אי פסילת חוות דעת מומחה

כללי 1. לפני בקשה לפסילת חוות דעת המומחה, השמאי מר באסם חכים ,אשר מונה על ידי בית המשפט ביום 22.5.03. 2. המשיב הינו התובע בבקשה דנן, והוא הגיש ביום 10.12.02 תביעה כספית על סך 51,000 נגד הנתבעת, היא המבקשת בבקשה דנן, שהינה חברה בע"מ העוסקת בייבוא ומכירת כל רכב. התובע טוען בכתב תביעתו כי הוא רכש מהנתבעת באמצעות מוסך "הצפון" נצרת, רכב חדש מסוג גולף במחיר של כ- 130,000 ₪. התובע טוען כי מספר חודשים לאחר רכישת הרכב, גילה רעשים במנוע הרכב. הנתבעת ניסתה מספר פעמים לתקן את הפגם, אך ללא הועיל ולפיכך ובלית ברירה, הוחלף המנוע ע"י מוסך "הצפון". התובע טוען כי אין הוא מוכן להחזיק ברכב חדש, אשר מנועו הוחלף, ושעדיין נשמעים בו רעשים, המעידים על בעיות נוספות שיש בו. מכאן התביעה לפיצוי בגין הוצאות ורכב חלופי, עגמת נפש וירידת ערך הרכב. התובע טוען כי סך כל נזקיו, הוצאותיו והפסדיו מוערכים בסכום של 51,000 ש"ח כמפורט להלן: (א) החזר הוצאות נסיעות וסידור רכב חלופי- 6,000 ש"ח. (ב) פיצוי גלובלי בגין טרחה, טרדה, בזבוז זמן, עגמת נפש ואובדן הנאה- 25,000 ₪ . (ג) ירידת ערך הרכב- 20,000 ש"ח. 3. ביום 22.5.03 התקיים דיון במסגרתו הופיע ב"כ התובע בשם ב"כ הנתבעת , והודיע כי הצדדים הגיעו להסכמה שימונה שמאי מטעם בית המשפט, אך לא הגיעו להסכמה בנוגע למיהות השמאי. הצדדים הסכימו כי השמאי "יחווה דעתו בנוגע למחלוקות העולות מכתבי הטענות ונספחיהם". בהחלטתי מיום 22.5.03 אישרתי את הסכמת הצדדים והוריתי על מינויו של השמאי מר באסם חכים כמומחה מטעם בית המשפט. 4. ביום 31.7.03 שלח מר חכים מכתב לבית המשפט בו ציין כדלקמן: "ברצוננו להודיעך כי עד היום הנתבעים טרם חזרו אלינו בתשובות עבור קביעת מועד ישיבת בוררות, למרות כל הפניות מצדנו. לכן כל איחור שעלול לעכב את הליך הבוררות נוצר מאי תאום מצד הנתבעים". בהחלטתי מיום 17.8.03 ציינתי כי "מדובר במינוי מומחה ולא בבוררות" והוריתי להעביר את הודעתו של מר חכים לתגובת ב"כ הנתבעת. 5. ביום 1.9.03 הגישה הנתבעת בקשת ביניים במסגרת בש"א 3744/03, לבטל את מינויו של מר חכים ולהורות על מינויו של שמאי אחר תחתיו. אולם בישיבת 8.9.03 הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמה לפיה, הנתבעת תמשוך את הבקשה הנ"ל תוך שהיא שומרת לעצמה את הזכות לחזור על הבקשה בעתיד. הבקשה נמחקה איפוא כמבוקש. 6. ביום 1.10.03 הוגשה לבית המשפט חוות דעתו של מר באסם חכים. מר חכים ציין בחוות דעתו כי ערך "צעדים מקדימים לסיכום בתביעה" והם: "(א) בדיקת הרכב וקביעת סימני החלפת מנוע. (ב) עריכת ישיבה עם המתדיינים ונציגיהם לשם קבלת תמונה ותיאור יסודי להשתלשלות העניין. (ג) בדיקת רישום היסטוריית הרכב מהמוסך המטפל". מר חכים ציין בחוות דעתו כי בתאריך 1.9.03 נכחו במשרדו בעלי הדין מלווים ע"י השמאים