בקשה להארכת מועד להגשת עתירה

1. לפניי בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לדיון נוסף. הבקשה מתייחסת לפסק-דין שניתן בבית משפט זה בע"פ 1548/13 מלכה נ' היועץ המשפטי לממשלה (27.1.2014). פסק-הדין עוסק בשאלות הנוגעות להתאמת עונש מאסר עולם שהוטל על המשיב, אזרח ישראלי, בבריטניה, בגין הרשעתו בעבירה של רצח, זאת לאחר שהועבר לישראל (בשנת 2002) בהתאם לחוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ"ז-1996. שאלה מרכזית שנדונה בפסק-הדין נוגעת למשמעותו ולמעמדו הנורמטיבי של ה- tariff שנקבע למשיב בבריטניה לפני העברתו לישראל (13 שנים). בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של המשיב וקבע כי עניינו יובא בהקדם האפשרי לפני וועדת שחרורים מיוחדת, זאת אף שטרם ריצה שני שלישים מהעונש שנגזר עליו. 2. פסק-הדין ניתן ביום 27.1.2014. הבקשה שלפניי הוגשה ביום 18.3.2014, אולם קדמה לה השתלשלות שתפורט להלן בתמצית. ביום 10.2.2014 הגיש המבקש - היועץ המשפטי לממשלה - מסמך שכותרתו "עתירה לקיום דיון נוסף". אולם, במסמך זה לא נכללו נימוקי הבקשה, זאת בשל "סד הזמנים להגשת העתירה, היקף הסוגיות ומורכבותן". בית המשפט התבקש להתיר למבקש להגיש את נימוקיו תוך 30 ימים. הבקשה הובאה לפני כבוד הנשיא גרוניס, שהורה למשיב למסור תגובה לבקשה להארכת מועד להגשת הנימוקים. המשיב אכן הגיש תגובה, וביום 16.3.2014 ניתנה החלטתו של כבוד הנשיא, שבה נקבע כי אין לומר שההליך שהוגש הוא עתירה לדיון נוסף, אלא לכל היותר מדובר בבקשה להארכת מועד להגשת עתירה לדיון נוסף. לפיכך הורה כבוד הנשיא למזכירות לשנות את סיווג ההליך לבקשה להארכת מועד להגשת עתירה לדיון נוסף, וקבע כי בקשה זו תובא לפני הרשם. עוד נקבע כי המבקש יהא רשאי להשלים (עד ליום 23.3.2014) את בקשתו להארכת מועד. המבקש אכן הגיש (ביום 18.3.2014) בקשה משלימה להארכת מועד. למשיב ניתנה האפשרות להגיש תגובה משלימה עד ליום 20.3.2014 בשעה 12:00, ואחר כך הוארך המועד לשעה 13:30 (ראו החלטותיי מיום 18.3.2014 ומיום 20.3.2014). בסופו של דבר המשיב לא הגיש תגובה משלימה במועד שנקבע לכך, ולכן בהחלטתי זו התבססתי על תגובתו מיום 17.2.2014 (שיש להניח כי כוללת את עיקר טענותיו לגבי מתן ארכה להגשת בקשה לדיון נוסף במקרה זה). האם בנסיבות העניין קיימת הצדקה למתן ארכה להגשת בקשה לדיון נוסף? לאחר ששקלתי בדבר באתי לכלל מסקנה כי התשובה לשאלה זו היא בחיוב. 3. לפי תקנה 4 לתקנות סדר הדין בדיון נוסף, התשמ"ד-1984, המועד להגשת בקשה לדיון נוסף על פסק-דין של בית המשפט העליון הוא תוך 15 ימים מיום מתן פסק-הדין. "פרק הזמן הקצר" - כך נפסק - "כמו גם מנייתו החל מיום מתן פסק הדין, ולא מיום המצאתו, נובעים מייחודו של הליך הדיון הנוסף, אשר סוטה מהרעיון של סופיות הדיון עם מתן פסק הדין בערעור, ויוצר נדבך שיפוטי נוסף" (בש"א 7155/06 יונה נ' עו"ד יניב אינסל (3.10.2006)). לאור מאפייניו המיוחדים של הליך הבקשה לדיון נוסף, נקבע כי הדרישה לקיומו של "טעם מיוחד" להארכת מועד תיושם באופן דווקני ונוקשה (ראו בש"א 6180/09 פלונית נ' פלוני (13.9.2009)). בענייננו, כאמור, המבקש אמנם פנה לבית המשפט העליון ב"עתירה לקיום דיון נוסף" בתוך תקופת 15 הימים שנקצבו בדין, אולם - כפי שקבע כבוד הנשיא - הבקשה ה"פורמאלית", נטולת כל נימוק מהותי, אינה יכולה להיחשב בקשה לדיון נוסף, ויש לראות בה בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לדיון נוסף. 4. הנה כי כן, לפנינו למעשה בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לדיון נוסף, שהוגשה לפני חלוף המועד הקבוע בדין. כידוע, פנייה לבית המשפט בבקשת ארכה בתוך התקופה היא שיקול בעל חשיבות בבחינת בקשות להארכת מועד. כמובן, לא