בקשת עמידר להצטרף כצד להליך

החלטה זו דנה בבקשת המשיב לדחות את הערעור על הסף ובקשת עמידר, החברה הלאומית לשיכון לישראל בע"מ (להלן: "עמידר") להצטרף כצד להליך. העובדות: 1. בין המערערת ועמידר לבין המשיב התגלתה מחלוקת בעניין תשלומי ארנונה. המערערת טענה כי הדירות, אותן חייב המשיב בארנונה, שייכות למדינה ובבעלותה, והן מנוהלות ע"י עמידר מתוקף מעמדה כשלוח ונאמן מטעם המדינה, ומשום כך זכאית המדינה ליהנות מהנחת הפטור לה זכאים נכסי המדינה. 2. המחלוקת בין הצדדים הגיעה לועדת הערר לענייני ארנונה כללית בת"א כשהמערערת ועמידר הן העוררות ומנהל הארנונה הוא המשיב. בהחלטה מיום 12.7.09 נדחה הערר כשועדת הערר קובעת כי "אין בנמצא קריטריון מכריע המאפשר להכיר בעוררת כאילו היא פועלת מטעם הממשלה ועוד יותר מכך לצרכי הממשלה". 3. על החלטה זו של ועדת הערר הגישה המערערת ביום 2.11.10 ערעור מנהלי, הוא הערעור שבפנינו. 4. בתגובת המשיב לערעור המנהלי מיום 15.11.11 נכללה גם בקשה לדחיית הערעור על הסף לאור העדר יריבות (פרק ג' לתגובה). בקשה זו היא אחת מהבקשות נשוא החלטה זו. 5. ביום 19.12.11 הגישה עמידר, שלא נכללה כמערערת בערעור המקורי, בקשה להצטרף כצד להליך. בקשה זו היא הבקשה הנוספת נשוא החלטה זו. בקשה להצטרף כצד להליך: 6. עמידר הגישה בקשה להצטרף כצד להליך כשהיא מתבססת על תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, המתייחסת למחיקת בעלי דין והוספתם ומאפשרת לביהמ"ש לצוות על מחיקת שמו של בעל דין שצורף שלא כהלכה כתובע או כנתבע, או להוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע. בבקשה מציינת עמידר כי היא חברה ממשלתית, המהווה זרוע ביצועית של המערערת, וכי היא הגישה בשם המערערת את ההשגה והערר למשיב. במהלך הדיון בפני המשיב הוחלט על צירוף המערערת לדיון מאחר והינה צד היכול להינזק מהחלטת המשיב. עוד ציינה עמידר כי היא והמערערת הופיעו לדיון אצל המשיב והסיכומים הוגשו מטעם שניהם (סעיף 2 לבקשה). בסעיף 3 לבקשה ציינה עמידר כי לאחר מתן החלטת המשיב הוסכם כי עמידר והמערערת יהיו מיוצגים ע"י הפרקליטות (סעיף 3 לבקשה). בסעיף 4 לבקשה נטען כי הערעור הוגש בטעות בשם המערערת בלבד ונוכחות עמידר בהליך דרושה גם על מנת להכריע ביעילות ובשלמות בשאלות הכרוכות בערעור. 7. עובדות אלה נתמכו בתצהיר (ר' סעיף 5-7 לתצהיר) ולא נסתרו. אי לכך מדובר בהסכמה כי עמידר תיוצג ע"י הפרקליטות ועקב טעות לא צורפה עמידר כמערערת נוספת. 8. די בעובדות אלה כדי להיעתר לבקשה. 9. תקנה 524 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי קיימת לבית המשפט הסמכות הכללית לתקן כל פגם או טעות בכל הליך, ככל שיראה זה צודק לבית המשפט, וכדי לברר מהן השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. סמכות זו היא סמכות טבועה גם בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים והיא קיימת גם בענייננו. אין כל ספק בעיני כי עמידר דרושה לדיון לצורך בירור כל השאלות השנויות במחלוקת ויש מקום לצרפה. עמידר והמערערת היו צד להליך שהתקיים בפני ועדת הערר, הן צד להחלטת ועדת הערר ויש להתיר לעמידר להצטרף גם להליך זה. 10. תקנה 28 לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000, קובעת כי פרק ל' לתקנות סדר הדין האזרחי יחול גם על ערעורים מנהליים. תקנה 417 (אשר בפרק ל') מאפשרת לבית המשפט לתקן כתב ערעור ככל שייראה לבית המשפט וגם מכוח תקנה זו מצויה סמכות לתיקון הערעור לבית המשפט. 11. עמידר מציינת כי היא איננה מבקשת לבצע מקצה שיפורים או לטעון טענות חדשות במסגרת הערעור, אלא להצטרף לערעור שהוגש ע"י המדינה ואף להיות מיוצגת, כפי שהוסכם, ע"י הפרקליטות בייצוג משותף עם המדינה (סעיף 6 לבקשה). לטיעון זה יש חשיבות שכן אין בהוספת עמידר כמערערת נוספת משום "מקצה שיפורים" שבו יוכלו המערערים לתקן ולהרחיב את הערעור. גם נימוק זה מהווה תמיכה למסקנה אליה הגעתי. 12. אני ערה היטב לעובדה לפיה צירוף עמידר לערעור מהווה, למעשה, מתן ארכה לעמידר להגיש ערעור. לא מצאתי בטיעון זה נמוק אשר יש בו כדי לדחות את הבקשה ולהתגבר על שאר הנמוקים לקבלת הבקשה. מכל הטעמים שפורטו לעיל יש מקום להתיר לעמידר להצטרף לערעור שכן המחלוקת בין הצדדים מחייבת את נוכחותם של המדינה ועמידר. משום שערעורה של עמידר נדחה ע"י ועדת הערר, יש להתיר לה להצטרף כמערערת ולא כמשיבה. 13. זאת ועוד. במחלוקת מעורבות רשויות ציבוריות . לטעמי, בנסיבות אלה בהן מעורבות רשויות ציבוריות, יש מקום לבירור ענייני של המחלוקת בין הצדדים, אשר יש לה גם השלכות רוחב, ולא למנוע מהצדדים מלברר את המחלוקת לגופו של עניין מהטעמים שהעלה המשיב. ספק גם אם יש מקום כי רשות ציבורית תעלה טענות אלה כנגד רשות צבורית אחרת רק כדי למנוע את הדיון לגופו של עניין. 14. אשר על כן אני נעתרת לבקשה ומצרפת את עמידר כמערערת נוספת בערעור, וערעור מתוקן יוגש תוך 14 ימים עם העתק ישירות למשיב. המשיב יגיב על הערעור המתוקן, אם ברצונו לעשות כן, תוך 21 ימים ממועד קבלת הערעור המתוקן. בקשה לסילוק על הסף: 15. לאור התוצאה אליה הגעתי וצירוף עמידר כמערערת נוספת, אין עוד מקום לדון בבקשה לדחיית הערעור על הסף מחמת היעדר יריבות. 16. ב"כ המשיב הסכים לכך במהלך הדיון מיום 1.1.12 (עמ' 3 לפרוטוקול) כדלקמן: "אם תצורף עמידר כי אף (צ"ל "אז" - ש.ג) הבקשה מתייתרת". 17. אשר על כן הבקשה לדחיית הערעור על הסף נדחית. 18. אין צו להוצאות. 19. הערעור נקבע לדיון מקדמי נוסף ליום 3.5.12 שעה 9.00. 20.צירוף / החלפת בעלי דיןמקרקעיןדייר מוגן (הגנת הדייר)דירות עמידר / עמיגור / חלמיש