אי קיום פסק דין

1. לפני בקשה מטעם התובע, (להלן: "הבנק") להורות על מחיקת כתבי ההגנה שהגיש הנתבע בת.א. 11670/05 ובת.א. 2400/06 (להלן: "בן ארי") וזאת אם הנתבע לא ימלא אחר פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט א' פרקש) בבר"ע 1100/09. הנתבע מתנגד לבקשות. 2. במפורט בהחלטות קודמות שניתנו בתיקים אלה ייצג בן ארי את הבנק משך מספר שנים בהליכים משפטיים וגבה עבור הבנק כספים מחייבים שונים. בין הצדדים מתנהלים שלושה הליכים שונים: א. במסגרת התביעה הראשונה, ת.א. 11670/05, הגיש הבנק תביעה כנגד בן ארי על סך של 1,621,488 ₪, שעניינה כספים שלטענת הבנק מגיעים לו והמוחזקים אצל בן ארי וזאת לאחר הבנק מנכה מתוך הסכומים את שכר טרחת בן ארי ואת החזר הוצאותיו. ב. התביעה השניה, ת.א. 2400/06, עוסקת באותו עניין והיא הוגשה על סך של 417,578 ₪. גם בתביעה זו טוען הבנק כי בן ארי גבה עבורו כספים מחייבים ולא העבירם אליו. ג. התביעה השלישית, ת.א. 2044/09, היא, כאמור, תביעתו של בן ארי כלפי הבנק. תביעה זו היא על סך של 1,894,594 ₪ ולפי האמור בה זה הסכום אותו חייב הבנק לבן ארי, לשיטת האחרון, עבור שכר טרחתו והחזר הוצאותיו. הסכום הכולל המגיע לפי הפירוט שבכתב התביעה הוא 6,149,391 ₪ ואולם מאחר ובן ארי מחזיק תחת ידו סכום של 2,360,203 ₪ הופחת סכום זה והיתרה המתקבלת היא 3,789,188 ₪. בן ארי מציין כי הוא זכאי למחצית מסכום זה שכן עורכת הדין מנור, שפעלה עמו בשיתוף פעולה בייצוג הבנק, זכאית למחצית השנייה ולכן העמיד את תביעתו על המחצית. 3. בקשתו של הבנק מתייחסת לסכום שאותו מחזיק בן ארי ושהתקבל מגביית חובות של חייבי הבנק - 2,039,066 ₪. בהקשר לסכום זה הוגשה בקשה קודמת למתן הוראה כי הסכום האמור יועבר לידי הבנק כבר בשלב הנוכחי ובטרם השלמת הדיון בתובענות. בקשה זו נדחתה בהחלטה שניתנה ביום 21.9.09 ועל החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור. במקביל הוגשה והתקבלה בקשה למתן צו עיקול זמני וצו עיקול כזה ניתן. 4. במסגרת הדיון בבית המשפט המחוזי בבקשה למתן רשות ערעור על ההחלטה לעניין החיוב בהעברת הכספים המוחזקים בידי בן ארי לבנק הצהיר בן ארי את ההצהרה הבאה: "אני מאשר את קבלת הצעת בית המשפט ולפיה יופקדו הכספים בקופת בין המשפט או בחשבון מיוחד שייפתח לצורך כך ויומצא אישור על פתיחת החשבון ועל כך שהכספים ישוחררו ממנו רק באישור בית המשפט, או כאמור הפקדה בקופת בית המשפט. לאחר ההפקדה יבוטלו כל העיקולים וההפקדה תבוצע תוך 30 יום." 5. בן ארי נימק את בקשתו לשהות של 30 יום לביצוע ההפקה בנימוק ש'יש כספים שסגורים ל- 30 יום' ועוד הוסיף כי 'הכספים נמצאים בכמה חשבונות ולא בחשבון אחד...'. 