אישור היתר בניה

בכתב האישום שהוגש כנגד הנאשם נטען כי הנאשם הינו המחזיק והמשתמש בפועל במקרקעין הידועים כגוש 7816 חלקה 5 בשדרות הדקלים פינת רחוב הורד, בישוב קדימה (להלן: "המקרקעין"), כשהמקרקעין הינם בבעלות המועצה המקומית קדימה ומצויים הם בשטח ובמרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ובניה "שרונים" (להלן: "הועדה). בתאריך 11.6.03, הוסיפה וטענה המאשימה, הבחין מפקח הבניה מטעם הועדה מר חסון ניסים כי הנאשם בעצמו ו/או באמצעות אחרים מטעמו פלש למקרקעין והקים עליהם סככה בשטח של כ- 25 מ"ר לממכר פירות ואבטיחים וזאת ללא היתר בניה וללא אישור מטעם המועצה המקומית. עוד ציינה המאשימה כי הנאשם נדרש ע"י גורמי המועצה המקומית פעמים רבות לפנות את המקרקעין ולא עשה כן. בתאריך 10.11.05 יצא מפקח הבניה מר חסון פעם נוספת לביקורת במקרקעין נשוא כתב האישום ומצא כי הנאשם לא הרס את הסככה שנבנתה ללא היתר בניה וממשיך למכור בה פירות ובעונה אף אבטיחים ובכך עושה הנאשם ו/או מי מטעמו שימוש שלא כדין במבנה נשוא כתב האישום שהוקם ללא היתר. הנאשם כפר בעובדות המפורטות בכתב האישום. עד התביעה מר ניסים חסון מפקח בניה בועדה המקומית לתכנון ובניה "שרונים" תאר בעדותו את שמצא בביקוריו במקרקעין בתאריך 11.6.03 ובתאריך 10.11.05 בציינו הדברים הבאים: "אני מפקח בניה בשרונים. במסגרת תפקידי ערכתי ביקור בנכס. הביקור נעשה ביום 11.6.03. ערכתי דוח לגבי ביקור זה. בביקורת זו מצאתי כי בנכס שנמצא בגוש 7816 שהיום שונה מספרו לגוש 8947 וחלקה 5 שהיום שונה מספרה לחלקה 36 וזה נמצא ברחוב שדרות הדקלים פינת רחוב הורד בישוב קדימה (להלן: "הנכס") נבנתה סככה לממכר פירות ואבטיחים בשטח של כ-25 מ"ר על שטח ציבורי ללא היתר בניה וללא אישור. ערכתי גם תסריט וצילום, הדוח התסריט והצילום מוגשים ומסומנים יחד ת/1. בזמנו הוצא צו הריסה לגבי הבניה האמורה והמבנה נהרס בחודש אוקטובר 2003. מגיש את צו ההריסה מוגש ומסומן ת/2. הודיעו לנאשם שלא יבנה שוב את הסככה נשוא הדיון במקום נשוא הדיון. יכול להיות שנתנו לנאשם אישור מהמועצה לבנות סככה כ-100 מטרים מהמקום שבו היא היתה בנויה לתקופה קצרה כפי שהבנתי דהיינו לתקופת הקיץ בלבד לממכר פירות ואבטיחים. מציג את האישור מוגש ומסומן ת/3. האישור ת/3 הוא מיום 1.6.05. ב-10.11.05 ערכתי ביקורת במקום וגיליתי שהוקמה במקום סככת לממכר פירות ואבטיחים בשטח של כ-30 מ"ר באיזור שדרות הדקלים פינת רחוב הורד בישוב קדימה בכיוון היציאה לצורן ואין היתר בניה לסככה זו וערכתי דוח וצילמתי תמונות מוגש ומסומן ת/4. הסככה הזו נבנתה בשטח ציבורי וללא היתר בניה וללא אישור המועצה. האישור ת/3 שניתן לנאשם כפי שציינתי היה רק לתקופה קצרה של הקיץ וזו נגמרה. אין לי כאן את התחייבות הנאשם עצמו