בקשה דחופה למזונות זמניים

1. מונחת בפניי "בקשה דחופה למזונות טרום זמניים" שהוגשה על ידי המבקשות ביום 30.3.2005. בו ביום הגישו המבקשות גם תובענה למזונות בתמ"ש 4411/05, תובענה למשמורת בתמ"ש 4412/05, בקשה למזונות זמניים בבש"א 52109/05 ובקשה למשמורת זמנית בבש"א 52111/05. 2. בהחלטתי מיום 19.4.2005 הורתי למשיב להגיב לבקשות למזונות זמניים ולמשמורת זמנית. לעומת זאת הורתי על מחיקת הבקשה בקובעי שהגשת בקשה למזונות טרום זמניים הנה כפילות מיותרת ונוגדת לתקנות. הורתי לשלוח החלטתי למנהל הלשכה לסיוע משפטי במחוז ירושלים. 3. בהודעה מיום 23.5.2005 הגיבה עורכת הדין קראן שוורץ אמיגה, עוזרת לראש הלשכה לסיוע משפטי למחוזות ירושלים והדרום, להחלטתי הנ"ל. בתגובה הביעה הכותבת עמדתה שבמקרים מתאימים יש לפנות לבית המשפט גם בבקשה למזונות טרום זמניים וביקשה להסתמך על "פסיקה עניפה" בעניין זה. בסעיף 6 לאותה הודעה הובאו מספר פסקי דין מבית המשפט לענייני משפחה. בחלק מפסקי הדין שהוזכרו נזכרת כבדרך אגב העובדה שהוגשה בקשה לפסיקת מזונות טרום זמניים. כך לדוגמא פסק הדין של כבוד השופט גרניט בתמ"ש 18031/03 ופסק הדין של כבוד השופט גרמן בתמ"ש 39292/04. בפסק הדין של כבוד השופט שוחט בתמ"ש 54770/98 נזכרה אפשרות להגשת בקשה למזונות טרום זמניים. בפסק דינו של כבוד סגן הנשיא פיליפ מרכוס בבש"א 54751/04 דובר בהגשת בקשה לפסיקת מזונות טרום זמניים. בסופו של דבר נידונה אותה בקשה בדיון במעמד הצדדים (ראה סעיפים 4 ו 5 לאותה החלטה). למעשה התייחס בית המשפט לבקשה כאל בקשה לפסיקת מזונות זמניים (ראה סעיף 10). בהחלטת כבוד השופט גרמן בתמ"ש 33320/03 נפסקו מזונות טרום זמניים אך באותו מקרה ניתנה ההחלטה לאחר שהנתבע לא הגיש כתב הגנה. ייתכן שבאותו מקרה עשה בית המשפט חסד עם הנתבע בכך שלא נתן פסק דין למזונות בתיק העיקרי בהעדר כתב הגנה. יוצא שבאף אחד מפסקי הדין הנ"ל לא דן בית המשפט בשאלה המהותית שהעלתי בהחלטתי מיום 19.4.2005, דהיינו, אם אין כפילות בעצם הגשת בקשה למזונות זמניים ולמזונות טרום זמניים בו ביום. גם לא מצאתי בפסקי הדין האמורים דיון מעמיק בשאלת סמכות בית המשפט לפסוק מזונות טרום זמניים. 4. לעומת זאת בחוות דעת של כבוד השופטת בדימוס שטרסברג -כהן, נציבת תלונות הציבור על השופטים, מתחה הנציבה ביקורת על בתי המשפט הפוסקים מזונות טרום זמניים ומצאה שאף הדרך של פסיקת מזונות טרום זמניים בשלב קדם המשפט איננה ראויה. העתק מחוות הדעת מיום 22.12.2003 מצ"ב להחלטתי זו ועם כל הכבוד אין לי אלא להצטרף לאמור בה. ייתכן שבמקרים מתאימים אכן יש מקום לפסוק מזונות טרום זמניים וכפי שהציעה הנציבה על מחוקק המשנה לבצע תיקון בתקנה 265 על מנת לאפשר זאת. 5. במקרה דנן ביקורתי לא רק על עצם הגשת בקשה לפסיקת מזונות טרום זמניים בניגוד לתקנות אלא על הגשת שתי בקשות בו זמנית שעניינן אותו נושא, דבר שאני רואה בו בזבוז כספי הציבור. עד כה לא נתקלתי במקרה כזה, גם לא מצד תובעים שאינם מיוצגים על ידי לשכת הסיוע המשפטי. 6. גם בבדיקת המקרה הספציפי עולה שמיום הגשת התביעה, 30.3.2005 ועד היום לא הומצאו לתיק בית המשפט אישורי מסירה של התובענות והבקשות. עד היום, למרות שלא נתקבלה תגובה מצד הנתבע לאף אחת מהבקשות והתובענות, לא טרחה התובעת לפנות לבית המשפט בבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה או למתן החלטה אחרת. 7. לו אכן היה צורך בהגשת הבקשה למזונות טרום זמניים מן הסתם היתה טורחת באת כוח התובעת לפנות לבית המשפט בבקשות מתאימות. 8. לאור האמור לעיל החלטתי מיום 19.4.2005 בדין יסודה ואין בכוונתי לשנותה. 9. העתק מהחלטה זו יישלח לראש הלשכה לסיוע משפטי במחוזות ירושלים והדרום. מזונות