בקשה להארכת מועד להגשת כתב תביעה שכנגד

בפני בית המשפט בקשה להבהיר בעקבות ההחלטה מיום 21/7/11 האם ניתנה החלטה עד כה המתירה לנתבעים להאריך את המועד להגשת כתב תביעה שכנגד, שכן נקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית וכן מועד דיון להוכחות. בית המשפט מבהיר כי אכן עד כה לא ניתנה כל החלטה המאריכה את המועד לצורך הגשת כתב התביעה שכנגד וכי האמור בסוף ההחלטה הנ"ל בהתייחס לכתב התביעה שכנגד נבע מטעות. המזכירות כללה במסגרת כתבי הטענות המוגשים תחת התיקייה "כתבי טענות" בנט המשפט התביעה שכנגד ועל כן בית המשפט סבר בטעות כי נתנה החלטה המתירה הגשת כתב התביעה שכנגד. עיון בתיק מעלה כי היה ניסיון ראשון לבקש הארכת מועד להגשת כתב הגנה בלבד, בקשה מס' 2 מיום 22/11/10 כאשר במסגרת אותה בקשה נקבע כי על המזכירות להעביר את הבקשה לרשם אשר מטפל בבקשות אלו. במסגרת בקשה זו ביקשו הנתבעים 30 יום בלבד לצורך הגשת כתבי הטענות הנ"ל. הנתבע הגיש בקשה נוספת להארכת המועד להגשת כתב ההגנה ביום 30/11/10 וזאת במסגרת בקשה מס' 3. במסגרת בקשה זו ניתנה החלטה נוספת לפיה יש להעביר לרשם המטפל. ביום 21/12/10 הוגשה בקשה שלישית להארכת המועד להגשת כתב הגנה יחד עם בקשה להארכת המועד להגשת כתב תביעה שכנגד. מדובר בבקשה מס' 4 אשר הוגשה אף היא ללא תצהיר. למרות זאת ניתנה החלטה מיום 26/12/10 לפיה כבר בקשו הנתבעים ארכה להגשת כתב הגנה בת 30 יום מיום 22/11/10 והמועד חלף וכתב ההגנה לא הוגש. יחד עם זאת בהמשך לכך נקבע כי "לפיכך, ניתנת אורכה בת 7 ימים ממועד המצאת החלטה זו לידי הנתבעים". מדובר בבקשה שהוגשה ללא תצהיר וכאשר ניתנה החלטה במעמד צד אחד ומבלי לבקש קבלת עמדת הצד שכנגד. ביום 22/12/10 הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעים, בקשה מס' 5 ובמסגרתה נקבע כי יש לראות את ההחלטה שנתנה במסגרת בקשה מס' 4 הנ"ל. לאחר מכן הוגשו בקשות חוזרות למתן פסק דין כאשר צוין בהם כי המועד להגשת כתב ההגנה חלף אולם ניתנו החלטות אשר הפנו להחלטה המתירה הגשת כתב ההגנה תוך 7 ימים כנ"ל וביום 5/1/11 הוגש כתב הגנה לתיק זה לראשונה. במסגרת בקשה מס' 7 הוגשה בקשה נוספת להארכת המועד להגשת כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד, בקשה מיום 26/12/10 וביום 27/12/11 ניתנה החלטה לפיה "ראה ההחלטה בבקשה מס' 4". ביום 26/1/11 הוגשה בקשה נוספת להארכת המועד להגשת כתב תביעה שכנגד וזאת במסגרת בקשה מס' 8. הנתבעים מבקשים ארכה בת 30 יום להגשת כתב התביעה שכנגד וכן מציינים בתצהיר שצורף לבקשה כי מזדרזים ומגישים את כתב התביעה שכנגד יחד עם אותה בקשה. עיון בתיקיית "כתבי טענות" בנט המשפט מעלה כי כתב התביעה שכנגד אכן נקלט בתיק ביום 27/1/11. ביום 7/2/11 הוגשה תגובה מטעם התובעת לפיה היא מתנגדת להגשת כתב התביעה שכנגד וזאת בין השאר על רקע ריבוי בקשות להארכת מועד כאשר חלק מהבקשות הוגשו ללא תצהירים וכאשר למעשה ניתן היה להגיש כתב תביעה שכנגד באותו מועד שבו הוגש כתב הגנה בתיק. כן נטען כי אין לנתבעים כל נימוק אשר די בו כדי להצדיק העדר הגשת כתב הטענות במועד כאשר למעשה חלפו למעלה משישה חודשים ממועד מסירת כתב התביעה ועד להגשת כתבי הטענות בפועל. התובעת הדגישה כי למעשה בוצעה מסירה של כתב התביעה לידי הנתבעים עוד ביום 5/7/10 כאשר הנתבעים לא טרחו לדרוש את דבר הדואר אשר נשלח אליהם ואישור המסירה חזר תוך ציון "לא נדרש". קיימת התייחסות למסירה נוספת ביום 20/9/10, פנייה נוספת של הנתבעים לב"כ התובעת ביום 18/10/10, העברת כתב התביעה לידי ב"כ הנתבעים ביום 24/10/10 ולכן לכל המאוחר היה על הנתבעים להגיש את כתב הגנתם עד ליום 23/11/10. כאמור לעיל עיון בתיק מעלה כי עד כה לא ניתנה החלטה המתירה הגשת כתב תביעה שכנגד באיחור בתיק זה. הנתבעים הגישו בקשות מרובות להארכת מועד כאשר מבוקשת כל פעם ארכה בת 30 יום בלבד אשר היו אמורים להספיק. נימוקי הנתבעים לארכה המבוקשת מתערערים אגב הגשת הבקשות הנוספות והזהות ללא כל התקדמות בהכנת כתבי הטענות וכל זאת כאשר כל פעם 30 יום היו אמורים להספיק. כן לא ברור מדוע לא ניתן היה להגיש כתב הגנה במועד הקבוע בתקנות ואף כתב תביעה שכנגד במועד הקבוע בתקנות כאשר הנימוקים בתצהירו של הנתבע אינם משכנעים ואינם מפורטים במידה הראויה. לכך יש להוסיף זילזול הנתבעים בכך שלא טרחו לדרוש דברי דואר אשר נשלחו למענם בהמשך לבקשות שהוגשו בתיק זה. לעניין הבקשה להארכת מועד להגשת כתב תביעה שכנגד, בהעדר חלוף תקופת ההתיישנות ניתן להגיש תובענה נפרדת ולהגיש בקשה לאיחוד דיון מקום שבו אותה תביעה מוגשת בפני שופט אחר. על רקע זאת ניתן לשקול הארכת המועד לצורך הגשת תביעה שכנגד כנגד תשלום הוצאות. כב' הרשמת שוורץ עת ניתנה ארכה תוך 7 ימים נתנה ארכה להגשת כתב ההגנה בלבד. מעבר לכך, ברור הוא כי כתב התביעה שכנגד הוגש אף באיחור וללא היתר מטעם בית המשפט. על רקע התנהלותם של הנתבעים המתוארת לעיל, ריבוי הבקשות, בקשת התובעת למתן פסק דין אשר הוגשה כדין ובטרם הגשת כתב ההגנה לתיק בפועל, הנני מתיר הגשת כתב התביעה שכנגד אולם מתנה זאת בהפקדת 4,000 ₪ תוך 21 ימים מיום קבלת העתק מהחלטה זו כאשר ימי הפגרה יבואו במניין הימים. ב"כ הנתבעים מתבקש להגיש הודעה אודות ביצוע התשלום בהתאם. הארכת מועדכתב תביעהמסמכיםתביעה שכנגד