בקשה להוספת ראיה

1. מונחת בפניי בקשת המשיבה למחיקת פסקאות מסיכומי המערערים. הבקשה מתייחסת לפסקאות 10 עד 11 לסיכומים בהן הפנו המערערים לראיה שהגשתה מתבקשת במסגרת בקשה להוספת ראיה שהועברה להכרעת ההרכב, וכן כללו בהן עדכון לגבי תביעה שהגישו (על יסוד אותה ראיה). דומני כי בנסיבות העניין אכן יש מקום להורות על תיקון סיכומי המערערים כך שיציינו בגדרם בלקוניות כי הגישו בקשה להוספת ראיה, אך לא יתייחסו לראיה עצמה ולנפקותה כפי שנעשה. כן דומני כי גם העדכון לגבי ההליך שהוגש בבית המשפט המחוזי על יסוד אותה ראיה מקומה במסגרת בקשתם להוספת ראיה. הנה כי כן, המזכירות תשיב לידי המערערים את סיכומיהם והם יגישו סיכומים מתוקנים בהתאם לאמור לעיל בתוך שבעה ימים ממועד המצאת ההחלטה לידיהם. בתוך אותו מועד יהיו המערערים רשאים להגיש הודעה מעדכנת לבקשה להוספת ראיה, לעניין ההליך שהגישו על בסיס הראיה. 2. המשיבה הגישה אף היא ביום 30.1.2014 בקשה להוספת ראיות וביום 23.2.2014 הוסיפה והגישה בקשה לצירוף פסק דין ופרוטוקול (אשר אף אותה יש לראות כבקשה להוספת ראיות). המערערים יגישו תגובה לבקשות אלו בתוך 14 ימים ממועד המצאת ההחלטה. 3. עיון בתיק מלמד כי הודעה ובקשה שהוגשו בגדרו לא הועברו לטיפול בסמוך לאחר הגשתן, ככל הנראה מחמת תקלה. האחת, בקשה להארכת מועד להגשת סיכומי המשיבה. בינתיים הוגשו סיכומי המשיבה ומכאן כי בקשה זו התייתרה. השניה, הודעה שהגיש בא-כוח המערערים ביום 27.1.2013 בה מסר פרטי התקשרות עם המערער 6 בחו"ל (ואת כתובתו בארץ בעבר). בהודעה צוין כי זו מוגשת בהמשך להודעה על הפסקת ייצוג. ההודעה על הפסקת ייצוג אינה מצויה בתיק, אך מכל מקום במסירת כתובתו של המערער 6 בחו"ל אין די ועל בא-כוח המערערים המבקש להשתחרר מייצוגו למסור כתובת למסירת כתבי בי-דין בישראל (ראו תקנה 413(4) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. כן השוו בש"א 994/13 פנינג נ' מזכירות בית המשפט העליון (20.2.2013)). כן יצוין כי נדרשת בהקשר זה הבהרה האם הטענות בסיכומים שהוגשו הינן גם מטעם המערער 6, או שמא מבקש הוא להגיש סיכומים נפרדים מטעמו (דבר שלא התבקש עד עתה, וככל שתוגש בקשה כזו ותתקבל דומה כי הדבר יצריך ליתן אפשרות למשיבה להוסיף על סיכומיה שלה). התייחסות בא-כוח המערערים לאמור לעיל תוגש בתוך שבעה ימים ממועד המצאת החלטה זו לידיו. הוספת ראיות