בקשה לסילוק תביעה בשל פגם מהותי בייפוי כוח

בפני בקשה לסילוק תביעה על הסף מחמת היעדר ייפוי כוח כדין, היעדר יריבות והיעדר עילה. הבקשה הוגשה במסגרת תובענה אשר הגישה המשיבה כנגד המבקשת ובה עתרה לחייב את המבקשת בסך של 9,500 ₪ בגין יתרת חוב עבור שמלת כלה ששכרה ממנה לגרסתה. לטענת המבקשת בייפוי הכוח המשיבה לעורכי דינה, אשר צורף לתיק, קיים פגם, מאחר ולא צוין בו באופן מפורש לאיזה עניין או פעולה הוא ניתן. בכך טוענת המבקשת כי נפל פגם מהותי בייפוי הכוח מאחר ועורכי הדין אינם יכולים לייצג את המשיבה בתיק דנן, לנוכח חשש לניגוד עניינים ומדובר בפגם מהותי המצדיק סילוק התביעה על הסף. 3. בנוסף, טענה המבקשת, שעל גבי ייפוי הכוח מופיע שם החברה כ"סלון כלות-דליה דימיטריוס" בעוד שמה של המשיבה כפי שמופיע בכתבי הטענות הינו "סלון כלות-דליה מיטריוס בע"מ". משכך, טענה המבקשת שיש לסלק התביעה על הסף מחמת היעדר יריבות, שכן שם החברה כפי שמופיע על גבי כתב התביעה, שונה מהשם אשר הציגו בפני המבקשת כאשר הגיעה לקבל שירות בסלון הכלות, כמו גם משם החברה המופיע על גבי פירוט החשבון אשר צורף לכתב התביעה, השונה מהשם המופיע על גבי ייפוי הכוח ומשם החברה כפי שמופיע על מכתב ההתראה שנשלח לכאורה למבקשת והוסף לכתב התביעה. לפיכך , טענה המבקשת כי התובעת הינה אישיות משפטית שונה מהאישיות עימה התקשרה עימה בחוזה וקיים חשש כי מדובר במקרה של התחזות מטעם המשיבה. עוד מסיפה המבקשת כי מכתב ההתראה לו טוענת המשיבה בכתב התביעה כלל לא הגיע לידיה, ומכאן שהמכתב נועד לצורך הכנת תשתית לתביעה מופרכת קנטרנית וטורדנית. יתר על כן, מכתב ההתראה שנשלח מאת משרד עורכי הדין המייצג לכאורה את המבקשת, נשלח קודם לתאריך בו ניתן ייפוי הכוח. כן טוענת המבקשת כי מאחר ואין זהות בין המשיבה לבין סלון הכלות עימו התקשרה בחוזה הרי שיש למחוק התביעה על הסף מאחר וכתב התביעה אינו מגלה עילה כנגדה. לטענת המשיבה בכתב התביעה לא הונחה תשתית ולו לכאורית לקיומה של מחויבות חוזית בין הצדדים ולא צורף כל הסכם המעיד על התחייבות מצד המבקשת כלפי המשיבה, כל שנכתב הוא כי המבקשת שכרה שמלת כלה "מהסלון", כאשר לא מוגדר באיזה סלון מדובר. בתגובתה טוענת המשיבה כי צורף לכתב התביעה ייפוי כוח כדין. המשיבה לא מכחישה כי קיימות טעויות קולמוס בייפוי הכוח, אך לטענתה אין בהן שינוי מהותי שיש בו כדי לבסס עילה מהותית לסילוק על הסף. בכל הנוגע לציון הליך ספציפי, טענה שחזקה היא כי מדובר בייפוי כוח כולל אשר אינו מאיין את הייצוג. מכל מקום, מוסיפה המשיבה לתגובתה ייפוי כוח ובו מעודכן העניין לשמו הוא ניתן. באשר לטענה של העדר יריבות טוענת המשיבה כי שם התובעת הינו כאמור בכתב התביעה "סלון כלות דליה - מטריוס. לטענתה, טענה כי מדובר באישיות משפטית שונה או כל טענה בדבר התחזות, היא טענה קנטרנית, שכן שמה של המשיבה ידוע בפי רבים בעיר אשקלון כ"דימטיריוס" שהינו קיצור של השם "דליה מטריוס", ומכל מקום מדובר בטענה אשר דינה להתברר לגופו של עניין. בכל הנוגע לטענה כי לא קיים הסכם המעיד על התחייבות מצד המבקשת, הרי שלטענת המשיבה ההסכם נשמט מרשימת המסמכים, ומכל מקום מצרפת היא את ההסכם לתגובתה ולטענתה אין בכך כדי לפגוע בזכויותיה הדיוניות של המבקשת מאחר ועדיין לא הגישה כתב הגנה. בתשובה לתגובה טוענת המבקשת כי על המשיבה היה לצרף תצהיר לתגובתה מאחר וכולל טענות עובדתיות. בכל הנוגע לייפוי הכוח, לטענת המבקשת הרי שיש בצירוף ייפוי כוח חדש מאת המשיבה עדות ברורה לכך שההליך נפתח שלא כדין בלא ייפוי כוח כדין. כמו כן, הצירוף נעשה