כלפי המועצה." לשאלה "האם הוגשה בקשה לקבלת היתר לבניה נשוא כתב האישום" השיב "עד היום לא הוגשה לשרונים בקשה כלשהי לקבלת היתר לבניה נשוא כתב האישום." בחקירתו הנגדית לשאלה: "לגבי צו ההריסה שאתה מדבר עליו, אז אני אומר שאני לא שמעתי על זה מעולם ולא מכיר אותו. אני אומר לך שאותה סככה שבניתי בשנת 2003 עומדת באותו מקום, לא נהרסה ולא זז ס"מ מהמקום ואפילו לא מ"מ". השיב: " הסככה בשנת 2003 היתה קיימת קרוב לבית הספר. בשנת 2005 הוזזה הסככה. המועצה כנראה ביקשה מהנאשם שהיא לא תהיה קיימת בסמיכות לבית הספר והיא הוזזה למקום שמצאתי אותה בביקורי בשנת 2005". ולשאלה: "אני אומר לך שמועצת קדימה היקצו לי את השטח הציבורי הזה שבו אקים את הסככה במסגרת השיקום שלי. אני אומר ששיקום זה לא לחצי שנה או לשנה אלא זה לתמיד. אחרת מה זה שיקום? לאן אני אלך". השיב: "לא מתפקידי לענות לך תשובות בנושאי שיקום. אני לא האדם שדן בעניני שיקום, אני מדבר על היתר בניה שאין לך לסככה". כך גם הוגשה על ידי המאשימה תעודת עובד ציבור החתומה על ידי מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים, אדריכל עודד דואק לפיה על המקרקעין נשוא כתב האישום חלה תוכנית ה4/3 - 116/1ד'- אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ. 4438 בתאריך 29.8.06 כשלפי התוכנית האמורה יעוד המקרקעין נשוא הדיון הינו שטח למבנה ציבור ושטח ספורט כשמספריה הישנים של החלקה הינם כפי שצויין בכתב האישום גוש 7816 חלקה 5 והמספרים החדשים למקרקעין אלו הינם גוש 8947 חלקה 36, כשעל כך העיד גם מפקח הבניה מר ניסים חסון. עלי לציין כי מהימנה עלי ללא כל סייג עדותו של עד התביעה מפקח הבניה מטעם הועדה מר חסון ניסים. עדותו היתה כנה, רצינית, מקצועית ומדוייקת הנתמכת בדוחות, צילומים ותשריט וכן בעדות עובד ציבור האדריכל עודד דואק - מוצג ת/5, כשתעודת עובד ציבור זו מציינת את יעוד המקרקעין עפ"י התוכנית החלה במקום למבנה ציבור ושטח ספורט. ראיות התביעה שהובאו בעדות מפקח הבניה מר חסון ניסים, במסמכים שהוגשו על ידו ובתעודת עובד הציבור ת/5 לא נסתרו בראיה ממשית כלשהי ע"י הנאשם. הנאשם אישר בעדותו כי הקים מבנה סככה בקרקע ציבורית של המועצה המקומית קדימה, בשדרות הדקלים פינת רח' הורד בישוב קדימה בגוש ובחלקה שפרטיהם בכתב האישום הכל כטענת המאשימה וכדבריו: "אני אומר שבשנת 2000 הקמתי את הסככה בשדרות הדקלים פינת רח' הורד בישוב קדימה בגוש ובחלקה כפי שמופיעים בכתב האישום והקמתי את זה בקרקע ציבורית של המועצה..." בעדותו הסביר הנאשם כי בנה את מבנה הסככה במקרקעין נשוא כתב האישום בהסכמת ראש המועצה, המועצה עצמה כולל מחלקת רישוי עסקים שבה וזאת עפ"י הסברו במסגרת שיקומו וכדבריו "...