בקשה דחופה למינוי אפוטרופוס

1. (א) מונחת בפניי בקשה, שהוגשה במקור בבית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב (תמ"ש 26600/06), אשר על פי כותרתה "בקשה דחופה ביותר למינוי אפוטרופוס לענייני רכוש ו/או גוף". (ב) מדובר בגב' מ' X (להלן הגב' X ) (ג) המשיבים הם היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה, ב"כ האפוטרופוס הכללי וד"ר עו"ד קרין קלוו-גולר. (ד) המבקש הוא בן משפחתה של הגב' X. (ה) הגב' X עלתה ארצה במאי 2005. תחילה היתה בבית משפחת המבקש, אך במאי 2006 נוצר קשר בין הגב' X למשיבה 3, וכעבור זמן לא רב טענה הגב' X כי המבקש עשה פעולות בלתי מתאימות ברכושה. (ו) לדעת המבקש, הגב' X אינה מסוגלת לטפל בענייניה, והיא זקוקה לאפוטרופוס על מנת להגן על האינטרסים שלה. 2. (א) לבקשת בית המשפט בתל אביב הוגשה חוות דעת פסיכיאטרית הנושאת תאריך 4/7/06 של הד"ר איריה גורלביץ', פסיכיאטר מומחה ופסיכוגריאטר. חוות הדעת הוזמנה ע"י ב"כ המבקש. (ב) הוזמן הפסיכיאטר "להביא את דעתי המקצועית לגבי המסמכים שהוצגו בפניי והם מתייחסים למצבה הנפשי והקוגנטיבי של גב' מ' X.." (ג) הפסיכיאטר לא נפגש עם גב' X. (ד) אולם לבקשה המקורית צירפה תעודת רופא מיום 25.6.06 מד"ר חנה ברנר, פסיכיאטרית, שנתבקשה על ידי המשיבה מספר 3 להביע דעה בעניין הגב' X. היא מציינת כי במבחן MMSE- Mini mental state examination היא הגיעה ל-21 נקודות. מסתבר שדר' בראנד עשתה את המבחן ביום 21.5.06 ונתנה גם מכתב מיום 1.6.06. המסקנה של דר' ברנר היא: "בזמן הבדיקה התרשמתי שגב' X זוכרת ומבינה את רצף האירועים שקדמו למצבה הנוכחי. היא ביטאה את דעתה בצורה ברורה ומבוססת. היא הביעה רצון לעזוב את בית המשפחה ולעבור לדיור מוגן שיתאים לצרכיה הבריאותיים והחברתיים. לא התרשמתי שקיימת בעיה נפשית שעלולה לפוגע ביכולתה להחליט היכן ברצונה לגור" (ה) מסמך זה הובא בפני ד"ר גורביץ וגם המבדק MMSE האמור. גם היו בפניו מידע ותצהירים שהוצגו על ידי ב"כ המבקש. (ו) יש כמובן לראות בהסתייגות רבתית חוות דעת של רופא אשר מביע דעה מבלי שבודק את החולה. (ז) נוסף על כך מסתבר שלא כל המידע ולא כל המסמכים הוצגו, ובכלל זה חלק מתשובות לבדיקת MMSE. (ח) ד"ר גורביץ' כותב בסיכום: "ההערות שצויינו לעיל מעלות צורך בבדיקה פסיכוגריאטרית מקיפה ומעמיקה לצורך הערכה מדוייקת של מצבה הנפשי והקוגנטיבי של הגברת. בדיקה מקיפה תוכל גם לסייע בהחלטה לגבי הצורך במינוי אפוטרופוס או נאמן לגברת X" 3. (א) המשיבה 3 הגישה תגובה נמרצת לבקשה, כולל תצהיר מנומק של הגברת ' עצמה, כאשר התצהיר נעשה בצרפתית ותורגם. (ב) הגב' X מלאה טענות כרימון כנגד המבקש ובני משפחתו, ובכלל זה היא טוענת כי אוסף בולים נלקח ממנה, כי הגיעה למצב נפשי ופיזי עגום בגלל תנאי המגורים בבית המבקש, והיא חוששת שניצל המבקש לרעה את ייפוי הכוח שנתנה לו בחשבון הבנק שלה וכרטיס אשראי שהיא מסרה לו. (ג) הוגשה לי תעודת רופא של ד"ר ברנר, אשר מגיעה למסקנה לאחר בדיקה כי אין כל צורך במינוי אפוטרופוס, לא לרכוש ולא על הגוף. 4. (א) יצויין כי לא נתבקשה חקירת המומחים בפני בית המשפט. (ב) לכן ביקשתי אני חוות דעת בנוגע למצבה של הגברת X. (ג) בחוות דעת של ד"ר איגור סלגניק מדצמבר 2006, המומחה מטעם בית המשפט הגיע למסקנה זו: "מדובר בנבדקת הסובלת מהפרעה קוגנטיבית קלה (התמצאות מוגבלת בזמן, הפרעה קלה