שלא כדין ובלא צירוף בקשה מתאימה ודי בכך כדי לקבל את הבקשה. בנוסף, מפנה המבקשת לסתירות בתגובת המשיבה, שהרי טוענת המשיבה כי כל טענותיה של המבקשת הינן טענות בעלמא, אך בכל זאת מודה כי יש דבר מה בטענות המבקשת המועלות לעניין טעויות בייפוי הכוח וכן לכך שלא צורף ההסכם לכתב התביעה. כן מתייחסת המבקשת לכך שבתגובה לבקשה המשיב עשה דין לעצמו ושינה את שם משפחתה של הנתבעת בעוד שהיה עליו לעתור לתיקון כתב התביעה ולהמציאו כדין לנתבעת. דיון והכרעה בפתח הדברים יאמר כי כותרת הבקשה היא "בקשה לסילוק התביעה על הסף", כאשר המבקשת עותרת בגוף הבקשה למחיקה ו/או דחייה של הבקשה על פי תקנות 100 ו- 101(3) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות") בהתאמה. טענה לפיה מפאת אי צירוף ייפוי כוח כדין לכתב התביעה הרי שעורך הדין לא יכול לייצג בתיק ועל כן כתב התביעה פגום, טענה בדבר העדר יריבות או טענה בדבר חוסר עילת תביעה הינן טענות העשויות להביא למחיקת התביעה על הסף. משכך עסקינן למעשה בבקשה למחיקה על הסף הנמצאת בסמכותו של רשם. הלכה היא כי בכל הנוגע לבקשה למחיקה על הסף בית המשפט יעשה שימוש זהיר בסמכותו ולא ייעתר לבקשה ביתר קלות, מאחר והחלטה זו שוללת מהתובע את זכותו הבסיסית להביא עניינו לפני בית המשפט (ראה י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית 1995, עמ' 387). בית המשפט מכריע על גורל התביעה ללא שמיעת הטענות, ללא חקירה ודרישה של העובדות, אלא בבדיקה פורמאלית טכנית של כתב התביעה, על כן בית המשפט ינקוט באמצעי זה של מחיקה על הסף מקום שאין אפשרות, ולו קלושה, כי התובע יזכה בסעד המבוקש. כל עוד קיים סיכוי כי במידה ויוכחו טענות התובע בכתב התביעה, הוא יכול לזכות בתביעתו, לא תמחק התביעה, ומן הראוי כי בית המשפט יעדיף פתרון ענייני של כל מחלוקת לגופה על פני פתרון דיוני פורמאליסטי (ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין, פד"י מ(2) 668, 671). תקנה 472 לתקנות עליה מסתמכת המבקשת בבקשתה לסילוק התביעה על הסף, אינה מחייבת הגשת ייפוי כוח לתיק בית משפט אלא מסתפקת בהודעת עורך הדין בכתב הטענות הראשון שהוא מגיש על כך שיש בידיו ייפוי כוח מטעם בעל הדין. כלומר, התקנה אינה תולה את תקפות ייצוגו של הלקוח על ידי עורך דין בהרשאה בכתב ודי בהודאה של עורך הדין שקיים בידו יפוי כח תקף. לפיכך, עצם העובדה שייפוי הכוח שצורף לא היה ערוך כדין אין בה משום פגם היכול להביא לסילוק התביעה על הסף (ע"א 8553/08 זלמן לייב ואלדמן נ' חיים ביאליסטוצקי (טרם פורסם)). בית המשפט רשאי לחייב ביוזמתו או על פי בקשת הצדדים המצאת ייפוי הכוח לבית המשפט. משכך, באם נראה בבקשה לסילוק על הסף בקשה לחייב את המשיבה להמציא ייפוי כוח הרי שהמשיבה עשתה כן בכתב תגובתה. צירוף זה אכן מן הראוי שייעשה תוך בקשה מבית המשפט אך אין בהיעדר בקשה כאמור כדי למחוק התביעה לאור גישתו של בית המשפט בכל הנוגע לסילוק על הסף, כפי שמפורטת לעיל. בכל הנוגע לטענת המבקשת כי ייפוי הכוח המקורי ניתן לאחר שנשלח מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים מטעם באת כוח המשיבה, אין בכך להעיד על דבר מאחר ויחסי שליחות יכולים להיווצר בין בעל פה ובין בכתב, וייפוי כוח בכתב אינו תנאי מהותי להקמת ייצוג אלא אמצעי להוכחתו (דנ"פ 2192/00 נוי נ' השופט אמינוף, פ"ד נד(2) 138, 142). מה גם שאף אני סבורה, שהעדר פרוט הענין בו נדרש עו"ד לטפל למען לקוחו, יש בכדי בכדי להוות השמטה, אשר בית המשפט רשאי לדרוש תיקונה בהתאם לסמכותו לפי תקנה 65 לתקנות לפיה רשאי בית