והקמתי את זה בקרקע ציבורית של המועצה בהסכמת המועצה, ראש המועצה איפשר לי לעשות זאת וגם מחלקת רישוי עסקים וזאת מסגרת השיקום שלי ועבדתי והכל טוב ויפה עד ששרונים פתאום צצו והגישו נגדי כתב אישום", והוסיף "הסככה עצמה היא בנויה מיוטה ואני לא ידעתי שאני צריך היתר לסככה הזו כי יש לי אישור מטעם המועצה שהסככה תהיה במקום. האישור הוא באמת ת/3 שהוצג בפני בית המשפט. ההתחייבות שלי שכתובה בת/3 שכתוב עפ"י התחייבותו למועצה, אז לפני זה היה לי רכב שהייתי מסתובב ברחובות וכל פעם מעמיד את האוטו ומוכר פירות וירקות בכל מיני מקומות, אז ההתחייבות היתה שאני אפסיק לנסוע עם רכבי ממקום למקום ואעמוד במקום מסודר ולא אזוז משם, כך שהאישור של המועצה המקומית ת/3 ניתן לי לא לזמן קצר אלא לכל הזמן ללא מועד לצמיתות כי זה היה במסגרת השיקום שלי." בחקירתו הנגדית לשאלה "חוץ מהמסמך ת/3 יש לך איזה אישור נוסף מהמועצה שמותר לך לבנות במקום" השיב: "לא, הרי בת/3 כתוב שאני יכול להיות במקום נשוא כתב האישום והכל כתוב בת/3 גם גוש וגם חלקה וכל מה שכתוב. אני לא צריך שום מסמך נוסף והכל רשום במסמכי המועצה". הנאשם אף ציין כי לאחרונה החל לטפל בהכנת תוכניות כדי להגיש בקשה לקבלת היתר והוא פועל בעניין זה אף שברשותו אישור המועצה - ת/3. מעדות הנאשם עצמו למדים, כפי שציין עד התביעה בעדותו, כי הנאשם הקים את הסככה נשוא כתב האישום במקרקעין נשוא כתב האישום, שהינם בבעלות המועצה המקומית קדימה, ללא היתר כדין, ועושה הוא הנאשם במבנה הסככה שהקים שלא כדין שימוש חורג לממכר פירות ואבטיחים זאת ללא היתר לשימוש חורג שכן עפ"י תעודת עובד ציבור, מהנדס הועדה אדריכל עודד דואק - ת/5, יעוד המקרקעין עפ"י התוכנית החלה על מקרקעין אלו הינו שטח למבנה ציבור ושטח ספורט. המכתב מוצג ת/3 מיום 1.6.05 אין הוא היתר בניה כדין עפ"י חוק התכנון והבניה וכך גם אין הוא היתר לשימוש חורג כדין. היתר כדין ניתן לקבל אך ורק עפ"י הוראות חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965. המסמך ת/3 שאיננו היתר כדין עפ"י חוק התכנון והבניה, אינו יותר מאשר מסמך אחד מבין מסמכים הנדרשים לצורך מילוי תנאים לקבלת ההיתרים עפ"י חוק וכדברי התובע בסיכומיו לעניין זה "רשות מקומית איננה מוסמכת להתיר ביצוע עבודות טעונות היתר עפ"י חוק התכנון והבניה וממילא מסמך כזה אינו יכול להוות תחליף להליך רישוי עפ"י חוק תכנון ובניה. לכל היותר, יכול להוות אחד מהתנאים לצורך הליך רישוי. בנוסף, אין מחלוקת שהמסמך הוא משנת 2005 בלבד ואין בכך אפילו לכאורה לתת הסבר כיצד הנאשם הקים סככה שנתיים קודם לכן ללא היתר, ללא אישור וכפי שהוא אף הודה ללא כל מסמך מאת הרשות המקומית". לסיכום, הוכחו בפני העובדות המפורטות בכתב האישום ואני מרשיעה הנאשם בעבירות כתב האישום לפי סעיפי האישום המיוחסים לו. בניההיתר בניה