ביטול הקפאת הליכים

1. על ארבעה עניינים שנדונו בהחלטות בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט ד' מינץ) בתיק פר"ק 14554-02-14 שעניינו בהקפאת ההליכים של ההסתדרות מדיצינית הדסה (חל"צ), החלטות מיום 19.2.2014 מיום 25.2.2014 ומיום 13.3.2014, טענו המבקשים בבקשת רשות הערעור. אלו הם: (א) החלטת בית המשפט המחוזי למנוע נקיטת הליכים חדשים בנזיקין נגד בית החולים לפני הערכאות השונות, כשבמקביל איפשר בית המשפט את המשך ההליכים התלויים ועומדים, ואף התיר את מימון הוצאות הגנת בית החולים מן המקורות שהובאו בחשבון לצורך זה במסגרת תוכנית ההבראה של בית החולים; (ב) החלטת בית המשפט המחוזי שלא להתיר המשך ההליכים בתובענות נזיקיות כלפי הצוות הרפואי של בית החולים, או צוות אחר, או להתחיל בתביעות שכאלה, בשעה שבית המשפט החיל את צו הקפאת ההליכים שניתן לבית החולים על הצוות, באופן המקנה לצוות "חסינות" מפני תביעות רשלנות, כשזו פועל יוצא מצו הקפאת ההליכים לבית החולים. (ג) הימנעותו של בית המשפט המחוזי מלהתייחס לבקשת המבקשים להורות לחייב את בית החולים ואת הצוות הרפואי במתן הודעה למטופלים על העדר כיסוי ביטוחי. (ד) העובדה כי ההחלטה הראשונה נתקבלה במעמד צד אחד, מבלי שלמבקשים ניתן יומם בבית המשפט, חרף ההשלכה הקשה של ההחלטה לגביהם, ופגיעה בלתי-מידתית בזכויותיהם. 2. בהחלטה מיום 31.3.2014 התבקשו המשיבים להגיש את תשובותיהם לבקשת הרשות לערער. מרביתם עשו כן. בינתיים ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי מיום 22.5.2014, במסגרתה אושר הסדר הנושים, וכפועל יוצא מכך, הורה בית המשפט על "ביטול הקפאת ההליכים על כל המשתמע מכך". בעקבות זאת, בהחלטה מיום 26.5.2014, ציינתי כי התייתר לכאורה הצורך לדון בבקשת הרשות לערער, וביקשתי מאת המבקשים להודיע אם הם אכן מסכימים למחיקתה. 3. בהתאם להחלטתי הנ"ל, הודיעו המבקשים כי משעה שהסדר הנושים אושר תוך ביטול צו הקפאת ההליכים, ומשהוחרגו הנושים הנזיקיים מההסדר באופן המאפשר המשך נקיטת ההליכים נגד הדסה ונגד עובדיה, מוצה בכך עניינם של המבקשים, והם אינם עומדים עוד על בקשתם למתן רשות לערער. יחד עם זאת, טענו המבקשים, כי השאלה אשר עלתה בבקשתם באשר לסמכות בית המשפט של חדלות פרעון להחיל צו הקפאת הליכים גם על צדדים שלישיים שאינם הגוף חדל הפרעון עצמו, הריהי שאלה שדומה כי ראוי להכריע בה. אין זה מן הנמנע, לטענת המבקשים, כי התקדים בהחלטת בית המשפט המחוזי, על אודות החלת צו הקפאת ההליכים גם על עובדי הדסה, יחזור על עצמו בהליכים אחרים, ונדמה כי נדרשת הנחיה בעניין הזה לכלל בתי המשפט העוסקים בנושאי חדלות פרעון. מכל מקום, המבקשים הותירו סוגיה זו לשיקול הדעת של בית המשפט. 4. גבי דידי, אינני רואה צורך ולא הצדקה להיזקק לשאלה הנ"ל. בית המשפט המחוזי אמר את אשר אמר, ואין צורך להידרש אל הדברים. משבקשת הרשות לערער אינה אקטואלית עוד, לא נסטה מדרכנו, שלפיה ככלל אין מקום לדון בעניינים תיאורטיים, שאין להם נפקות על העניין מושא הדיון. 5. אשר על כן, בקשת הרשות לערער נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. הקפאת הליכים