משפט לדרוש פרטים נוספים ולתקנה 524 לפיה רשאי לתקן בכל עת פגם בהליך. אשר על כן ומשתוקן הפגם ביפוי הכח שצורף בתגובה לבקשה וביפוי הכח פורט הענין שלשמו ניתן לבא כח המשיבה, תוקן הפגם ואין להידרש עוד לבקשה לסילוק התביעה על הסף מטעם זה. המבקשת הוסיפה וטענה להיעדר יריבות לנוכח העובדה ששמה של המשיבה אינו זהה לשם החברה עימה התקשרה המבקשת. אומנם התובעת הרשומה בכתב התביעה הינה "סלון כלות דליה-מטריוס", בעוד המבקשת טוענת כי קיבלה שירות לכאורה מאת "סלון כלות דימטריוס", אך איני רואה מדוע יש בשינוי לו טוענת המבקשת בכדי להביא למחיקת התביעה, שכן אומנם המשיבה לא צרפה תצהיר תומך בטענותיה העובדתיות הגם שראוי היה לצרפו, אולם משצורפה ההזמנה שלכאורה בוצעה על ידי המבקשת ובה נרשם מספר ח.פ. לפיכך, לא מצאתי מקום לקבוע כי אין יריבות בין המבקשת למשיבה, שכן בהתאם להזמנה שצורפה לתגובה ולנוכח מספר הח.פ. שרשום על גבי ההזמנה, הזהה לזה המופיע בכתב התביעה, די בכך בכדי להקים יריבות בין הצדדים בשלב זה. עם זאת, בית המשפט אינו צריך להניח או לדעת שמדובר באותה חברה הנקראת בפי לקוחותיה באופן שונה ומשכך, מצאתי מקום לעשות שימוש בסמכותי בהתאם להוראות תקנה 65 ולהורות לתובעת לצרף אישור רשם חברות על מנת שאווכח מהו שמה המלא של התובעת, כל זאת תוך 15 יום. בכל הנוגע לעילת התביעה, הלכה כי נבחנת היא על סמך כתב התביעה ונספחיו בלבד. בבחינת קיומה של עילת תביעה על פי הנטען בכתב התביעה, ככל שיעלה בידי המשיבה להוכיח את טענתה לפיה המבקשת שכרה ממנה את שמלת כלה אך לא עמדה בהתחייבותה לשלם בעבורה, הרי שקיימת יריבות בינה לבין הנתבעת ועילת תביעה ראויה. אכן, המשיבה ציינה בכתב התביעה שמדובר בשמלה שנרכשה מהסלון ולא ממנה ולכאורה, אין עילת תביעה. עם זאת וכעולה מהמסמכים שבפני הרי מקום שנרשם סלון הכוונה היא למשיבה וכך אף נרשם בייפוי הכח שצורף ושמכך, וודאי שאין להורות על מחיקת התביעה בהיעדר עילה. עם זאת ראוי היה שמשיבה תקפיד ברישום שמה באופן מדוייק בכתב התביעה על מנת להימנע מבקשות כגון דא. בכל הנוגע לטענת המבקשת לפיה אין עילה בין הצדדים לנוכח העדרו של הסכם בין הצדדים, אין ספק שאכן מדובר במסמך מהותי לכתב התביעה שצירופו נדרש, מה גם שעסקינן בתיק שמתנהל בהליך של סדר דין מהיר ועל המשיבה היה לגלות המסמכים שבידה עם הגשת כתב התביעה, אך אי צירוף מסמך מהותי בודאי שלא יגרור אחריו מאליו את מחיקתו של כתב התביעה מחוסר עילה. אומנם לא נטען בכתב התביעה באופן מפורש כי קיים הסכם בין המבקשת לבין המשיבה, אך לאור הקונסטרוקציה של כתב התביעה אין צורך באמירה מפורשת על מנת שתקום למשיבה עילת תביעה, בייחוד כאשר צורף ההסכם לתגובת המשיבה כאשר אין חולק על תוכנו. לגבי שינוי שם המבקשת בתגובת המשיבה, על דרך של שינוי שם משפחתה לשם "קורן", שמה לאחר הנישואין, והוספת השם "ברק", שם משפחתה הקודם, בסוגריים. מן הראוי היה שתגיש המשיבה בקשה לשינוי כתב התביעה, אך אין עובדה זו מהווה בסיס למחיקה, בייחוד כאשר אין עוררין כי המדובר במבקשת, ואף המבקשת בעצמה מציינת בבקשתה כי נישאה לא מזמן והחליפה את שם משפחתה, אשר על כן, ולנוכח האמור לעיל, דין הבקשה להידחות. עם זאת, מצאתי בנסיבות הענין, כי אין מקום לחייב המבקשת בהוצאות בשל האופן בו הגישה המשיבה כתב תביעתה ובשים לב לכך ששמה נרשם בצורה שונה בכל מקום ללא כל הסבר מניח הדעת וללא אסמכתאות לכך. המשיבה תצרף הפרטים הנוספים הנדרשים כאמור בהחלטה, תוך 15 יום. כתב הגנה יוגש בתיק תוך 30 יום, ימי פגרה יבואו במניין הימים. מסמכיםייפוי כוח