שלהם. מר חכים ציין בחוות דעתו כי בישיבה הנ"ל ערך תשאול טכני וקיבל הסברים טכניים מהשמאים, כמו כן ערך מר חכים בדיקה מרוכזת לרכב נשוא התביעה וקבע מספר עובדות ומרכיבים בסיסיים לחישוב ירידת ערך. במקביל לכך למד מר חכים את "כתבי ההיסטוריה של הרכב" שנתקבלו ממוסך צפון בנצרת. מר חכים ציין כי הבדיקה כללה מיון בין סוגי התיקונים הן הקשורים לתביעה והן הטיפולים השוטפים והשגרתיים שנעשו לרכב. בנוסף לכך, מר חכים ספר והעריך את ימי ההשבתה שהרכב שהה במוסך לצורך תיקון הפגם. מר חכים ציין בחוות דעתו כי: "על פי הנתונים שהובאו לפניו והמסמכים שנתקבלו בידיו כולל הבדיקה הפיסית לרכב, אנו בדיעה כי נגרמו לתובע הפסדים כתוצאה מרכישת הרכב הנדון והם: (א) נזק כתוצאה מהתרחשות ירידת ערך מסחרית לרכב כתוצאה מהחלפת המנוע הנובעת מסימנים פיזים וסימנים רישומים מעודכנים במשרד הרישוי. (ב) הוצאות רכב חליפי, המבוסס על פי חישוב וספירת ימי שהייה ביומן הרכב במוסך המטפל. (ג) קביעת מידת הפיצוי בגין טרדה ועגמת נפש לתובע". לסיכום חיווה מר חכים דעתו כדלקמן: "1. בסיכום לאמור לעיל אנו בדעה כי ירידת הערך שנגרמהלרכב הנדון ע"י החלפת המנוע (הן בהיבט הטכני והן בהיבט הרישומי במשרד הרישוי) הגיעה לשיעור 3% משווי הרכב עובר לתאריך רכישתו בתאריך 11.8.00 בסך 136,323 ₪ 4,090 ₪. 2. בהסתמך לטפסי רישום היסטוריה הטיפולים ותיקונם הקשורים לתביעה, הצלחנו לספור ולהעריך מספר הימים שהושבת הרכב נשוא התביעה במוסך, בגין הפגם הנדון המחייב רכב חליפי (19 יום לפי 230 ₪ רכב השכרה ליום) 4,370 ₪ 3. בחקירתנו לטרדה והסבל שהושקעו ע"י התובע משך תקופת התיקונים ברכב, אנו מעריכים כי הפיצוי עבור סבל ואובדן הנאה מתבטאים ע"י החזר מהנתבע 6% משווי הרכב ביום הרכישה לתובע. 8,179 ₪. סה"כ חישוב הפיצוי הכללי לתובע 16,639₪". 7. על רקע האמור לעיל הוגשה הבקשה דנן לפסילת חוות דעת המומחה. טענות הנתבעת 8. הנתבעת טוענת כי יש לפסול את חוות הדעת של השמאי המומחה נוכח חריגת השמאי מסמכותו, התייחסות השמאי לנושאים שאינם בתחום מקצועיותו, פגיעה בהגנת הנתבעת ופגמים מהותיים ומקצועיים היורדים לשורש חוות דעתו. הנתבעת טוענת כי כוונת הצדדים היתה להעניק לשמאי את כל הסמכויות והכלים הנדרשים על מנת שיוכל לחוות דעתו בתחום מקצועיותו, הלא הוא תחום שמאות הרכב. הנתבעת טוענת כי אין חולק כי ההסכמה בדבר מינוי השמאי וסמכויותיו כפי שהוענקו לו על ידי הצדדים ועל ידי בית המשפט לא כללו כל סמכויות בדבר הכרעה בשאלות משפטיות או סמכויות שבשיקול דעת בנושאים שאינם בתחום השמאות הרכב. הנתבעת טוענת כי אין חולק, כי יש לפרש את כתב המינוי בהתאם לאומד דעת הצדדים ובהתאם לכך שהשמאי יחווה דעתו בתחום מקצועיותו בלבד. הנתבעת טוענת כי השמאי נטל על עצמו תפקיד של בורר ובתוך כך ביצע הכרעות ופסק בשאלות משפטיות ועובדתיות