בקשה דחופה לדרכון

בפניי בקשה למתן סעד זמני במעמד צד אחד. הסעד הזמני הוגש במסגרת תובענה עיקרית בתיק שבכותרת, במסגרתה עותר המבקש לאפשר לו לערער על החלטות כב' רשמת ההוצאה לפועל, גב' איריס כהן, אשר ניתנו אתמול, במסגרתן ניתנה למשיבים אפשרות לצאת את הארץ. תחילתם של ההליכים בבקשה שהגישו המשיבים, הם החייבים בתיק הוצאה לפועל שמספרו 1408635098, לאפשר להם לצאת את הארץ לרגל עסקיהם המתנהלים במוסקבה וברלין. רשמת ההוצאה לפועל אפשרה למבקש, הזוכה בתיק, לתת את תגובתו. לאחר שניתנה תגובת הזוכה, ניתנה החלטת רשמת ההוצאה לפועל בנוסח הבא: "בכפוף להפקדת ערבות בנקאית במקור על סך 108,500 ₪, כמוצע יבוטל צו עיכוב היציאה מן הארץ נגד אמיר וערן יצקן כמבוקש" (החלטה זו ניתנה ביום 23/11/10). המשיבים הפקידו את הערבות הבנקאית ורשמת ההוצאה לפועל נתנה החלטה נוספת, באותו יום, בנוסח הבא: "משצורפה ערבות בנקאית מקורית, על פי החלטה קודמת מהיום, מבוטלות ההגבלות בנוגע לדרכון ולצו עיכוב היציאה מן הארץ כנגד שני החייבים...". המבקש הגיש את בקשתו ללא תצהיר בתמיכה לעובדות הדרושות לבקשה, ואף לא טרח להתייצב ולתת הסבר לבית המשפט לגבי הנסיבות המיוחדות של מתן הצו הדחוף. הבקשה דחופה בשל כך שהמשיבים אמורים לצאת את הארץ מחר לפנות בוקר, בסמוך לשעה 05:50 בבוקר. אביו של המבקש, אשר הגיש את הבקשה, הבהיר לבית המשפט שהערבות הבנקאית שהופקדה על ידי המשיבים (החייבים) הינה בסכום מלוא יתרת החוב הנקובה בתיק ההוצאה לפועל. לשיטתו של המבקש, החוב האמיתי גבוה יותר מהחוב הנקוב בתיק ההוצאה לפועל ואולם לא ברור מהו סכום החוב האמיתי. במהלך הדיון הוברר לי היום שהמבקש לא הגיש כל בקשה לרשמת ההוצאה לפועל להגדלת קרן החוב ומכאן שרשמת ההוצאה לפועל לא יכלה לדעת על טענת המבקש. כמו כן, הוברר שבמסגרת התגובה שהגיש המבקש לבקשת החייבים לצאת מהארץ, לא טען המבקש שיש מקום להגדיל את קרן החוב. לפיכך נראה שלמעשה מבוקש להגיש ערר על החלטת רשמת ההוצאה לפועל, מבלי שהגישו כל בקשה להגדלת קרן החוב, ולא הפנו את תשומת לבה של רשמת ההוצאה לפועל לטענת המבקש כי יתרת החוב גבוהה יותר. די בכך כדי להביא לדחיית הבקשה. ייתכן שבית המשפט היה בוחן את הטענה לגבי יתרת החוב האמיתית לו הייתה מועלית טענה כזו במסגרת הבקשה שבפניו, ואולם גם במסגרת הבקשה למתן סעד זמני אין כל הסבר ליתרת החוב האמיתית ודרך חישובהּ. לפיכך ומכל המקובץ ובהעדר תצהיר לתמיכה בעובדות הדרושות לבקשה, ובהעדר חישוב חשבונאי לגבי יתרת החוב האמיתי, ובהתחשב בכך שהמבקש לא הביא את טענותיו בפני רשמת ההוצאה לפועל - אני מחליט לדחות את הבקשה למתן סעד זמני. משרד הפניםדרכון