בקשה להוספת ראיות חדשות

בפני בקשת המבקש מיום 1/3/11 לביטול ההחלטה מיום 27/12/11 שלפיה נמחקה תביעת התובע והוא חויב בהוצאות בסך של 10,000 ₪ לכל אחת מהנתבעות (בקשה מס' 15). כמו-כן מונחת בפני בקשת המשיבה 2 מיום 26/6/11 לצירוף ראיות חדשות לתיק (בקשה מס' 19). כתב התביעה הוגש ביום 3/3/10 מבלי לציין את כתובתו של התובע ומבלי לצרף ייפוי כוח כלשהו המעיד כי התביעה הוגשה על דעתו של התובע. ביום 13/9/10 התקיים קדם משפט, וכבר בתחילת הדיון ביקש ב"כ המשיבה 2 מעו"ד אדם ורדי לקבל את כתובתו של התובע והעתק של יפויי הכוח. עו"ד ורדי השיב לבקשתו של ב"כ המשיבה 2 עוד במהלך הדיון באומרו, "אני אגיש את יפוי הכח. אני אפעל לקבלת כתובתו של התובע. אני אומר אפעל כי בעבר כבר עשיתי ואיני זוכר אם עשיתי בתיק הזה. אני אגיש את יפוי הכח בתוך 30 יום והודעה לגבי הכתובת". בהמשך לכך ביקשו המשיבים להגיש תגובה בהתאם, וזאת מבלי לוותר על הטענה שלפיה יש למחוק את התביעה על הסף משהוגשה ללא יפויי כוח, ואף אם יוגש ייפוי כוח בעקבות הדיון, התביעה כבר התיישנה. בנוסף לכך נטען על ידי המשיבים כי לנוכח השיהוי הרב בהגשת התביעה, ואם אכן יתברר כי התובע עומד מאחוריה בפועל, תישקל הגשת בקשה להפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיבים. בתום הדיון נקבע כי יש להגיש את ההודעה יחד עם ייפוי הכח תוך 30 יום, כשניתן להגיש תגובות ותשובות לתגובות בהתאם. ביום 11/10/10 הוגשה (במסגרת בקשה מס' 6) הודעה אודות כתובתו של התובע וצוין כי מצורף גם ייפוי הכוח. בייפוי הכוח מיום 21/8/09 נקבע כי התובע ממנה את "עו"ד ולאדימיר מיסיוק, להיות בא כוחי בכל עניין, לרבות ייצוג בטיפול בבקשה להחזר מס בהתאם להנחיית סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת מיום 12/7/2006 אשר מספרה 00918606 ו/או פניה למפרק ו/או לכונס הנכסים הרשמי ו/או המוסד לביטוח הלאומי" (ההדגשה במקור). בהמשך לכך הוגשו תגובות ותשובה מטעם המבקש. בתגובות המשיבות נטען, בין היתר, כי עו"ד מיסיוק בחר במכוון להגיש מספר רב של תביעות דומות לתביעה שבפנינו מבלי לצרף ייפויי כוח, כאשר בענייננו מדובר בתביעה שהוגשה 12 ימים לפני חלוף תקופת ההתיישנות ואילו המסמך המתיימר להיות ייפוי הכוח הוגש רק כשבעה חודשים לאחר מועד הגשת התביעה, ועל כן דינה של התביעה להידחות. עוד נטען בתגובת המשיבה 2 כי קיים חשש כבד שנעשה שימוש פסול בייפוי הכוח הנ"ל, שכן מפסק דין שניתן בתיק דומה על ידי כב' השופט י. בשן בתיק ת.