6. על בסיס הצהרות הצדדים ניתן פסק דין שבו התקבלה הבקשה והחלטת בית משפט זה מיום 21.9.09 בוטלה. עוד הוחלט בפסק הדין כי: "לא יאוחר מיום 25.2.10 יפקיד המשיב בחשבון נאמנות שייפתח על שמו לטובת בנק המזרחי טפחות סך 2,039,066 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת שתי התובענות של המבקש בבית משפט השלום בירושלים. עם ביצוע ההפקדה יודעי המשיב לב"כ המבקש לאיזה חשבון בנק הופקדו הכספים האלו ויעביר אליהם העתק מטופס ההפקדה וכן אישור לגבי יתרת הכספים בחשבון האמור. הבנק שבו ייפתח חשבון הנאמנות האמור לא יהא רשאי לבצע דיספוזיציה בחשבון האמור ללא קבלת החלטה של בית משפט השלום בירושלים." 7. כמפורט בבקשה וכפי שהוברר במהלך הדיון בפני בן ארי לא קיים אחר הוראות פסק הדין והוא אינו מתכוון לקיימן בעתיד. 8. בנוסף מפנה הבקשה לכך שבדיון שהתקיים בבקשת הרשות להתגונן ביום 21.6.06 אמר בן ארי כי הכספים מוחזקים בחשבון מס' 57259 בבנק הפועלים סניף קריית מוצקין. לפי מסמך שהוגש מאת בנק הפועלים עולה כי חשבון זה נסגר ביום 24.11.05 ולכן עולה לכאורה, ככל שהמידע שמסר בנק הפועלים הוא מדויק, כי במועד שבו נאמרו הדברים על ידי בן ארי לבית המשפט הם לא היו נכונים. 9. הבנק מנמק את בקשתו בכך שלבן ארי אין למעשה הגנה בתביעות שהוגשו על ידי הבנק; הצהרותיו אינן אמת; הוא מפר ב'רגל גסה' את פסק הדין שניתן; לא עומדת לו טענת קיזוז בכספים מכוח ההסכם בין הצדדים ולא מוקנית לו זכות העיכבון. 10. בן ארי טוען כי אין בסיס בדין למחיקת כתבי טענות בשל אי קיום פסק דין וכי כל מטרתו של הבנק היא מניעת בירור אמיתי של טענות הנתבע כלפיו ובלשונו - 'אי הפקדת כספים אינה עילה עפ"י תקנות סדר הדין האזרחי למחיקת הגנה". 11. הבנק בתשובתו נתבקש להתייחס לשאלת הבסיס המשפטי למחיקת כתב טענות בנסיבות שבהן אין הצד השני מקיים הוראה שניתנה בפסק דין והוא מפנה לכך כי קיימים טעמים שונים למחיקת כתב טענות וכי ניתן לנקוט בצעד כזה גם מקום שבו נעשה שימוש לרעה בהליכי בית המשפט. בעניין זה מפנה הבנק לפסק דינה של כב' הנשיאה בבש"א 6479/06, ע"א 11319/05, ע"א 11321/05 בנק דיסקונט לישראל נ' משה שנפ (פורסם במאגרים, 15.1.07) (להלן: "שנפ")). 12. טרם מתן החלטה התקיים דיון בעל פה ובמסגרתו ביקשת ללמוד מבן ארי מדוע אינו מקיים את פסק הדין. התשובה שניתנה הייתה כי הסיכוי היחידי שבו התיק יגיע לגישור הוא אם הכספים לא יופקדו. בן ארי הסכים להצהיר כי 'הכסף קיים' אך סירב להשיב לשאלה היכן הוא נמצא. הוא שב ואמר בהמשך כי הסכמתו להפקדת הכספים, שניתנה בבית המשפט המחוזי, ניתנה בטעות וברגע 'שניתנה הסכמה התיק הזה ימשך עוד שנים רבות'. 13. כאמור הבקשה שבפני היא להורות על מחיקת כתבי ההגנה תוך שמובאים לכך מספר טעמים. אקדים ואומר כי לא מצאתי ממש בטעמים הנוספים שהועלו שעניינם עצם קיומה של הגנה וחוזקן של טענות בן ארי. טענות אלה הועלו ונדונו בעת שהתקיים דיון בבקשה למתן רשות להגן. הרשמת, שדנה בטענות אלה, דחתה אותן ולא ניתן לבקש לאחר מכן את מחיקת כתב ההגנה - חלף הערעור שהיה יכול להיות מוגש על החלטת הרשמת. משניתנה רשות להתגונן למרות שהועלו אותן טענות עצמן - אין מקום למחיקת כתבי ההגנה מטעמים אלה. 14. הטעם האחר למחיקת כתב ההגנה הוא התנהלותו של בן ארי. התנהלות זו אכן מעוררת קושי ודומה כי התרעומת, שחש הבנק לאור האופן בו נוהג בן ארי, המתעלם מפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי משל לא היה, מהסכמתו שניתנה עובר למתן פסק הדין, אינה בלתי מובנת. 