בזיכרון לטווח קצר וארוך, וקושי להיזכר בשמות אנשי ציבור משמעותיים). עם זאת, בוחן המציאות שלה לא נפגע בצורה ניכרת, היא מתמצאת בחיי יום יום, מבינה הליכים של בית המשפט, ומבינה משמעות כתיבת צוואה. לפי הנתונים האלה אינה זקוקה לאפוטרופוס, בוודאי שלא נגד רצונה, מסוגלת לטפל בענייניה, הן רכושיים והן בריאותיים, ומודעת להליכים המתנהלים סביבה. עם זאת, הכוונה של עובדת סוציאלית מטעם שירות לקשיש או גוף מוסמך אחר יכולה לעזור בהסתגלותה לארץ החדשה. לדעתי היא מסוגלת להביע דעה בבית המשפט בהקשר למינוי אפוטרופוס, אם בית המשפט ימצא לנכון לנהל הליכים מסוג זה" 5. (א) בתסקיר מיום י"ט טבת תשס"ז, 9/1/07, חתום בידי פקידת הסעד הגב' ענת בביוף ופקידת הסעד האזורית הגב' חדווה ואנדרברוק, הומלץ שלא למנות אפוטרופוס. (ב) התסקיר נעשה לאחר מפגשים עם החסויה ומנהל דיור מוגן (כי בינתיים הושמה החסויה בדיור מוגן ב - Golden Hills), שיחה עם האחות הראשית של דיור מוגן ושיחה עם רופא המשפחה של החסויה. (ג) היו בפני פקידות הסעד המסמכים של ד"ר ברנד, ד"ר גורביץ' וד"ר סלגניק. 6. (א) ב"כ המבקש הפנתה שאלות הבהרה גם לפקידת הסעד וגם לד"ר סלגניק. (ב) בדיון שהתנהל בפניי ביום כ"ו טבת תשס"ז, 16/1/07, התייצבו המבקש ובאת כוחו, המשיבה מספר 3, ב"כ היועץ המשפטי במשרד הרווחה, והגב' X בעצמה עם מתורגמנית. (ג) ב"כ היועץ המשפטי היתה בדעה שאין למנות אפוטרופוס, "ברגע שמוחלט שהיא כשירה לטפל בענייניה לא נוכל לכפות עליה הסדר חיצוני כזה או אחר" (ד) בתום הדיון ביום כ"ו טבת תשס"ז, 16/1/07, אשר במהלכו שוחחתי עם הגב' X בלשכתי, בעזרת מתורגמנית בית המשפט והתרשמתי ממנה, נתתי הוראות בדבר השלמת תשובות לשאלות הבהרה של ד"ר סלגניק, וכך כתבתי : "לאחר שיוגשו התשובות לשאלות ההבהרה, כל צד יהיה רשאי לסכם את טענותיו בדבר הצורך במינוי אפוטרופוס, בסיכומים שלא יעלו על 4 עמודים כי אז אחליט על פי החומר שיהיה בתיק בשלב ההוא. הסיכומים יוגשו תוך 15 יום מקבלת תשובות לשאלות ההבהרה." 7. (א) ביום ז' אדר תשס"ז, 25/2/07 הגישה ב"כ המבקש "בקשה דחופה בעניין הסיכומים", להתיר הוספה של עד שני עמודים נוספים לסיכומים, וכן לצרף נספחים "כגון החלטת בית המשפט המחוזי בעניין הערעור שהגישה החסויה, החלטת בית המשפט העליון בגין בקשה שהגישה החסויה, מכתב שהוגש למשטרת ישראל וכן תצהירים שחלקם צורף לבית המשפט לענייני משפחה לרמת גן, וחלקם היה אמור להיות מצורף לבית משפט זה" (ב) תשובת עו"ד קלוו, אשר בשלב זה גם מייצגת את הגב' X, היא שאין לאפשר הוספת מסמכים ואין בבקשת ב"כ המבקש אלא נסיון לנהל את ההליכים מחדש. (ג) בהחלטה מיום י' אדר תשס"ז, 28/2/07 קבעתי כך : "אתיר צירוף תשובות המומחה ופקידת הסעד לשאלות ההבהרה, וגם פסקי דין והחלטות שיפוטיות. לא אתיר צירוף תצהירים, מכתבים, או כל חומר אחר. סיכומי המבקש יוגשו עד יום י"ז אדר תשס"ז, 7/3/07." (ד) לבקשה נוספת שהגישה ב"כ המבקש היא עותרת להתיר הוספת שני עמודים. בקשה זו נדחתה בהחלטה מיום ט"ז אדר תשס"ז, 6/3/07. (ה) דבר זה לא מנע מב"כ המבקש להגיש סיכומים בארבעה עמודים אומנם, אך בגופן 6 או 8, בלתי קריא לחלוטין, וכן צירוף מסמכים רבים שלא בהתאם להחלטותיי. (ו) לכן הוריתי על החזרת החומר, והוריתי בהחלטה מיום כ"א אדר תשס"ז, 11/3/07 שיוגשו תוך שלושה ימים סיכומים בגופן 13 על ארבעה עמודים בצירוף המסמכים המותרים בלבד. (ז) בקשה נוספת להארכת מועד, שהוגשה ביום כ"ג אדר תשס"ז, 13/3/07, נדחתה, ולבסוף הגיעו הסיכומים מטעם המבקש על הצירופים המותרים. (ח) כמובן התנהלות זאת תבוא לידי ביטוי בפסיקת הוצאות משפט, וגם אתייחס לפגם חמור בהתנהגות המקצועית של ב"כ המבקש. 