אי צירוף תצהיר לבקשה

1. המשיבה, ילידת חודש פברואר 1981, הגישה תביעתה בחודש ינואר 2006, כשבתביעה טענה היא לרשלנות רפואית של הנתבעת עקב אי אבחון במועד של כולסטאטומה באוזנה הימנית וכן התרשלות בביצוע ניתוח בחודש ינואר 1994 באוזן זו, ואשר בו נפגע עצב הפנים. 2. המבקשת הגישה בקשה לאפשר לה לתקן את כתב ההגנה ולשלוח הודעה לצדדים שלישיים. לטענת המבקשת התברר לה כי המשיבה לא ביקרה במרפאת בית החולים "קפלן" מחודש ינואר 1987 ועד חודש אוגוסט 1991, בניגוד לנטען בכתב התביעה, ולפיכך קיים אשם תורם והתרשלות מצד הוריה של המשיבה. המבקשת עותרת לתקן את כתב ההגנה באמצעות הוספת טענות אלה וכן להאריך את המועד למשלוח הודעת צד ג' נגד הורי המשיבה. 3. המשיבה מתנגדת לבקשה, וזאת עקב אי צירוף תצהיר לבקשה, עקב שיהוי ניכר בהגשתה, עקב קיום טענת התיישנות נגד הודעת צד ג' ועקב אי קיום טעם מיוחד להארכת המועד. 4. גישת בתי המשפט בנושא תיקון כתבי טענות היא גישה ליברלית בעיקרה, וזאת על מנת לאפשר לצדדים להביא את כלל המחלוקות שביניהם לבירור במסגרת תובענה [(רע"א 2345/98 סלים דנגור נ' חנוך ליבנה, פ"ד נב(3) 427, 431 (1998)]. השאלה היא האם התקיים כאן חריג כלשהו אשר בגינו אין להיעתר לבקשה. 5. באשר לטענה בדבר אי צירוף תצהיר, אכן יש מקום לצרף תצהיר שיתייחס לנושא התיקון ולמועד בו הוגשה בקשת התיקון, אך בענייננו קיימת חוות דעת של ד"ר הראל המפרטת את הטענה בדבר אי הגעת המשיבה למרפאת בית החולים משך תקופה של כ-4 וחצי שנים, כשטענה זו מבוססת על עיון ברשומות רפואיות. בנוסף, מקובל עלי כי בהגשת הבקשה קיים שיהוי, ואני מתייחס לכך כאל עובדה קיימת אותה יש לבחון במסגרת כלל השיקולים, ולפיכך אינני סבור כי העדר תצהיר שיסביר את פשר ההשתהות הינו פגם מהותי השומט את הקרקע מתחת לבקשה. 6. באשר לשיהוי, אכן היה ביכולתה של המבקשת להגיש בקשתה זו במועד מוקדם הרבה יותר, שכן כתב ויתור על סודיות רפואית הועבר אליה בחודש פברואר 2006, התיעוד הרפואי שעמד בפני המומחה הרפואי מטעם התובעת הועבר לב"כ הנתבעת בחודש מרץ 2006, ואפילו חוות הדעת של המומחה מטעם הנתבעת, ד"ר הראל, שבה נכללה כבר הטענה העובדתית, נכתבה בחודש ינואר 2007, כשנה וחודשיים בטרם הוגשה בקשת התיקון, בחודש מרץ 2008. עם זאת, לזכותה של המבקשת ייאמר כי בחוות דעת המומחה הרפואי מטעמה מצויינים תאריכי ביקור רבים של המשיבה, לרבות בתקופה ינואר 1987 - אוגוסט 2001 בלא לערוך אבחנה בין הביקורים במרפאת אא"ג בבית חולים "קפלן" לביקורים במרפאה הכללית של קופת החולים. כמו כן, הבקשה הוגשה ביום 11.3.08, מועד קדם המשפט הראשון, דהיינו התיק נמצא בשלב מוקדם יחסית. עוד יש לציין כי הצדדים קיימו הליך גישור משך מספר חודשים, ומקובל עלי כי הגשת הבקשה במהלך הליך הגישור היה בה כדי לגרוע מהסיכוי לסיימו בהצלחה (אם כי היה באפשרות המבקשת להגיש את הבקשה במועד מוקדם יותר, עוד בטרם החל הליך הגישור). מעל הכל, דומני כי יש בהעלאת טענת ההגנה דלעיל במסגרת כתב ההגנה משום מתן אפשרות לבית המשפט להכריע בשאלה אמיתית נוספת המצויה במחלוקת בין הצדדים, והדבר מהווה טעם מרכזי להתרת התיקון המבוקש. 7. אשר על כן יש מקום להתיר תיקון כתב ההגנה. באשר לנוסח כתב ההגנה המתוקן, אני סבור כי ניתן היה שלא לכלול בכתב ההגנה המתוקן חלק מהטענות כגון אלה הקשורות להליכים המקדמיים בין הצדדים, אך אינני סבור כי יש בכך כדי לפגום באופן מהותי בכתב ההגנה, ולפיכך אין מניעה כי יוגש בנוסח בו צורף לבקשה, כאשר כתב ההגנה המתוקן שצורף לבקשה ייחשב כמוגש ביום מתן החלטה זו. 8. באשר להודעת צד ג', אף כאן יש להעתר לבקשה וזאת במיוחד נוכח השלב המוקדם יחסית בו מצוי התיק, כך שמשלוח ההודעה לא יביא לעיכוב הליך שנמצא בשלב מתקדם שלו. אף כאן, בהודעת צד ג' קיימת סוגיה הטעונה ליבון ובירור, ואיננה מנותקת מהבירור המתקיים במסגרת התיק העיקרי, כך שיש לאפשר בירור זה. באשר לטענת ההתיישנות שנטענה לגבי הודעת צד ג', יהא רשאי צד ג' להעלותה, אם יחפוץ בכך, והיא תיבחן במועד המתאים. 9. באשר להודעת צד ג' צודקת המשיבה כי משלוח ההודעה התבקש כנגד הורי המשיבה בלבד, ואילו לבקשה צורף נוסח הודעת צד ג' נגד הורי המשיבה והמשיבה עצמה. לפיכך מובהר כי מותרת הגשת הודעת צד ג' נגד הורי המשיבה בלבד, ועל המבקשת לתקן נוסח הודעת צד ג' בהתאם. הודעת צד ג' בהתאם לאמור לעיל, תוגש תוך 7 ימים, ויש לשלם את האגרה בגינה. 10. לא יכולה להיות מחלוקת על כך שיש מקום לחייב את המבקשת בתשלום הוצאות למשיבה בגין הגשת בקשה זו, בשל השיהוי בהגשתה ובשל העיכוב שייגרם עקב הגשתה (לפחות בכל הקשור להודעת צד ג'). עם כל החשיבות לבירור השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים, אין לשכוח כי המשיבה ניזוקה מהגשת בקשה זו ומהעיתוי בו הוגשה. לפיכך תשלם המבקשת למשיבה הוצאות בקשה זו בסך 5,000 ₪ ובתוספת מע"מ שישולמו תוך 30 יום. 11. קדם המשפט יתקיים במועדו. צירוף תצהירמסמכים