שבמחלוקת תוך חריגה בולטת מסמכותו. הנתבעת טוענת כי חוסר הבנתו של השמאי את תפקידו, גרמה לפגמים היורדים לשורשה של חוות הדעת. הנתבעת טוענת כי בסעיפים 2 ו- 3 לחוות הדעת קובע השמאי סכומי פיצוי בגין עגמת נפש, טרדה, אובדן הנאה וכו'… כמו כן קובע השמאי כי במקרה הנדון היה על הנתבעת לספק לתובע רכב חליפי ואף קבע סכום פיצוי בגין אי מתן רכב חליפי. הנתבעת טוענת כי ההכרעה בשאלות הנ"ל מצריכה מומחיות בתחומים אלה, כמו כן לצורך ההכרעה בשאלות הנ"ל הפעיל השמאי שיקול דעת בנושאים שאינם בתחום מקצועיותו. הנתבעת טוענת כי לא ניתנה לה הזדמנות ראויה להביא בפני השמאי את עמדתה וטיעוניה בקשר עם הנושאים המנויים בסעיף 2 ו - 3 לסיכום חוות דעתו. הנתבעת טוענת כי מחובתו של השמאי לנהוג על פי כללי הצדק הטבעי ולאפשר לכל בעל דין להעלות טענותיו בקשר עם כל הנושאים אליהם מתייחס בחוות דעתו. הנתבעת טוענת כי בסעיף 1 לסיכום חוות הדעת נמנע השמאי מלפרט כיצד חישב את שיעור ירידת הערך של הרכב בגין החלפת המנוע ונמנע מלציין מהם הקריטריונים המקובלים בתחום השמאות לירידת ערך. הנתבעת טוענת כי השמאי מייחס את שיעור ירידת הערך של הרכב ליום רכישת הרכב ולא למועד שווי הרכב ביום החלפת המנוע, שהרי לגישתו של השמאי החלפת המנוע היא שגרמה לירידת הערך, החלפה שבוצעה ביום 25.10.01 ולמעלה משנה מיום רכישת הרכב. אשר על כן מבקשת הנתבעת לפסול את חוות דעתו של המומחה, אשר מונה מטעם בית המשפט, ולחילופין למחוק את סעיפים 2 ו - 3 לסיכום חוות דעתו של השמאי, נוכח חריגתו מסמכותו. טענות התובע 9. התובע טוען כי מהודעת הצדדים כפי שנרשמה בפרו' 22.5.03 עולה שהצדדים הודיעו למומחה שעליו לחוות דעה בנוגע לכל המחלוקות ביניהם, כפי שפורטו בכתבי הטענות, ולא רק בהקשר למחלוקות הקשורות לירידת ערך הרכב כתוצאה מהחלפת המנוע. התובע טוען כי בנסיבות האמורות, הפתרון אינו בפסילת המומחה, אשר מילא אחר החלטת בית המשפט, בה נתבקש המומחה לחוות דעה בכל הקשור לכל המחלוקות בין הצדדים ולא רק בהקשר לירידת ערך הרכב. התובע טוען כי המומחה לא נטל על עצמו "תפקיד של בורר" ולא חרג מהסמכויות שהוקנו לו במינויו כמומחה, שכן המומחה מונה לצורך מתן חוות דעת בכל הנוגע לכל המחלוקות בין הצדדים, לרבות הטענות לעגמת נפש ופיצוי בגין רכב חלופי. התובע טוען כי באשר לטענות הנתבעת לאי הבנת המומחה את תפקידו כמומחה, הרי טענה זו נטענה ע"י הנתבעת , בבקשתה הראשונה לפסילת המומחה מיום 24.8.03 , בטרם נפגשו הצדדים עם המומחה ובטרם ניתנה חוות דעת המומחה, אך הנתבעת חזרה מבקשה זו ביום 8.9.03. התובע טוען כי די בטעם זה כדי להביא לדחיית נימוק זה וזאת מכיוון שהמבקש מעלה בשנית את אותו נימוק. התובע טוען כי התנהגותה של הנתבעת הינה חסרת תום לב ובהתחשב בכך בלבד ראוי לדחות את הבקשה. התובע טוען כי ממכתבו של המומחה מיום 27.8.03 עולה