מדובר באופן אוטומטי ב"טעם מיוחד" למתן ארכה, אולם זהו נתון משמעותי שיש להתחשב בו. בהקשר זה אציין, כי ביום 20.3.2014 הגיש המשיב "הבהרה" בקשר למועד שנקבע להגשת תגובתו משלימה. מן ההבהרה עולה כי לטענת המשיב, כאשר הוגשה הבקשה ה"פורמאלית" לדיון נוסף (ביום 10.2.2014), הדבר לא הובא לידיעתו והוא למד על כך מהחלטת כבוד הנשיא מיום 11.2.2014. עם זאת, יש להדגיש את הנתונים הבאים: ראשית, אין להתעלם מן העובדה שהוגשה לבית המשפט בקשה להארכת מועד עוד בטרם חלוף התקופה הקצובה בדין; שנית, המועד האחרון להגשת בקשה לדיון נוסף חל ביום 11.2.2014 (ולא ביום 10.2.2014), כך שגם החלטת כבוד הנשיא הייתה בתוך התקופה; ושלישית, המשיב מאשר שנמסר לו - מבעוד מועד - כי המבקש שוקל לבקש דיון נוסף (אם כי לדברי המשיב לא נאמר לו שהכוונה לעשות כן כבר נתגבשה). 5. לצד השיקול האמור בעניין מועד הפנייה לבית המשפט, יש לציין בענייננו שני שיקולים נוספים. ראשית, המבקש טוען כי במקרה זה נתגלה קושי ממשי להגיש בקשה מנומקת לדיון נוסף בתוך פרק הזמן של 15 ימים, זאת בשל היקפו של פסק-הדין, מורכבותו, והצורך במעורבותן של כמה יחידות במשרד המשפטים, ושל גורמים בכירים בפרקליטות, כדי לבחון את פסק-הדין ולהחליט אם לבקש דיון נוסף. כאן המקום להבהיר, כי הליך הדיון הנוסף מוקדש מטבע הדברים לפסקי-דין הקובעים הלכה בשאלה משפטית משמעותית. למרות זאת, קבע המחוקק סד זמנים דחוק יחסית להגשת בקשה לדיון נוסף. על רקע זה, מקובלת עלי טענתו של המשיב כי ככלל יש להגיש את ההליך במועד הקצוב בדין, גם אם מתעוררות שאלות משפטיות מורכבות. עם זאת, אין משמעות הדבר כי טענה בדבר קושי אובייקטיבי לעמוד בסד הזמנים היא חסרת משמעות, או כי מורכבות יוצאת דופן של ההליך אינה רלוונטית לעניין הארכת מועד. יש מקרים, שבהם השילוב בין פנייה מבעוד מועד לבית המשפט לבין מורכבות מיוחדת של ההליך, יצדיקו מתן זמן נוסף להגשת בקשה לדיון נוסף (אם כי גם במקרים כאלה בית המשפט ייטה לשמור על מסגרת זמנים מצומצמת). בענייננו, עיון בפסק-הדין של בית המשפט העליון - המשתרע על 50 עמודים - מלמד שאכן מדובר על הליך מורכב, המעורר סוגיות ייחודיות שלא נדונו לפני כן בבית המשפט העליון (כפי שאף צוין בפסק-הדין עצמו), ומתייחס בין היתר לדין זר, למשפט משווה רב ולפרשנותן ויישומן של מספר הוראות סטטוטוריות. 6. שנית, לצורך הבקשה שלפניי, סבורני כי אין לשלול את סיכוייו של ההליך. יודגש, כי כמובן איני מביע עמדה פוזיטיבית בעניין זה, ואין צורך להרחיב כאן באשר לאמות המידה הנוקשות הנוהגות בכגון דא ולמיעוט המקרים שבהם בית המשפט מורה על קיום דיון נוסף. עם זאת, סבורני כי לאור הסוגיות המשפטיות שהתעוררו בתיק וקביעותיו של פסק-הדין, ובשים לב לשיקולים הנוספים שפורטו לעיל, הכף נוטה לאפשר את בחינת הבקשה לדיון נוסף לגופה, ולא לחסמה בנימוק דיוני. 7. אני רואה לנכון להדגיש, כי איני מקל ראש בהתנהלות הדיונית של המבקש, שהגיש עתירה "פורמאלית" לדיון נוסף, בניגוד לתקנות סדר הדין בדיון נוסף, התשמ"ד-1984, תוך "דילוג" למעשה על החובה להגיש בקשה מסודרת להארכת מועד להגשת עתירה לדיון נוסף, שאילו הייתה מוגשת מלכתחילה, הייתה מובאת כבר אז לבחינת רשם בית המשפט. עוד אציין, כי ער אני לטענתו של המשיב לגבי האינטרס בדבר סופיות הדיון, שיש לו נפקות מוגברת בהליך פלילי ובנסיבות של המקרה. עם זאת, באיזון הכולל באתי לכלל מסקנה כי גוברים השיקולים המצטברים לטובת מתן הארכה המבוקשת. מיותר לציין, כי איני מביע כל עמדה לגבי בקשה לעיכוב ביצוע שתוגש, אם תוגש, כעולה מדבריו של המבקש. אשר על כן, ניתנת בזאת ארכה להגשת הבקשה המנומקת לדיון נוסף. הבקשה תוגש עוד היום. החלטתי-זו תתוייק בתיק הבקשה לדיון נוסף. הארכת מועדהארכת מועד להגשת עתירה