בקשה הערת אזהרה

1. בתיק זה נשמעו ראיות ביום 10.2.11 וביום 15.2.11. הושלם הליך הבאת הראיות וניתנה החלטת סיכומים. 2. במהלך יום ההוכחות השני נסרקה בקשת ב"כ המבקשים (הם הנתבעים 3,4, בתיק העיקרי ) להבאת ראיות הזמה, ולהגשת ראיות נוספות. 3. בקשה להזמנת העד עו"ד עפיף מוחסן למסירת עדות - 3.1 נטען על ידי המבקשים כי התובעת ובעלה העידו כי לא רשמו הערת אזהרה עקב כך שעו"ד עבד אלראזק מוחסן, הוא זה שטיפל בהשלמת רישום הזכויות במקרקעין. נטען כי בעל התובעת בעדותו העיד שמי שיזם את הפגישה אצל עו"ד עפיף מוחסן לגבי מכלול הנכס, היה הנתבע 2. עוד נטען כי עו"ד עבד אלראזק מוחסן טען בעדותו כי הפסיק את הטיפול מיד לאחר חתימת ההסכם, והטיפול עבר לעו"ד עפיף מוחסן, על פי בקשת אחיו, בעל התובעת. נטען כי בעדות עו"ד עפיף מוחסן יהיה כדי לשפוך אור על מהימנות עדי התביעה. 3.2 מעיון בפרוטוקול לא עולה כל בעיית אמינות שצריכה חיזוק. התובעת העידה כי טיוטת ההסכם שהוכנה לגבי מכלול הנכס ע"י עו"ד עפיף מוחסן, הייתה בעקבות הצעה של נתבע 2, חלק מתהליך של בדיקה וחשיבה על ידי התובעת ובעלה, שבסופו החליטו שלא לקנות את המכלול אלא להיצמד להסכם המקורי. (פרוטוקול, עמ' 45 ). בעל התובעת העיד כי נגש לעו"ד עפיף מוחסן לצורך דיבור וטיוטה לגבי רכישת המכלול כתוצאה מרצונו של נתבע 2 לגשת לעו"ד עפיף מוחסן, ונתבע 2 היה זה שבקש את זה. (עמ' 92,94,95 לפרוטוקול). לגבי רישום הערת אזהרה, ציין בעל התובעת בעדותו כי באוקטובר 2008 אישר לו עו"ד עבד אלראזק מוחסן כי מבחינת רישום הבעלים המוכרים בטאבו, ניתן כבר לרשום הערת אזהרה.(עמ' 74 לפרטוקול). עו"ד עבד אל ראזאק מוחסן העיד כי לאחר חתימת ההסכם היתה לו בעיית רשיון ולכן העביר את הטיפול ברישום הערת אזהרה לבן הדודה שלו, עו"ד עפיף מוחסן, והוא זה שהיה אמור לטפל במש"חים, בהערת אזהרה בצווי ירושה וכו' (עמ' 160 לפרטיכל). 3.3 לא עולה כל סתירה, כזו המשליכה על מהימנות עדים. לגבי רכישת מכלול הנכס- הנתבע 2 בקש מבעל התובעת לגשת לעו"ד עפיף מוחסן, על מנת לבדוק רכישת מכלול הנכס. מבחינת התובעת ובעלה העידו כי היה מדובר בגישוש ונסיון בדיקה, אך לא התאים לכיסם. מבחינת הטיפול שהיה צריך לעשות לגבי רישום הערת אזהרה וכו', הטיפול הועבר כנראה לעו"ד עפיף. מכל מקום ידוע שלא נרשמה הערת אזהרה, לפי בעל התובעת "מטעמי נימוס" וכו'. אין כל סתירה בכך שעו"ד עבד אלראזק מוחסן אישר לבעל התובעת באוקטובר 2008 שפורמלית ניתן לרשום הערת אזהרה. בהעדר סתירה בעדויות, לא עולה צורך בעדות הזמה. לפיכך בקשה זו נדחית. 