בקשה דחופה רשם החברות

לפני בקשה דחופה לעיכוב הליכי הפירוק כנגד י.י. הפקות ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מכח סעיף 271 (א) לפקודת החברות, מן הטעם כי הבקשה לא הומצאה לחברה וזו לא יכולה היתה להתנגד למתן הצו, וקיום הצו גורם לחברה לנזקים כלכלים בשל התקשרויות עם ספקים וכן למוניטין שלה. הרקע לבקשה 1.ביום 18.6.08 הוגשה על ידי משרד האוצר - אגף המכס והמע"מ, וכן על ידי אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין פקיד שומה ירושלים 1 (להלן: "רשויות המס") בקשת פירוק כנגד החברה. ביום 18.6.08 הוריתי כי הבקשה תידון ביום 23.9.08 והתרתי לבצע פירסומים המתחייבים כדין. ביום 20.7.08 התפרסמה בעיתון גלובס המודעה בדבר הבקשה לפירוק ומועד הדיון, וביום 24.5.08 פורסמה הבקשה בילקוט הפרסומים 5835. ביום 15.7.08 התבקש בית המשפט לאשר למנורה מבטחים פנסיה בע"מ להתייצב לדיון, ובקשתה התקבלה. ביום 23.9.07 ניתן צו הפירוק לאור התקיימות התנאים והגשת תעודת השלמה (מיום 14.9.08) מאת רשם בית המשפט, ומונה מנהל מיוחד לבדיקת תביעות החוב. ביום 5.11.08 הגישה החברה בקשה לביטול צו הפירוק ולמתן אפשרות להתנגד לה (בש"א 4608/08), וכן בקשה לעיכוב הליכי הפירוק עד למתן החלטה בבקשת הביטול (בש"א 4609/08). למחרת, ביום 6.11.08, הוגשה בקשה דחופה לעיכוב הליכי הפירוק, לאור העובדה שבש"א 4608/08 נקבעה לדיון ליום 20.11.08. לפיכך בקשה זו נקבעה לדיון היום - 9.11.08. טענות המבקשת 2. החברה טוענת שנבצר ממנה להגיש התנגדות באשר לא ידעה כלל על בקשת הפירוק ועל המועד שנקבע לדיון בבקשה. הבקשה לא הוגשה לחברה "למשרדה", כאמור בבקשתה, כתובתה הידועה למשיבים ברח' כנפי נשרים 7 ירושלים, וכי מן הראוי לזמן את הצדדים לדיון כפי שנקבע בפש"ר 2440/99 ובתקנות החברות ובספרות המקצועית (ראו להלן). 3. כמו כן טוענת החברה לגופו של עניין, כי באוקטובר 2005 עזבה מנהלת החשבונות של החברה ולקחה עימה את ניירת הנהלת החשבונות בגין חוב שכר טרחה בסך 15,500 ₪ שחבה לה החברה. הוגשה נגדה תביעה, ובחודש פברואר 2007 ניתן צו להשבת מסמכי המבקשת לשנת 2004. כמו כן מגיע לחברה החזרים בגין ניכוי במקור בסך 23,589 ₪ לשנת 2004, 167,594 ₪ לשנת 2005. וסך 502,889 ₪ בגין שנת 2006 (כמפורט במכתב רוה"ח). 4. ביום 14.3.08 פנתה החברה לפ"ש י-ם לאור מכתב ההתראה שקיבלה , והודיעה כי המאזנים לשנים 2005 עד 2007 יוגשו בקרוב, ואף במסגרת ההליכים הפליליים ניתנה לחברה ארכה עד סוף דצמבר 2008 להגיש הדוחות. עמדת רשויות המס 5. עו"ד רוזין, ב"כ המשיבה 1, טוענת כי יש להפריד בין חובות למס ערך מוסף לבין חובות ליתר רשויות המס, שכן מס ערך מוסף יש להגיש כל חודש ללא קשר עם דוחות מס הכנסה, והחברה לא עשתה כן. במהלך הדיון היום הודה מר אילן לוי, מנהל החברה, כי אף לגבי השנה הנוכחית (2008) הוגשו רק 4 דוחות מתוך 9. עו"ד שמיר, ב"כ משיבה 2, טוען ראשית כי בוצעה מסירה של הבקשה למנהל החברה ביום 7.7.08 (מוצג מש/1) וכן בוצעה מסירה לכתובת הרשומה של החברה אצל רשם החברות. מנהלת החשבונות עזבה ב-2005 ולא היתה כל מניעה להגיש דוחות לשנים שלאחר מכן. עמדת הכנ"ר 6. ב"כ הכנ"ר, עו"ד גן עדן-סרבי מצטרפת לדעת ב"כ המשיבות ומדגישה כי טענת המבקשת כי לא קיבלה את הבקשה הופרכה. דיון 7.