בקשה חוזרת לאיחוד תיקים

1. כל הבקשות שבפני נוגעות בעיקרן לשאלה, האם יש לאחד את הדיון בתיקים השונים. לטענת המבקשים, המדובר בתובענות שעניין אחד, כל התובעים התקשרו עם המבקשת מס' 1 בחוזה להפעלת חנות של המבקשת במסגרת חוזה חברה - זכיין, ולאחר סיום ההתקשרות הגישו תביעה להכרתם כ"עובדים" ולתשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורים. 2. מאחר שבנושא זה הוגשו מספר בקשות, תגובות, בקשות חוזרות ותגובות לתגובות, אתאר בקצרה את כל הבקשות שהוגשו - א. ביום 16.8.01 הגישו המבקשים בקשה לאיחוד שמונה תיקים, אשר תוקנה במועד מאוחר יותר (בהחלטה מיום 9.9.01), לרשימת המשיבים הנוכחית. ביום 23.8.01 נתבקשה תגובת ב"כ המשיבים, וביום הוגשה תגובה רק מטעמו של התובע אסף יצחק (בתיק 1901/01). לאחר תיקון רשימת המשיבים שאיחוד התיקים התבקש בעניינם, הוגשה תגובה נוספת, אף היא נגעה רק לאסף יצחק. בתגובה זו נטען כי קיימות נסיבות שונות בעניינו של אסף יצחק המצדיקות הפרדת הדיון. ביום 24.9.01 ניתנה החלטה לפיה - "לאור הנסיבות השונות תביעתו של אסף יצחק תתברר בנפרד." ב. ביום 30.9.01 הגישו המבקשות "בקשה למחיקת התגובה לבקשה לאיחוד תיקים" וביום 11.10.01 הוגשה "בקשה חוזרת לאיחוד תיקים". המשיבים נדרשו להגיב לבקשה החוזרת לאיחוד תיקים תוך שבעה ימים, אך רק ביום 15.11.01, הגישו תגובתם. בתגובה זו נאמר כי אין מקום לאחד את התיקים לאחר שבית הדין החליט לקיים דיונים בנפרד. כמו כן אין מקום לשוב ולאחד את עניינו של אלכס אלבז, אשר תיקו הועבר לבית הדין האזורי בחיפה והוא מתנהל שם. עוד נטען כי חלק מהתובעים עבדו עם הנתבעים בשני אופנים ובשתי מערכות יחסים לפי שני חוזים המסדירים יחסי עבודה שונים והחיובים היו שונים. בנוסף, אין מקום להשהות את הדיון המהותי בתיק. ג. כאמור, תגובת המשיבים לא הוגשה במועד שנקבע. המבקשים מצידם, הגישו ביום 29.10.01 בקשה נוספת לאיחוד תיקים. כמו כן הגישו בקשה נוספת שכותרתה "בקשה למתן החלטה", בה הם עתרו למתן החלטה לבקשה לאיחוד שהגישו ביום 11.10.01, ומבלי שציינו כלל כי באותו היום ממש הגישו בקשה חדשה לאיחוד התיקים. למותר לציין כי גם בבקשה החדשה לאיחוד התיקים לא ציינו המבקשים כי הם ממתינים להחלטה בבקשה שהגישו עוד ביום 11.10.01 ("הבקשה החוזרת לאיחוד התיקים"). ד. בין לבין, היה על הצדדים להגיש רשימת מוסכמות ופלוגתאות וכל צד עשה כן בנפרד, ללא הידברות עם הצד שכנגד. לבסוף, ביום 15.11.01, הגישו המבקשים בקשה נוספת שכותרתה "הודעה ובקשה למתן החלטה". 3. מכאן לגופו של עניין - ראשית, לגבי תביעתו של אלכס אלבז, הרי שלאחר שזו הועברה לבית הדין האזורי בחיפה, אין מקום לדון באיחודה עם התביעות המתבררות כאן. ממילא אין לבית דין אזורי אחד סמכות "להחזיר" תיק שכבר הועבר לבית דין אחר. 4. אשר לבקשה למחיקת התגובה לבקשה לאיחוד התיקים - ראשית, משהתגובה הוגשה לתיק בית הדין, גם אם באיחור, אין להתעלם מהאמור בה. יחד עם זאת, יש לקבל את טענות המבקשים כי הטענות המופיעות בתגובה זו, ושעל בסיסן ניתנה ההחלטה שעניינו של אסף יצחק יתברר בנפרד, אינן מופיעות בכתבי הטענות ואינן נתמכות בתצהיר. לפיכך, יש לקבל את טענת המבקשות כי יש לבחון את שאלת איחוד התיקים לאור השאלות המתעוררות בכל התיקים, ויש להתעלם מהטענות העובדתיות (שהן כפי הנראה גם שנויות במחלוקת) שהוצגו בתגובה זו. מכאן שנותרו לפני בשלב זה הבקשות לאיחוד התיקים והתגובה מיום 15.11.01. 5. בשאלה אם לאחד את התיקים, אני סבורה שיש מקום לשמיעת התיקים במאוחד. ראשית יש להבהיר כי טרם ניתנה החלטה על איחוד התיקים, ולכן יש לדחות את נימוק המשיבים כי בית הדין כבר החליט לקיים דיונים בנפרד. כמו כן יש לדחות את הטענה כי איחוד התיקים ישהה את בירורם המהותי. בכל התיקים ניתנו החלטות בדבר ההליכים המקדמיים בתיק ובכולם נקבעו מועדים לקדם משפט. מעיון בתיקים עד כה עולה כי הצדדים הם שטרם מילאו במלואן את החלטות בית הדין, שיש בהן להביא לדיון יעיל וענייני במחלוקת המהותית בין הצדדים. לגופו של עניין, קשה להתעלם מכך שכתבי התביעה בכל התיקים (וכפועל יוצא מכך גם כתבי ההגנה) דומים מאוד. למעשה, בכל התיקים יש לברר בשלב ראשון את שאלת מהותה של ההתקשרות בין הצדדים - האם אלה יחסי עובד - מעביד או יחסי זכיינות. בתקנה 120 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב צ1991, נקבעה מסגרת שיקול הדעת בנושא איחוד תיקים כדלקמן - "ענינים אחדים התלויים ועומדים בבית דין אחד וכרוכות בהם שאלות זהות או שאלות דומות, של משפט או של עובדה, רשאי בית הדין, לפי שיקול דעתו, להורות על איחודם, בין על פי בקשת בעל דין ובין ללא בקשה כזאת, ובתנאים שייראו לו." כאשר ההתקשרות בין המשיבים ובין המבקשת מס' 1 היתה על בסיס חוזים דומים בתוכנם, המסגרת העובדתית הינה דומה וגם השאלה המשפטית המרכזית שיש לברר הינה זהה, יש מקום לשמיעת התיקים במאוחד. המשיבים טענו כי חלק מהם עבדו עם המבקשים בשני אופנים ובשתי מערכות יחסים לפי שני חוזים המסדירים יחסי עבודה שונים והחיובים היו שונים. טענה זו הינה כללית ביותר, אין בה פירוט באילו משיבים מדובר ומה מהות ההפרדה שהיתה בין שתי מערכות היחסים, והיא אף לא עולה מכתבי הטענות שהם המסגרת לסכסוך בין הצדדים. 6. סוף דבר - הבקשה לאיחוד התיקים מתקבלת. התיקים המאוחדים יישמעו בפני כב' השופטת סמט. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. איחוד תיקים