4. בקשה להגיש חוות דעת גרפולוג בשאלה האם חתימת התובעת על ההסכם עם הנתבע מיום 1.4.06,(שנכללות בו חתימות שתי עדים) היא חתימה מקורית, או שמא מדובר בהעתק צילומי עליו הוספו חתימות מקוריות של עדים 4.1 אין מחלוקת בין הצדדים כי בין התובעת (הקונה) ופטמה מוחמד ותד ונתבע 2 (המוכרים),נחתם הסכם מכר נ / 2. הנתבעים אינם חולקים על כך שהתובעת חתמה על ההסכם. אלא שבמהלך העדויות הוצג מסמך נ / 1, אותו הסכם מכר, הנושא תאריך 1.4.06, עליו נחזית להיות חתימת התובעת, חתימת מקור של המוכרים בעט כחול, וכן חתימת מקור בעד כחול של שני עדים. המבקשים טוענים כי חתימת התובעת איננה חתימה מקורית, אלא מצולמת. ולעותק המצולם, הוספו חתימות העדים. מאחר ואין מחלוקת שהתובעת חתומה על ההסכם, והעדים הינם עדי קיום חתימה בלבד, נראית לי הבקשה להבאת חוות דעת גרפולוג בשלב זה מיותרת ואיננה נחוצה. יש לזכור שהסתיים הליך הראיות. כל פתיחה של חוות דעת מצד אחד תחייב גם הגשת חוות דעת מהצד השני, ואולי אף מומחה מטעם בית המשפט, והכל להבהרת נקודה שהיא שולית, ובמיוחד - ניתנת להילמד גם מהעובדות המצויות בפני בית המשפט כבר בשלב זה. כבר בהליך של הסעד הזמני, חודש דצמבר 2009, צורף לתצהיר התובעת עותק מאותו הסכם, כשהוא מאושר בחתימת שני עדים. הנתבעים התנגדו לשמיעת ההליך הזמני ביחד עם התיק העיקרי, ומטעם זה התקיימה שמיעה נפרדת להליך הסעד הזמני. במסגרת הדיון בסעד הזמני המבקשים כאן לא בקשו כל עיון בעותק ההסכם, ולא נדלקה אצלם נורה אדומה עקב "זיוף חתימת עדים" לכאורה על ההסכם. אם לא היו לטענת המבקשים כאן עדים לחתימה, הרי גם עותק שצורף לתצהיר עליו מתנוססת חתימת עדים צריך להדליק נורה אדומה , לעורר את הצורך לראות מקור, ובהמשך אף להגיש חוות דעת. לאחר מכן , במסגרת ההליך העיקרי, בפני הצדדים היתה פתוחה אפשרות להליך של גילוי מסמכים ועיון בהם . לתצהיר התובעת שהוגש כבר ביום 29.8.10 צורף עותק מאותו הסכם, כשהוא מאושר בחתימת שני עדים. אם רצו המבקשים להתכחש לחתימת שני עדים במעמד החתימה, היו יכולים אז לבקש את המקור ולצרף חוות דעת מטעמם עם הגשת תצהיריהם, והכל כפי שכתוב בתקנות. העובדה שהתובעת מחזיקה בהסכם המאושר על ידי שני עדים, ידוע לנתבעים לפחות מחודש דצמבר 2009. אין לפיכך כל הצדקה לבקש בקשה מאוחרת כל כך, להגשת חוות דעת גרפולוג מטעמם. אומנם הפרוצדורה איננה מיטת סדום אך - "גם מזרון סתם אין היא שאתה מקפלו וזורקו ממקום למקום. תקנות הדיון - מטרתן ליצור מסגרת נאותה כדי לאפשר לצדדים להגיע לחקר האמת בדרך היעילה ביותר, ולכן מן הראוי כי נקפיד ככל האפשר לקיימן" (עא 103/71 נורדיה נ. בכר פד כו (1) 320 בעמ' 325 ). נוכח המפורט לעיל , ובמיוחד נוכח העובדה שמכלול הראיות שבפני מאפשר הכרעה גם בענין זה, אין מקום להגיש בשלב זה חוות דעת של גרפולוג. 5. לפיכך, הבקשה על שני סעיפיה- נדחית. 6. סיכומי התביעה יוגשו בתוך 30 יום מהיום. סיכומי הנתבעים בתוך 30 יום לאחר מכן. (ימי הפגרה יובאו במנין הימים). 7. התיק אלי למעקב ביום 27.5.11. הערת אזהרה