א. 158736/09 זקי קסקין נ' מדינת ישראל (נספח א' לתגובה) עולה כי התובע שם כלל לא העניק ייפוי כוח לעו"ד מיסיוק במסגרת התביעה הנדונה. בתגובות הועלו גם טענות נוספות בנוגע לחשד לשימוש פסול בייפוי הכוח, אך די בנוסח יפויי הכוח שהוגש לתיק ובהחלטות ופסקי דין שניתנו בתיקים דומים אחרים כדי לעורר חשד של בית משפט זה כי ייתכן שתביעה זו הוגשה שלא ביוזמת התובע עצמו אלא ביוזמת משרדו של עו"ד מיסיוק. בהמשך לתגובות ולתשובת המבקש הנ"ל ניתנה ביום 7/12/10 החלטה מנומקת שבה נקבע, בין היתר, כי הגם אם סע' 30 לפקודת הראיות אינו מונע הגשת ייפויי כוח שלא אומת באמצעות נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי, "הרי שכאשר מדובר באדם שאינו אזרח ישראלי, אינו מתגורר בישראל וייתכן שאף אינו מתכוון להגיע לישראל בעת ניהול התביעה, קיים צורך בהצגת ראיות ברורות ומשכנעות על מנת להוכיח את תוקפו של ייפוי הכוח…". על רקע האמור לעיל נקבע כי " …אין די בייפוי כוח אשר אומת על ידי מיופה הכוח עצמו בלבד ללא אישור דיפלומטי או קונסולרי, ואשר נראה כי נחתם לצורך טיפול בעניין ספציפי ולא לשם טיפול בכל ענייניו המשפטיים של התובע בישראל". אף שבנסיבות העניין ניתן היה למחוק את התביעה דנן על אתר, ניתנה לתובע אפשרות להוכיח ולהראות לבית משפט זה כי עו"ד מיסיוק אכן קיבל ממנו הנחיות להגיש את התביעה וכי התובע ייפה את כוחו של עו"ד מיסיוק לטפל בתביעה בהתאם. לפיכך נקבע בהחלטה מיום 7/12/10 הנ"ל כי "על עו"ד מיסיוק להמציא תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו ייפוי כוח ספציפי שבו מצוין באופן מפורש כי התובע מסמיך אותו לטפל בהגשת התביעה שבפני. בנוסף הנני קובע כי על עו"ד מיסיוק להמציא תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו אסמכתא המעידה כי אכן קיבל מהתובע הנחיות להגיש את התביעה בשמו". כן נקבע כי ככל שיוגשו המסמכים הנ"ל, ניתן יהיה להגיש תגובות ותשובה לתגובות בהתאם. ביום 26/1/11 הוגשה בקשה החתומה על ידי עו"ד יוליה גוטמן להארכת המועד להגשת ייפוי כוח ספציפי עד ליום 24/2/11, וזאת מבלי לצרף תצהיר בתמיכה לבקשה (במסגרת בקשה מס' 13). ביום 31/1/11 הוגשה תגובה מטעם המשיבה 2 שלפיה היא מסכימה להארכה, וזאת מבלי לגרוע מטענותיה לרבות טענת ההתיישנות. משלא הומצאו מטעם התובע המסמכים הנדרשים במועד שנקבע, ואף לא הוגשה בקשה להארכת מועד, הוגשה מטעם המשיבה 2 ביום 24/2/11 בקשה לדחות את התביעה על הסף (במסגרת בקשה מס' 9). בעקבות הבקשה ניתנה ביום 27/2/11 (בשעה 8:39 בבוקר) החלטה שלפיה אכן ניתנו למשרדו של עו"ד מיסיוק הזדמנויות רבות להמציא ייפוי כוח ספציפי והתכתבות המעידה כי המשרד אכן מייצג את התובע בתיק זה, ועל כן נקבע בהמשך להחלטות קודמות כי יש למחוק את התביעה תוך חיוב התובע בתשלום סך של 10,000 ₪ לכל אחת מהנתבעות בתיק בגין שכר טרחת עו"ד. לאחר סגירת התיק הוגשה ביום 27/12/11 (בשעה 17:13) במסגרת בקשה מס' 14 הודעה דחופה מטעם התובע בדבר המצאת ייפוי כוח ספציפי. בעקבות זאת ניתנה החלטה ביום 22/3/11 שלפיה בית המשפט מאשר הגשת ההודעה, כאשר יש להעבירה לתגובה תוך 10 ימים וניתן להגיש תשובה לתגובה תוך 5 ימים. בהודעה הנ"ל נטען כי ייפוי הכוח הגיע מחו"ל באיחור, וכי לקח זמן רב על מנת לתרגם את יפויי הכוח. כמו כן נטען כי יש לראות הודעה זו