בקשה להארכת מועד להישפט מהירות מופרזת

בפניי בקשה להארכת מועד להישפט מכוח סע' 230 לחוק סדר דין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב 1982. על המבקש הוטל קנס בגין עבירה של מהירות מופרזת (דו"ח תנועה מס' 52500798419) מיום 19.01.10. משחלף המועד לתשלום הקנס, והבקשה להישפט הוגשה אחרי המועד של 90 יום שנקבע בסעיף 229 (א)(ב) לחוק סדר הדין הפלילי הרי שהשתכללה הרשעתו של המבקש בעבירה, כאמור בסעיף 229 (א)(ב) לחוק, אף אם לא שולם הקנס שנקבע בדו"חות. במקרה דנן, טען המבקש, כי הרכב היה בחזקת רעייתו ביום נשוא העבירה והקנס שולם וזאת בשל אי הבנה וחשש מהליכי הוצאה לפועל וגביה העלולים להיפתח כנגדו. רק משקיבל המבקש הודעה ממשרד הרישוי על נקודות אשר נצברו לחובתו נודע לו כי נשקפת סכנה לרישיון נהיגתו ולכן הפנה הבקשה לבימ"ש. הבקשה הועברה לתגובת התביעה, אשר מתנגדת לה. התביעה מציינת כי דו"ח הודעת תשלום הקנס נשלח לכתובתו הרשומה של המבקש בדואר רשום. כעולה ממכתב משטרת ישראל מיום 27.09.12 המבקש לא הגיש הבקשה להישפט במועדים הקבועים בחוק. יתרה מכך, כפל הקנס שולם על ידי המבקש או מי מטעמו. בהתאם להוראת סעיף 229(ח) לחוק סדר הדין הפלילי [נ"מ], התשמ"ב 1982, מששולם הקנס, השתכללה הרשעתו של המבקש בעבירות של נהיגה במהירות מופרזת בה הואשם, ועם חלוף המועד להגשת ערעור ההרשעה הפכה לחלוטה. בנסיבות שכאלה, קבע בית המשפט העליון כי יש מקום לשקול להיענות לבקשה להארכת מועד להישפט אך ורק במקרים בהם לא ידע ולא יכול היה המבקש לדעת כי אישום תלוי ועומד נגדו - ראה לעניין זה רע"פ 2096/07 כוכבי נ' מ"י וכן רע"פ 8927/07 אבו עסב נ' מ"י. במקרה דנן, עפ"י האמור בבקשה, הרכב בו בוצעה העבירה היה בחזקת רעייתו של המבקש. הקנס שולם וזאת בשל אי הבנה וחשש מהליכי הוצאה לפועל. המבקש טען כי רק משקיבל המבקש הודעה ממשרד הרישוי על נקודות אשר נצברו לחובתו נודע לו שנשקפת סכנה לרישיונו, אולם לא טרח לציין מתי ארע הדבר. עם זאת, מהמסמכים שצורפו לבקשה עולה, כי אשת המבקש הפנתה בקשה למשטרת ישראל להסבת הדוח עוד בביום 23.7.12, היינו לפני למעלה מ-7 חודשים ואין כל הסבר מדוע השתהה המבקש בהגשת בקשתו לביהמ"ש תקופה כה ארוכה, בשים לב לכך שמדובר בעבירה משנת 2010, היינו לפני למעלה מ-3 שנים. יתר על כן, כבר נפסק כי בקשה להסבת קנס על שם אחר אינה עיוות דין. ראה לעניין זה ע"פ 6920/07 חסון נ' מדינת ישראל. לאור האמור לעיל והאמור בבקשה ובנספחיה ובתגובת התביעה, אינני מוצאת לנכון להיעתר לבקשה והיא נדחית. הארכת מועדמשפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירות