בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה בבית הדין לעבודה

1. בית הדין האזורי בחיפה (השופט נוהאד חסן; עב 921/08) דחה את בקשת התובע בהליך שלפניו, למתן פסק דין בהעדר הגנה. נגד החלטה זו מכוונת הבקשה למתן רשות ערעור, מושא דיוננו. העובדות 2. ביום 18.3.2008 הגיש המבקש תביעה כספית לבית הדין האזורי בחיפה נגד המשיב (להלן גם: הבנק). בקשות שהגיש הבנק "להארכת מועד להגשת כתב הגנה" התקבלו על ידי בית הדין. ביום 18.6.08 הגיש המבקש לבית הדין האזורי בקשה ראשונה למתן פסק דין בהעדר הגנה. בו ביום הגיש הבנק בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה. בהחלטה מיום 18.6.08 נעתר השופט אלכס קוגן לבקשת הבנק, הורה על הארכת המועד להגשת כתב הגנה עד ליום 30.7.08 וקבע: "משהוארך המועד להגשת כתב הגנה כאמור לעיל, תיסגר הבקשה ברישומי בית הדין" (להלן: ההחלטה הראשונה). 3. משלא הוגש כתב הגנה במועד שנקבע בהחלטה הראשונה, חזר המבקש ופנה לבית הדין ביום 31.7.2008 ב"בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה" והוסיף והגיש בקשה "לעיון דחוף ומתן החלטה על ידי שופט תורן". בקשה זו נדחתה בהחלטתה של השופטת עדנה קוטן מבלי שנדונה לגופה, תוך שנקבע כי "אין מדובר בעניין שאינו סובל דיחוי, כמשמעו לעניין סדרי הדין בפגרת בתי הדין, כקבוע בתקנות בית הדין לעבודה". בתאריך 12.8.2008 הוגש מטעם הבנק כתב הגנה לתיק בית הדין האזורי, לפני שהתקבלה החלטה בבקשת המבקש למתן פסק דין בהעדר הגנה. 4. בהחלטתו מיום 18.11.2008 דחה בית הדין האזורי את בקשת המבקש למתן פסק דין בהעדר הגנה, תוך שקבע כך: "מאחר ולתיק בית הדין הוגש כתב הגנה עוד ביום 12.08.08 ועל אף העובדה שהבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה הוגשה ביום 31.07.08, אין עוד מקום לבקשה והיא תיסגר ברשימות בית הדין. לעניין זה נקבע כי כל עוד לא ניתן פסק דין מחוסר הגנה, רשאי הנתבע להגיש כתב הגנה, אף אם עבר המועד להגשתו, ופסק דין בהעדר הגנה לא יינתן כנגדו". נגד החלטה זו מכוונת הבקשה למתן רשות ערעור, מושא דיוננו. הכרעה 5. לאחר שעיינתי בבקשה, הריני מחליטה שלא ליתן רשות ערעור וזאת מן הטעמים המפורטים להלן. המסגרת הנורמטיבית 6. הלכה פסוקה היא כי "מועד הדיון בבקשה למתן פסק-דין, שלאחריו לא ניתן להגיש כתב הגנה... הינו המועד בו הגיעה הבקשה למתן פסק-דין לראשונה לעיונו של השופט" וכי "לא יינתן פסק דין בהעדר הגנה אם הוגש כתב הגנה לפני שהוגשה בקשה לקבלת פסק-דין או לפני שעיין בבקשה זו בית המשפט" [ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ, 6.4.08 (להלן: עניין סולל בונה)]. לאמור, המועד הקובע שלאחריו אין ניתן להגיש כתב הגנה באחור, אינו מועד הגשת הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, כי אם "המועד שבו דן בית-המשפט בבקשה ליתן פסק-דין ללא הגנה מחמת אי-הגשת כתב-הגנה" [רע"א 6265/04 כסיף נ' רובין, פ"ד נט(3) 913 (להלן: עניין כסיף)]. על הגיונם של דברים אלה, עמד בית המשפט העליון בפרשת נחושתן בציינו כך: "משהוגש כתב הגנה, הרי הוא מצוי בפני בית המשפט, ויהיה זה מלאכותי ליתן פסק-דין תוך יצירת פיקציה כי כתב ההגנה איננו. זאת ועוד: נעילת שערי בית המשפט בפני נתבע אינה ענין של מה בכך, וקשה לראות צידוק במתן אפשרות לתובע לקבל פסק-דין לטובתו, כאשר ברור מהנסיבות שהנתבע מתגונן נגד התביעה" [ע"א 519/82 פקיד השומה ת"א 4 נ' נחושתן, פ"ד לט(3) 240, 243]. אכן חשיבות רבה לכך שכתבי בי-דין יוגשו במועדים כפי שנקבעו, בתקנות ובהחלטות בית הדין. וכדי להבטיח יעילות ההליך המשפטי והמסגרת בה יתנהל, מורה תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991 כי "נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו תוך המועד שנקבע לכך, ... רשאי בית הדין או הרשם לתת פסק דין שלא בפניו על יסוד כתב התביעה בלבד". עם זאת, הלכה פסוקה היא, כי חלוף הזמן מתום המועד הקבוע להגשת כתב הגנה, אינו השיקול המכריע, כי אם אחד מבין השיקולים שישקול בית המשפט, וכי על בית המשפט "לבחון את המכלול" [רע"א 8743/01 אריעד מבנים נ' אבי את אריק הנדסה, פ"ד נו(4) 61, 65]. על האמור נוסיף ונטעים, כי פגם שבפרוצדורה אין די בו, כשלעצמו, כדי לפגוע בזכות החוקתית של מיצוי הדין, לרבות זכותו של בעל דין להביא גרסתו בפני בית-הדין טרם הכרעה. הכל כמובן, בשים לב לנסיבות המקרה הנדון [עע 1462/02 רולס יוסף בע"מ אדריכלים נ' דב חוסטצקי, 5.1.2003]. בענייננו 7. החלטתו של בית הדין האזורי עולה בקנה אחד עם מגמתם של בתי הדין לעבודה לברר תביעות לגופן ועם ההלכה הפסוקה. כפי העולה מכלל החומר שהובא לפני, הבקשה הראשונה למתן פסק דין התייתרה משהוארך המועד להגשת כתב ההגנה; הבקשה השנייה למתן פסק דין בהעדר הגנה לא נדונה לגופה ולא ניתנה בה כל החלטה עובר להגשת כתב ההגנה. בנסיבות אלה, טרם הגיעה שעתה של אותה "נקודה גיאומטרית" ממנה והלאה מתגבש המחסום המונע קבלת כתב ההגנה שהוגש באיחור [ראו: עניין כסיף], ומשכך הוא, דין הבקשה להדחות. 8. סוף דבר - נדחית הבקשה למתן רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי הדוחה את הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. משלא התבקשה תגובת המשיבה לבקשה, אין צו להוצאות. הארכת מועדכתב הגנהמסמכיםבית הדין לעבודה