אי הגשת חוות דעת מומחה במועד

הבקשה 1. לפניי בקשת התובעים (להלן: "המבקשים") להתרת הוספת תצהיר משלים מטעמם בצירוף חוות דעת מומחה, וזאת אחר שהוגשו תצהירי הנתבעים (להלן: "המשיבים") בתיק דנן. נימוקי הבקשה 2. המבקשים טוענים, כי הגשת הראיות הנוספות הינה לצורך התמודדות עם טענות חדשות בדבר ביצוע עבירות בנייה ע"י המבקשים בנכס נשוא התובענה ואשר מועלות, לראשונה, בגדר חוות דעת מומחה שהגישו המשיבים במצורף לתצהירי העדות הראשית מטעמם, ללא שבא זכרן בכתבי הטענות של המשיבים. 3. לטענת המבקשים, חוות דעת מטעמם נחוצה לצורך פריסת מלוא היריעה בפני בית המשפט ובכדי להפריך טענות המומחה מטעם המשיבים. 4. לשיטתם, לא יהיה בקבלת הבקשה משום פגיעה כלשהי במי מהצדדים, באשר טרם הוחל הליך ההוכחות בתביעה דנן. נימוקי המשיבים 5. המשבים מתנגדים בתגובתם לבקשה. 6. לטענתם, המבקשים, בין היתר, לא הצביעו על טעם, לא כל שכן טעם מיוחד, המצדיק אי הגשת חוות דעת מומחה במועד שנקבע על ידי ביהמ"ש. יתרה מזאת, המבקשים אף לא הודיעו במועד הגשת תצהיר עדות ראשית מטעמם כי בכוונתם לזמן עד שאינו בשליטתם וקל וחומר שלא ציינו שבכוונתם להגיש חוות דעת מומחה. 7. עוד טענו המשיבים, כי בבקשה זו מנסים המבקשים שלא כדין לשנות את סדר הבאת הראיות דבר המנוגד להלכות ביהמ"ש. לדבריהם, העובדה שהמשיבים סברו כי עליהם להגיש חוות דעת מומחה מטעמם אינה מקנה למבקשים הזכות להפוך את סדר הבאת הראיות ולהגיש גם חוות דעת מומחה. דיון 8. לאחר עיון בנימוקי הבקשה ובתגובת המשיבים, הגעתי למסקנה כי מן הדין לקבל את הבקשה. 9. אכן הכלל הוא, כי ראיות התובע ובכלל זה עדיו וחוות דעת מטעמו יישמעו תחילה ורק לאחריהם יישמעו עדי הנתבע (תקנה 158 א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984), אולם לא מן הנמנע, כי ביהמ"ש יסטה מכלל זה, ככל הדרוש למען יעילות הדיון. 10. נקבע בפסיקת ביהמ"ש העליון, כי בית המשפט עשוי להיעתר לבקשה להגשת ראיה נוספת אף אם נסתיים שלב שמיעת הראיות, ואפילו אם אי הגשתה במועד נבעה ממחדלו של בעל הדין, במקרים בהם הגשת הראיה הנוספת דרושה לשם בירור האמת ויש בה כדי לסייע לבית המשפט לעמוד באופן מלא על זכויותיהם המהותיות של בעלי הדין (ראה: רע"א 1297/01 מיכאלוביץ כלל חברה לביטוח, פ"ד נה (4) 577, 579). אם כך הוא הדין בתום שלב הראיות, קל וחומר במקרה דנן בו טרם החל הליך ההוכחות בתביעה. 11. על הכלל המאפשר סטייה מהפרוצדורה עמד כבוד השופט ריבלין ברע"א 2137/02 אחיהו ממן נ' פז חברת נפט בע"מ, תק-על (2202) (2) 1142, 1143 (2000): "הכלל לעניין הגשתן של ראיות לבית המשפט הוא, כי בעל דין צריך להגישן ב"חבילה אחת". מתי מתיר בית המשפט למרות האמור סטיה מן הכלל? "רק מקום בו מצביע בעל-דין על טעמים סבירים והוגנים המצדיקים סטייה מן הכלל הנ"ל, יענה בית המשפט להגיש ראיות נוספות... בשאלת הגשתן של ראיות נוספות, יתחשב בית המשפט, בין היתר, באופי הראיה הנוספת, האם היא "פשוטה" ; מהו השלב אליו הגיע המשפט ; ככל שהמשפט מצוי בשלב מתקדם יותר כן יטה בית המשפט שלא לקבל את הראיה ; יש לבחון גם האם הצד המבקש את הבאת הראיה הנופת ידע או היה עליו לדעת על קיומה של ראיה זו בשלב מוקדם יותר (ראה: ע"א 188/89 פיאד אחמד עזאיזה נ' המועצה המקומית כפר דבוריה, פ"ד מז (1) 661, 665)". מן הכלל אל הפרט 12. סבורני, כי צודקים המבקשים בטענתם על כך שהראיות בהן מדובר הן ראיות בעלות חשיבות מכרעת לבירור האמת. זאת, משום שהגשתם בשלב זה, טרם קיום הליך הראיות בתיק, תתרום לקידום התובענה ותסייע לבית המשפט במלאכתו. 13. בענייננו חוות הדעת נוגעת לשאלה קרדינאלית, שעניינה כאמור ביצוע עבירות בנייה מצד המבקשים, הקשורה ללב ליבה של המחלוקת בין הצדדים, ולכן יש מקום להתיר הגשת ראיה כה מרכזית על מנת לברר את השאלות שהן באמת שנויות במחלוקת בין הצדדים, לשם עשיית צדק. 14. אכן קיום נכון ומוקפד של סדר הדין וההוראות הדיוניות היא ערך מרכזי בניהול ההליך שאין להמעיט מחשיבותו, אך לעיתים יש הצדקה לסטות מערך זה בעיקר כשהדבר נחוץ לשם גילוי האמת ועשיית הצדק (ראה: י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהד' שביעית, בעמי' 509-510). 15. בנסיבות העניין שלפניי, הצורך בהגשת הראיות המבוקשות נולד בשל הדברים שאוזכרו בחוות דעת המומחה מטעם המשיבים הן לעניין ביצוע בנייה בלתי חוקית במקרקעין נשוא הדיון ע"י המבקשים והן לעניין אופן התנהלות המבקשים בבית המשפט השלום לעניינים מקומיים בכל הנוגע להגשת תוכניות בניה לא עדכניות. על שום כך מן הדין לאפשר למבקשים להגיש את הראיות הנוספות כדי לפרוש בפני בית המשפט תמונה מלאה ושלמה ולעזור לבית המשפט לעשות צדק. אחרית דבר 16. אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל, אני מקבלת את הבקשה ומתירה הגשת הראיות נשוא הבקשה. 17. חוות דעת המומחה והתצהיר המשלים מטעם המבקשים יוגשו לביהמ"ש תוך 30 יום מיום קבלת העתק החלטה זו. 18. המשיבים יהיו רשאים להגיש השלמה לחוות דעתם בתוך 30 יום מיום הגשת חוות דעת המבקשים. 19. בנסיבות אלו, אין מנוס מביטול ישיבת ההוכחות הקבועה ליום 05.05.2011. נושא ההוצאות יובא בחשבון בסיום ההליך. 20.חוות דעת מומחהמומחהחוות דעת