כי המומחה ציין במפורש, כי הישיבה הינה "לצורך מתן חוות דעת" , כך שסביר להניח כי המומחה היה מודע לתפקידו כמומחה ולא כבורר. לגבי טענת הנתבעת כי לא ניתנה לה הזדמנות ראויה להביא בפני המומחה את עמדתה וטיעוניה בקשר עם הנושאים האמורים בסעיפים 2 ו - 3 לסיכום חוות דעת המומחה, שעניינם פיצוי בגין רכב חלופי , טרדה ועגמת נפש, טוען התובע כי האמור לעיל נכון גם לגביו, שכן הוא לא הביא בפני המומחה את עמדתו וטיעוניו בקשר עם הנושאים האמורים בסעיפים 2 ו- 3 לסיכום חוות דעתו. התובע טוען כי ראיה לכך ניתן למצוא בסעיפים 2 ו - 3 לסיכום חוות דעת המומחה, מהם עולה במפורש כי המומחה חיווה דעתו בנושאים אלו, אך ורק בהתבסס על כתב ההיסטוריה של הרכב התובע טוען כי בנסיבות האמורות במקום לטעון כי מדובר "בקביעות סתמיות" על הנתבעת לשלוח שאלות הבהרה למומחה או להזמינו לחקירה ולא לבקש פסילתו. התובע טוען כי נסיבות תיק זה, אינן מצדיקות פסילת מומחה מטעם בית המשפט ואשר על פי הפסיקה, פסילתו תיעשה רק במקרים נדירים מאוד ויוצאי דופן. התובע טוען כי יש לו את הרושם כי הבקשה הוגשה רק מפני שתוצאות חוות דעת המומחה, לא מצאו חן בעיני הנתבעת . התובע טוען כי פסילת המומחה, בשלב זה לאחר חזרת הנתבעת מבקשתה הראשונה לפסילת המומחה, תגרום לתובע נזק כספי רב. תשובת הנתבעת 10. הנתבעת השיבה לתשובת התובע. הנתבעת טוענת כי בין הצדדים לא קיימת כל מחלוקת באשר לחריגת השמאי מסמכותו ומתחום מקצועיותו, המחלוקת שיש בין הצדדים מתמקדת בשאלה האם החריגות האמורות, מצדיקות את פסילת חוות הדעת או שמא יש להשאירה על כנה חרף החריגות המהותיות המצוינות בה. הנתבעת טוענת כי הלכה היא כי הכרעת שמאי או מומחה שמונה על ידי בית המשפט, בעניינים שלא נמסרו לקביעתו ושאינם מצויים בתחום מומחיותו תוביל לפסילת חוות דעתו. הנתבעת טוענת כי לא קיימת כל מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכך שלא ניתנה להם הזדמנות ראויה להביא בפני השמאי את עמדתם וטיעוניהם בקשר עם הנושאים המנויים בסעיפים 2 ו- 3 לחוות הדעת. הנתבעת טוענת כי אין היא מושתקת מלהעלות כל טענה בכל הקשור עם חוות הדעת של השמאי, שכן היא הדגישה במעמד הדיון כי היא שומרת לעצמה את הזכות להעלות בעתיד כל טענה בנושא. דיון 11. פסילה של מומחה מטעם בית המשפט היא צעד חריג שאינו נעשה כדבר שבשגרה. רע"א 2273/99 ויצמן נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ דינים נו 77. על בית המשפט לנהוג באיפוק מירבי בבואו לפסול חוות דעת מומחה ולשקול כל מקרה לגופו ולנסיבותיו. בבר"ע (ב"ש) 1529/97 אוחיון ואח' נ' יעקוביאן , תק- מח 97 (3) 383, נקבע כדלקמן: "החלטה בדבר פסילת חוות דעת מומחה איננה פשוטה ומחייבת שיקולים שונים. מצד אחד יש לשקול האחריות הכבדה והמיוחדת המוטלת על מומחה אשר מונה ע"י בימ"ש במסגרת החוק, המחייבת אותו