8. (א) עו"ד קלוו הגישה, לאחר קבלת סיכומי המבקש, בקשה להשיב על הסיכומים, ובקשה זו נדחתה. (ב) גם הגישה עו"ד קלוו "הודעה דחופה לבית המשפט" בעניין חשבון בנק, והשיבה ב"כ המבקש בצדק כי אין מקום לדון ב-"הודעה" ואם יש בקשה, היא תוגש כדין. 9. (א) לאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, והיתה לי הזדמנות להתרשם מהגב' X, וכאשר אין בפניי ראיה רפואית שמצביעה באופן חד משמעי על הצורך במינוי אפוטרופוס, דין הבקשה להידחות. (ב) אין מקום שאכנס לשאלות בדבר התנהלות הכספית של המבקש ושל החסויה: הבינותי כי עניינים אלה הם נושא להליך אחר בבית המשפט השלום או בבית המשפט המחוזי. (ג) צורפו לסיכומים מטעם המבקש החלטות שיפוטיות אשר אין בהן כדי להשליך על ההחלטה הנוכחית. (ד) נראה שחלק ניכר מהטיעונים של המבקש הם בבחינת "במומו פוסל" : טוען הוא כי הגברת X נתונה להשפעה והסתה בלתי הוגנות, אך הטענה של הגברת X היא שהמבקש הוא זה אשר ביקש לנצל אותה. (ה) גם אינני מוצא פסול בכך שכאשר נשאלה הגברת X שאלות ע"י פקידת הסעד לגבי מצבה הכלכלי, היא נמנעה מלתת תשובות. מקובל עליי שמדובר בעניין תרבותי, והימנעות הגברת X מלהשיב לשאלות שהיא ראתה כפוגעות בפרטיותה. בשיחה עמי היא התייחסה בהגיוניות למצבה הכלכלי. (ו) אכן פקידת הסעד והמומחה מטעם בית המשפט מצביעים על זה שאולי תצטרך עזרה בקליטתה בארץ, ופקידת הסעד סיכמה עם גברת X ששירותי הרווחה יעמדו לרשותה במידת הצורך. 10. (א) בית המשפט העליון התייחס לחובת בעל די לציית להוראות בית המשפט בנוגע להיקף הסיכומים. ראה בין היתר ע"א 5269/99 נעראני נ' נעראני; ע"א 700/89 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' מליבו ישראל בע"מ, פ"ד מז(1) 667). (ב) חריגה מהיקף הסיכומים שנקבע גורמת טרחה יתירה לבית המשפט ובענייננו, החריגה נעשתה לאחר שבקשה להגדיל את היקף סיכומיה נדחתה. (ג) בין היתר, הגבלת היקף הסיכומים נועדה להבטיח שוויון בין הצדדים בפניותיהם לבית המשפט. (ד) הניסיון הנפסד להעמיס על בית המשפט, על ידי הגשת סיכומים, אמנם על 4 עמודים, אך בגופן קטן בהרבה מהגופן המקובל בבית משפט (שהוא גופן 12 לפחות) יש משום ניסיון להערים על החלטה שיפוטית ובדרך זאת לקבל יתרון על הצד שכנגד. (ה) הגשת מסמך לבית המשפט מצריך עיון במזכירות, העברתו על ידי פקיד עזר ללשכת השופט, בדיקה על ידי עוזרת משפטית, בדיקת השופט ומתן החלטה, העברתו לקלדנית, הקלדת ההחלטה, העברת התיק למזכירות על ידי פקיד עזר, ומשלוח ההחלטה לצדדים. כל בקשה מיותרת מכבידה על כל המערכת, אשר עמוסה וסובלת ממחסור בכח אדם. משום כך, יש הצדקה להטיל על בעל דין אשר חוזר ומגיש בקשות מיותרות, הוצאות לאוצר המדינה. 11. התוצאה היא שהבקשה נדחית. 12. לאור החומר הרב שהוגש לבית המשפט שלא לצורך, וכאשר התייחסתי לעיל לעניין הסיכומים, המבקש ישלם הוצאות משפט של הגברת X ועו"ד קלוו בסך 15,000 ₪ בצירוף מע"מ, כמו כן ישלם הוצאות לאוצר המדינה, בגין עניין הסיכומים כפי שתואר לעיל בסך 1,000 ₪. הסכומים ישאו בריבית והצמדה מהיום ועד לתשלום בפועל. אפוטרופסות