, איפוא, כי לו פעל עו"ד עמינדב קוסובסקי, הנאמן על כספי התמורה, משלם הסכום ישירות לגב' בילו, בלא לשלוח, תחילה, שיק בנאמנות לעו"ד סמוכה, כל אי ההבנה היתה נמנעת מראש. 34. ועוד, טענת ב"כ התובעים בסיכומיו כי חלה על עו"ד סמוכה אחריות מקצועית אישית כלפי צדי ג', אינה נכונה, לגישתי, בנסיבות דנן, שכן בכל ההסכמים שנחתמו נכחו עורכי דין של הצדדים עצמם וליוו את פעולותיהם מן הקצה אל הקצה, לרבות בעניינים שנגעו לפינוי גב' בילו. 35. אשר על כן, סיכומו של דבר, לא ניתן לפנות אישית את מר סמוכה מן הבית שכן אינו דייר בו ואינו בעל זכות קניין אחרת בו. 36. הוא הדין בדרישה לפיצוי כספי, בעלי דברו של התובע לעניינים אלה הם הגב' בילו והמוכר, ואין לתבוע הסכום הכספי הנכבד אשר נתבע בתביעה זו, מהנתבע. 37. משכך, התביעה נדחית. 38. התובעים ישלמו, ביחד ולחוד, לנתבע הוצאות משפט בסך של 15,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. מקרקעיןפינוי מקרקעיןפינוי