אכן משמוגשת בקשה למתן צו פירוק נגד חברה, ראשית דבר יש להמציאה לחברה. סעיף 3 (א) לתקנות החברות (פירוק), התשמ"ז - 1987, (להלן: "התקנות") קובעת: "בקשת פירוק תוגש לבית המשפט לפי טופס 1 ותאומת בתצהיר ותצורף לה תמצית מידע ממוחשב מרשת החברות. הוגשה הבקשה שלא בידי החברה, ימציא המבקש העתק ממנה לחברה במשרדה הרשום". הרציונאל לדרישה לצרף את תמצית המידע מרשם החברות הינו לאפשר לבית המשפט ללמד, בין היתר, על כתובתה הרשומה של החברה אצל הרשם, אליה יש להמציא את הבקשה. המבקשים אכן צירפו דוח ובו נאמר כי "כתובת התאגיד: אהליהב 14 ירושלים" וכן מצוין שמו של מר אילן לוי כבעל 1/3 ממניות החברה וכן כמנהל התאגיד (מבין שלושה מנהלים). מכאן שאכן התנאי הראשון לקיום דיון בבקשה למתן צו פירוק היתה שהבקשה נשלחה לכתובתה של החברה המופיעה אצל רשם החברות. האם התמלא התנאי הנדרש בתקנה 3(א) לעיל? מעיון בנספחי הבקשה נמצא למדים כי ביום 18.3.08 נשלח מכתב לחברה כשהנושא הנדון בו הינו: "התראה לתשלום חוב בטרם הגשת בקשה לפירוק". מכתב זה נמסר אישית למר אילן לוי ביום 19.3.08 והוא אישר קבלתו על גבי העתקו שצורף לבקשה כנספח ו'. ועוד, במהלך הדיון היום התברר כי ביום 7.7.08 נמסרה הבקשה למתן צו הפירוק לידי מר לוי אילן אשר אישר על גבי העתקה: "התקבל ביום 7.7.08 בשעה 9:05, 057431900" כשעל כיתוב זה חתם בצירוף חותמת החברה. (מוצג מש/1). הנה כי כן החברה קיבלה את הבקשה, אולם ב"כ החברה טוען כי אף שזו התקבלה הרי שלא הודע לה על תאריך הדיון. אף טענה זו יש לדחות באשר אין דרישה, לא בתקנה 3(א) ולא בתקנה אחרת, כי יש להודיע לחברה במסירה אישית, להמציא הודעה על מועד הדיון. סדר הדברים הוא שבית המשפט קובע תאריך דיון, או אז על המבקש לפרסם הודעה כמפורט בתקנה 6 לתקנות הקובעת: "ארבעה עשר ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת הפירוק יפרסם המבקש הודעה בדבר הגשת הבקשה ומועד הדיון בה, ערוכה לפי טופס 3; ההודעה תפורסם" ברשומות ובעתון יומי הנדפס בשפה העברית, אולם בחברה שעיקר עסקיה מנוהלים במגזר הערבי - ייעשה הפרסום בעתון יומי הנדפס בשפה הערבית." 8.ומכאן שתנאי לקיום הדיון הינו הגשת תעודה מאת הרשם המכונה "תעודה השלמה" כנדרש בתקנה 7 לתקנות הקובעת: 7". מסירה לכונס והפקדת פקדון [תיקון: תשנ"ו] (א) החייב ימסור לכונס הרשמי העתק מהבקשה ומצרופיה וכן יפקיד בידו פקדון בסך 1,600 שקלים חדשים וכל סכום נוסף שיורה הכונס הרשמי או שיצווה בית המשפט, כמקדמה לכיסוי הוצאותיו של הכונס הרשמי. (ב) לא תקובל בקשת חייב בבית המשפט אלא אם כן צורפו לה אישורו של הכונס הרשמי בדבר קבלת העתק הבקשה על צירופיה ועל הפקדת הפקדון; האישור ייערך לפי טופס 5ב ויימסר לחייב לאחר שמילא אחר הוראות תקנה 6. (ג) אין באמור בתקנת משנה (ב) כדי לגרוע מזכותו של החייב לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת צו כאמור בסעיף 18 או 22א לפקודה, ובלבד שצירף לבקשתו אישור כי פנה לכונס הרשמי וכן אישור בדבר הפקדת הפקדון. (ד) נתן הכונס הרשמי לחייב הודעה על סירובו ליתן לו אישור כאמור בתקנת משנה (ב), תצורף הודעת הכונס לבקשת החייב." יוצא אפוא, שההודעה על הדיון מתפרסמת הן בעיתון יומי והן ברשומות, ואין צורך ואין חובה להזמין באופן פרטני את החברה, את הנושים או בעלי עניין. 9.עוד טען ב"כ החברה בבקשה כי המשיבות לא הציגו אישור בדבר הפקדת הפיקדון, וכי בקשה ללא הפקדת פיקדון כמקדמה לכיסוי הוצאות הכנ"ר לא תקובל (תקנה 4 לתקנות), ואולם אף טענה זו יש לדחות לאור הערת ב"כ המשיבות, ודברי ב"כ הכנ"ר. 10.אף לגופו של עניין, יש לדחות את טענות המבקשת שכן הוא מודה שעה שננקטו ההליכים הפליליים נגדה, הוא לא הגישו 19 דוחות מע"מ, ואין לכך וללקיחת הנהלת החשבונות של החברה על ידי מנהלת החשבונות - מאומה. כך אף לגבי ניכויים במקור שהרי כל עוד לא הוגשו הדוחות לא ניתן לודא זאת, ואולם מכל מקום פשיטא שחובות מע"מ לא שולמו ולא הוגשו דוחות. כן לא הוכחשה טענת עו"ד רוזין ב"כ מע"מ לפיה, החברה פועלת עתה תחת שם אחר - ל.ס. הפקות ירושלים בע"מ, באמצעות אחותו של מנהל החברה. לאור כל האמור אני דוחה את הבקשה לעיכוב ביצוע. לאור העובדה שלמעשה נושא ההמצאה שהיווה את ליבת הבקשה דנן ושל הבקשה לביטול צו הפירוק נדחה, יודיע ב"כ המבקשת תוך 7 ימים אם ניתן למוחקה (בש"א 4608/08). המבקשת תשא בשכ"ט עו"ד המשיבות בסך 2,500 ₪ לכל אחת מהן. דיני חברותרשם החברותרשם