15. עם זאת ולמרות התחושה הקשה מדרך פעולה זו בכלל וכשהיא ננקטת מצדו של עורך דין מצאתי כי לא ניתן להעתר לבקשה. 16. הסעד של מחיקת כתב הגנה שמשמעותו מניעת בירורן של התובענות הוא סעד קיצוני שהדין התיר לנקוט בו בנסיבות חריגות ומיוחדות. איני סבור כי אי מילוין של הוראות שניתנו - שלא באותן נסיבות ספציפיות שבהן נקבע כי אי מילוין יביא למחיקת כתב טענות - יש בו כדי להצדיק את נקיטת הסעד הזה שמשמעותו סגירת דלתות בית המשפט בפני צד ובמקרה זה אף חמור מכך קבלת התביעה מבלי שניתנת האפשרות להתגונן מפניה. 17. זאת ועוד, עומדת בפני הבנק הדרך לנקוט בהליכים חלופיים, המיועדים למצב שבו הוא מצוי עקב התנהגות בן ארי - ביצוע פסק הדין בהוצאה לפועל -שהוא הליך שכבר ננקט על ידי הבנק; נקיטה בהליכים לפי פקודת בזיון בית המשפט או הליכים נוספים. אפשרויות אלה ואחרות נותנות מענה מתאים יותר למצב שנוצר מאשר מחיקת כתבי ההגנה שמשמעותה קבלת התביעות ושלילת זכות בן ארי להתגונן מפניהן (השווה ע"א 2722/06 גינות לאה בע"מ נ' בנק המזרחי בע"מ (פורסם במאגרים, 29.5.06, פסקה 10); ע"א 2452/01 אורן נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נח (1) 577 (2004)). 18. בהינתן השיקולים השונים כפי שצוינו בעניין שנפ: שמירה על הגינות ההליך השיפוטי; זכות הגישה לערכאות וזכותו של בעל דין לקבל הזדמנות מלאה לבירור עניינו בבית המשפט; הרי שהאיזון מחייב בחינה של נסיבות העניין; טיב ההתנהגות של בעל הדין; מצבו הנפשי; היקף ועוצמת הפגיעה ומידתיות הסעד נוכח הפגיעה האפשרית בזכויותיו של בעל הדין (שם פסקה 8). נוכח קיומם של סעדים חלופיים, כמפורט לעיל, המתאימים יותר לנסיבות המקרה שבפני, איני סבור כי יש לקבל את הבקשה אף אם אניח כי התנהגותו של בן ארי עולה כדי התנהלות דיונית חסרת תום לב. 19. בשולי הדברים אציין כי אף שלכאורה במקרה זה מקום בו נשארת תלויה ועומדת תביעתו של בן ארי - גם אם ינתן פסק דין לחובתו בתביעות הבנק - אין להגיע למסקנה שונה שכן אין בכך כדי לאיין את זכותו המשפטית, ככל שזו עומדת לו, לטעון לטענת קיזוז מכפני תביעות הבנק והתביעה שהגיש ענייינה הכספים העודפים המגיעים לו לאחר הקיזוז. 20. לסיכום, הבקשה למחיקת כתבי ההגנה - נדחית. בנסיבות העניין ואף שהבקשה נדחתה לא מצאתי לנכון לפסוק הוצאות לטובת בן ארי. 21. הבנק יגיש כתב הגנה בתביעת בן ארי בתוך 15 יום ממועד ההמצאה. עם השלמת הגשת כתבי הטענות יוגשו תצהירי עדות ראשית: תצהירי התובעים בכל אחת מהתובענות יוגשו בתוך 30 יום ממועד הגשת כתב ההגנה מטעם הבנק; תצהירי הנתבעים יוגשו בתוך 30 יום לאחר מכן. 22. במועדים שנקבעו יוגשו גם חוות דעת של מומחים ותעודות עובד ציבור. 23.אי קיום פסק דין