בקשה להוספת עדים

בפני בקשה להזמנת עדים (ללא תצהיר), וכן בקשה להוספת תצהיר מטעם המבקש. המבקש מבקש לזמן שני עדים לדיון הקבוע ליום 3/02/2014, היות ולדבריו עדותם חשובה להזמת הטענות שהעלו המשיבים (מבלי שהוגשה תמצית הדברים עליה יתבקשו להעיד). לטענת ב"כ המבקש, הבקשה הוגשה רק עתה, מאחר ובין הצדדים התנהל מו"מ שבמסגרתו נמנע המבקש מלנקוט בכל פעולה, אולם משקרב מועד הדיון מבלי שהגיעו הצדדים לכלל הסכמה, נאלץ המבקש להגיש את הבקשה דנן. הבקשה השניה, עניינה הוספת תצהירו של מר אלי אמיתי, אשר כיהן כמנכ"ל המשיבה 2 בין השנים 2002-2011. המבקש טוען כי תצהיר זה הינו הכרחי לבירור הטענות אשר בגינן פוטר המבקש. המשיב 3 - ועד העובדים, לא התנגד לבקשה להוספת תצהיר ולהזמנת עדים, פרט להזמנתו של מר גיל בן נון, אשר לגביו נטען שיוגש תצהיר עדות ראשית מטעמו לתמיכה בעמדת ועד העובדים, ומשכך אין צורך בזימונו לעדות. המשיבים 1 ו-2, מתנגדים לשתי הבקשות. לטענתם, המבקש מנצל לרעה את דחיית המועד לדיון ההוכחות על מנת לבצע מקצה שיפורים לבקשתו לסעד זמני וקבלת הבקשות תסרבל את ההליך אשר מיועד להיות הליך מהיר. לעניין הבקשה להוספת תצהיר, טוענים המשיבים כי הבקשה אינה מפורטת דיה והמצהיר המבוקש אינו מעורה בנסיבות שהובילו לפיטוריו של המבקש; לא הובהר מדוע לא צורף מלכתחילה התצהיר לבקשה למתן סעד זמני. לעניין הבקשה לזימון עדים נטען כי היא אינה נתמכת בתצהיר; אין הסבר לחריג בדבר זימון עדים ללא תצהיר עדות ראשית מטעמם; מדובר בדיון בצו מניעה זמני ומשכך זימון עדים ייעשה רק באופן חריג; לא הובהר מהי הרלוונטיות של העדים המבוקשים. בתשובת המבקש לתגובת המשיבים 1 ו-2, טוען המבקש כי ביסוד התנגדות המשיבים עומד הרצון "להמנע מחקר האמת"; כי אין בתצהיר הנוסף ובזימון העדים, המוכרים למשיבים, בכדי לסרבל את ההליך; בית הדין מוסמך למקד את חקירות העדים ככל שיראה לנכון ובדחיית הבקשות יש בכדי לפגוע בזכויותיו הדיוניות של המבקש, ומנגד, אין כל נזק למשיבים. מעיון בכלל החומר המונח לפניי, הגעתי כלל מסקנה כי דין הבקשות להתקבל באופן חלקי שיפורט להלן. הבקשות דנן עוסקות בענייני פרוצדורה בעיקרן. מן המפורסמות הוא, כי "מגמת בתי הדין לעבודה הינה להעדיף, חרף מחדלי בעל הדין, את חקר האמת ועשית משפט צדק, על פני שמירה על כללי פרוצידורה קפדניים, תוך שניתן לפצות את הצד השני בהוצאות" (בר"ע 128/10 טמיר נתיבי אויר בע"מ נ' רונן קמחי, ניתן ביום 15.06.2010). הוראת תקנה 182(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), החלה בבית הדין לעבודה מתוקף תקנה 53 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 קובעת כדלקמן: "דרש בעל דין הזמנת עד במועד שהוא פחות מחמישה עשר ימים לפני התאריך שנקבע לבירור המשפט, רשאי בית המשפט או הרשם לסרב להוציא את ההזמנה; הוצאה הזמנה, לא תשמש אי היענותו של העד להזמנה עילה לדחיית בירור המשפט, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו". כמו כן, ע"פ התקנות, על בקשה להיתמך בתצהיר, כל שכן בקשה להזמנת עד, אך לא כך נעשה בענייננו. מעיון בבקשה להזמנת עדים, אשר לא גובתה בתצהיר כאמור, עולה כי אף לא לא צורפו תצהירי העדות של העדים המבוקשים כנדרש ולא ניתנו טעמים מספקים להזמנתם במועד כה קרוב למועד הדיון. מן האמור עולה כי הבקשה לזימון עדים לוקה בפגמים אשר אינם מאפשרים להיענות לה ולזמן את העדים כמבוקש. זאת בנוסף לחשש שעדויות אלו יסרבלו את הדיון ובשים לב לתגובת המשיב 3 לפיה אחד מהעדים המבוקשים על ידי המבקש יגיש תצהיר מטעמו. משכך הבקשה להזמנת עדים נדחית. ככל שבסיום הדיון יהיה בית הדין סבור כי התמונה אינה שלימה ללא עדות נוספת - תינתן החלטה מתאימה. לעניין הבקשה להוספת תצהיר, לא ראיתי בנימוקי המשיבים טעם לדחיית הבקשה. מדובר בתצהיר קצר שלא יאריך באופן משמעותי את ההליך, אשר נראה על פניו כבעל חשיבות לנושא הדיון, ולפיכך הוא יתקבל לתיק בית הדין. סוף דבר - הבקשה להזמנת עדים נדחית, הבקשה להוספת תצהיר (ושמיעת עדות המצהיר בחקירה הנגדית) - מתקבלת.אין צו להוצאות. עדיםדיון