לנהוג בהגינות ובמקצועיות מצד אחד, מצד שני השאיפה לעשות צדק במקרה הקונקרטי, הצורך לשקול כל עניין לגופו והרצון למנוע ביטול חוות דעת בשל פגמים פרוצדורלים בלא פגמים מהותיים מקצועיים. בסוגיה של פסילת מומחה אשר מונה לפי החוק, ניתן לומר שיש מקום להבחין בין שני מצבים. הראשון, מצב בו קיים פגם בעריכת בדיקה לשם כתיבת חוות דעת שיש בו לפסול את ההליך בשל מהות הפגם, והשני, מצב בו קיים פגם שמטבעו אינו מצדיק תוצאה קיצונית של פסילת חוות הדעת באופן אוטומטי אלא ראוי להבדק במבחן אינדיווידואלי תוך ראיית נסיבות המקרה. במובן מסוים המבחן בשני המצבים הינו זהה, דהיינו, האם הפגם יורד לשורשו של עניין. ברם, במצב הראשון, סוג הפגם כשלעצמו מספק לכך תשובה ואילו בשני יש לבדוק, עפ"י עובדות המקרה, אם היקף הפגם מצדיק פסילת חוות הדעת. לדוגמא, העובדה שהמומחה הינו קרוב משפחה של הנבדק יש בה לפסול את ההליך . אך מאידך העובדה שהומצאו למומחה מסמכים שלא היה עליו לקבל, לא בהכרח תביא לפסילת חוות דעתו, אלא 'שומה על ביהמ"ש לשקול אם כתוצאה מהסטיה ממצוות התקנה אומנם נגרם לבעל הדין הנוגע בדבר עיוות דין', (דברי המשנה לנשיא לוין בענין סהר, בר"ע 3358/91 תקדין עליון, 91(3), תשנ"א/תשנ"ב - 1991 (2903)). כל זאת במסגרת שיקול הדעת הנתון לביהמ"ש עפ"י החוק למנות מומחה וכן לפסול אותו". 12. על מומחה בית המשפט לפעול במקצועיות ובהגינות. מעמדו של המומחה דומה בעניין זה, למעמדו של בורר או שופט. הוא אינו יכול להיות קשור ביחסים אישיים או עסקיים עם מי מהצדדים, וחלים עליו כללי הצדק הטבעי בגדרם עליו להימנע מכל פעולה או אמירה שיש בה כדי לפגוע במראית פני הצדק או כדי לעורר את הרושם של משוא פנים. על המומחה לאפשר לכל צד להציג בפניו את החומר הרלוונטי, אל לו לשוחח עם מי מהצדדים ללא ידיעת הצד השני, עליו לנהוג באיפוק ובריסון, להימנע מהערות מיותרות, ולא ליצור את הרושם כי הוא כבר "נעול" על מסקנה מסוימת. ראה ת"א (חיפה) 1465/00 אפרת עמר נ' איילון חברה לביטוח תק- מח 2002(3), 22758. 13. כפי שעולה מהנסיבות שפרטו לעיל, הצדדים הודיעו לשמאי כי עליו לחוות דעה בנוגע לכל המחלוקות העולות מכתבי הטענות ולא רק בנוגע למחלוקת הקשורה לירידת ערך הרכב. לפיכך התייחס השמאי לא רק לירידת הערך, אלא גם לדרישה לפיצוי בגין רכב חליפי ולפיצוי בגין עוגמת נפש (ראה סעיף 6 לעיל). 14. אמנם, נראה לי כי את הגדרת סמכותו של המומחה "יחווה דעתו בנוגע למחלוקות העולות מכתבי הטענות ונספחיהם" יש לקרוא כאילו נוספו בצידה המילים "והמצויות בתחום מומחיותו". פשיטא שאין מומחה מתמנה אלא לצורך מתן חוות דעת בנושאים המצויים בתחום מומחיותו. ענין זה אינו דורש אמירה מפורשת בכתב המינוי; כתב המינוי מוסיף ומגדיר מהם אותם עניינים, המצויים בתחום מומחיותו של המומחה, אשר לגביהם הוסמך לחוות דעתו. בענייננו, הגדרת