אובדן כושר עבודה אפילפסיה

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה לעררים שקבעה בהחלטתה כי המערערת לא איבדה 50% מכושרה לעבודה. 2. להלן טענות ב"כ המערערת בתמציתיות; א. הועדה לא נימקה מדוע המערערת, אשר במשך שנים נקבע כי איבדה יכולתה להשתכר, הרבה מעל 50%, לפתע הפכה להיות בעלת יכולת להשתכר. מדוע הועדה משנה קביעה קודמת: האם חל שיפור במצבה של המערערת, אם כן איך זה משתקף, ובעניינו אף אם חל שיפור במצב הרפואי. ב. ועדת העררים לא נימקה את החלטתה, וקביעתה הינה קביעה סתמית. ג. החלטת ועדת העררים פגומה, מהסיבות שפורטו בסיכומים. ד. כן מתייחס בסיכומיו לאבחנה בגין אובדן כושר עבודה לכושר השתכרות. 3. להלן טענות ב"כ המשיב בתמציתיות; א. הועדה שמעה את תלונות המערערת ולאחר מכן קיימה דיון. ב. על ביה"ד לבחון את החלטת הועדה כאילו החלטת הועדה הרפואית חלוטה זאת כל עוד הערעור לא נתקבל וועדה רפואית שדנה שוב בעניין הרפואי קבעה אחרת. נכון להיום הנכות בגין אפילפסיה הנה של 50% לפי פריט 30(1)(ד): כפיון בצורה ניכרת - היה בממוצע התקף אחד לחודשיים ולא 80% כפי שנקבע בעבר לפי פריט 30 (1)(ה). ג. אין כל סתירה בין "כושר לעבוד" ו"כושר להשתכר" וזאת אנו למדים מהאמור בסעיף 209 לחוק הביטוח הלאומי. ד. המערערת טוענת כי על הועדה להוכיח שחל שינוי במצבה וזאת לאור זכאותה לקצבת נכות במשך זמן רב. לטענה זו יש להשיב כי היא מתעלמת מהקביעה הרפואית שהפחיתה את אחוזי הנכות כמבואר לעיל. 4. א. מכלל טענות ב"כ המערערת ראויה להתייחסות הטענה הנוגעת להפחתת כושר ההשתכרות מהעבר. ב. בהתחשב בעובדה כי במשך שנים נקבע למערערת דרגת אי כושר עבודה, על הועדה היה לפרט מהן הנסיבות להחלטה השונה בהתחשב במגבלותיה במעבר והאם הם שונו היום עד כדי לגרום לשינוי ההחלטה. ג. בהתאם להלכה הפסוקה, נקודת המוצא של הועדה צריכה להיות כי ליקוייו הרפואיים של המערער מבטאים דרגה אובייקטיבית של אי כושר לעבוד, מתוך נקודת מוצא זו, על הועדה לקבוע את דרגת אי כושרו על פי נסיבותיו האישיות של הנכה (ראה 327/04 עזאת זאהרה נ. המל"ל). 5. בהתייחס לנ"ל ולדו"ח הועדה, מוחזר בזה עניינה של המערערת לועדה הרפואית לעררים כמפורט לעיל. 6. בנסיבות העניין יש לחייב את המשיב לשלם למערערת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 750 ₪, בתוספת מע"מ. סכום זה ישא הצמדה וריבית מהיום, אם לא ישולם תוך 30 יום. 7. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מקבלת פסה"ד. אובדן כושר עבודהאפילפסיה