העניינים, המצויים בתחום מומחיותו של השמאי, ואשר לגביהם הוסמך לחוות דעתו, הינה רחבה ומתייחסת לא רק לטענה בדבר ירידת הערך, אלא גם למחלוקות נוספות העולות מכתבי הטענות, ובלבד שהן מצויות בתחום מומחיותו של מר חכים. 15. איני סבורה שהתייחסותו של מר חכים לענין הרכב החלופי חורגת מתחום סמכותו כפי שהוגדרה בהודעת הצדדים, היינו איני סבורה שענין זה חורג מתחום מומחיותו המקצועית. השמאי בדק ומצא מהו מספר הימים בהם שהה הרכב במוסך, ומהו מחיר סביר לשכירת רכב ליום. כמובן, עצם התייחסותו של השמאי לפריט זה אין פירושה שהוכחה זכאות התובע לפיצוי בגין פריט זה; ענין זה - יוכרע על ידי בית המשפט. 16. על פי המבחנים שצויינו לעיל, לא היה מקום שהשמאי יחווה דעתו בדבר גובה הפיצוי בגין טרדה ועגמת נפש. בכך, יש חריגה מסמכות המומחה. 17. אמנם, לעניין חריגה מסמכות המומחה נאמר ברע"א 4482/95 סהר נ' שלמה ברוך, פ"ד מט(5) 198, כי בהחלטה של בית משפט קמא שלא לפסול חוות דעת מומחה, על אף שחרג מסמכותו, יש מסר שלילי במובן מסויים. המסר הוא, שרשאי מומחה המתמנה על ידי בית המשפט לחרוג מכתב המינוי שלו ולהתייחס בחוות דעתו לעניינים שלא נמסרו לקביעתו, וכשיעשה כן לא יסב בית המשפט את פניו מחוות דעתו שלו בעניינים אשר הוא לא נתבקש לחוות דעתו בהם. אולם, אם פעל המומחה בתום לב, לא בכל מקרה בו שוגה המומחה יביא הדבר בהכרח לפסילתו. ראה רע"א 7265/95 שרון גולדשטין ו-2 אח' נ' גנט בראל, פ"ד נ(3) 214 18. מנסיבות המקרה עולה כי השמאי פעל בתום לב ופעל לפי הנחיות הצדדים שהסמיכו אותו לקבוע בדבר כל המחלוקות שעלו מכתבי הטענות, שכאמור כוללות גם טענות בדבר רכב חלופי, ובדבר פיצוי בגין טרדה ועגמת נפש. 19. אני סבורה כי העובדה שמר חכים חיווה דעתו בענין הפיצוי בגין עוגמת נפש אינה עולה כדי פגם היורד לשורשה של חוות הדעת. אין בפגם זה כדי לגרום לעיוות דין למי מהצדדים, ואין בו משום סיבה מוצדקת לפסילת חוות הדעת מכל וכל. מדובר בחריגה קלה מסמכות שפגיעתה קלה. ראה לענין זה ת"א (ירושלים) 452/90 שי מור ו-2 אח' נ' משה מלול ואח', תק-מח 98 (4),249. 20. קביעותיו של מומחה הינן בגדר המלצות לבית המשפט, שכמובן אינן כובלות ואינן מחייבות אותו. ראה א' הרנון דיני ראיות, חלק שני, תשל"ז- 1977 , עמ' 305. על אחת כמה וכמה נכונים הדברים כאשר ההמלצות אינן בתחום מומחיותו של העד. ראה ת"א 570/93 (חיפה) וילמובסקי עדה ושי ואח' נ' חברת שרביב. 21. בנסיבות הענין, כאמור נראה לי כי עדותו של מר חכים אינה מעוררת קשיים המצדיקים מינוי מומחה אחר במקומו. 22. אשר על כן הבקשה נדחית. המבקשת תישא בהוצאות המשיב ושכ"ט עו"ד בגין הבקשה בסך כולל של 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. 23. נקבע לק.מ. נוסף ליום 26.1.04 שעה 9.30. פסילת מומחהחוות דעת מומחהפסילת חוות דעתמומחהחוות דעת