כתגובה לבקשת המשיבה 2 לדחות את התביעה על הסף "אשר הוגשה לבית המשפט ביום 27/2/11". להלן הקטע הרלוונטי מתוך המסמך המתיימר להיות ייפוי הכוח. בהמשך וכאמור לעיל, הוגשה ביום 1/3/11 בקשה לביטול ההחלטה מיום 27/12/11 הנ"ל במסגרת בקשה מס' 15, הבקשה שבפנינו. המשיבה 2 הגישה את תגובתה אשר נקלטה ביום 4/4/11 (במסגרת בקשה מס' 18). בתגובה הועלו, בין היתר, הטענות הבאות: הבקשה הוגשה ללא כל תצהיר בתמיכה לטענות העובדתיות שבה, עולה מייפוי הכוח כי מספר הדרכון שונה ומכאן שמדובר באישור של אדם אחר, עו"ד מיסיוק הגיש את ייפוי הכוח כעבור שלושה חודשים מבלי לקבל ארכה מבית המשפט, בקשתו של עו"ד מיסיוק להארכת המועד הוגשה לאחר שפקע המועד שנקבע ואם מדובר בייפוי כוח אזי הוא ניתן רק לאחר הגשת התביעה ומכאן שמדובר בתביעה שהתיישנה. בנוסף נטען כי בית המשפט כבר קבע בתיק זה, כמו גם בתיקים דומים אחרים, כי בנסיבות העניין יש לקיים את הוראותיו של סעיף 30 לפקודת הראיות בדווקנות, והיה על התובע להתייצב בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי לצורך אישור ייפוי הכוח (החלטה בתיק זה וכן בת.א. 42049-02-10 פטרוב ואח' נ' מדינת ישראל ואח' מיום 17/3/11). כמו כן הועלתה טענה כי התרגום של ייפוי הכוח אשר הוגש לבית המשפט אינו אמין ונוגד הוראות חוק הנוטריונים. המשיבה 3 הגישה תגובה מיום 3/4/11 שלפיה היא מצטרפת לכל הנטען בתגובת המשיבה 2 וכן הוסיפה והדגישה כי ייפוי הכוח לא הוגש בהתאם להוראות בית המשפט בהחלטה מיום 6/12/10, נושא התביעה כלל לא מפורט ביפויי הכוח, קיים פגם באישור התרגום אשר אינו עונה בדרישות החוק, ועל רקע כל הספקות יש לדקדק ולדחות את הבקשות מטעם משרדו של עו"ד מיסיוק. ביום 5/5/11 הוגשה תשובת התובע לתגובת המשיבה 2 לביטול ההחלטה. בתשובה זו הועלו טענות חדשות שלא נטענו קודם לכן אודות כשירות "ייפויי הכוח" שהוגש לתיק וכן ישנה התייחסות לפסיקה שלפיה הארכת המועד נתונה לשיקול דעת בית המשפט, שכן המועד שנקבע להמצאת ייפוי הכוח לא נקבע בחיקוק. בתשובה לתגובה תיאור עובדתי רב אודות נסיבות קבלת ייפוי הכוח ותרגומו, וזאת מבלי לצרף תצהיר כלשהו בתמיכה לכך. לתשובה הנ"ל צורף גם צילום של מסמך המתיימר להיות דרכון התובע. ב"כ המשיבה 3 הגיש תגובה לתשובה הנ"ל שלפיה אותו צילום של דרכון שצורף לתשובה אינו הצילום העדכני והאחרון של התובע, ומכאן שיש להטיל ספק רב בהסבר המפורט אודות מספרי דרכון שונים של תובע ומספרו האישי אשר מופיע בשני ההעתקים של הדרכונים (החדש והישן). כאמור לעיל, ביום 26/6/11 הוגשה בקשה להוספת ראיות וביום 6/7/11 ניתנה החלטה לפיה יש להגיש תגובה תוך 7 ימים (בקשה שהוגשה במסגרת בקשה מס' 19). עוד באותו יום נקבע במסגרת החלטה אחרת כי ההחלטה בבקשה לביטול מחיקת התביעה תינתן לאחר הגשת תגובה לבקשה להוספת ראיות. ביום 13/7/11 הוגשה תגובת התובע לבקשת המשיבה 2 להוספת ראיות (המופיעה תחת בקשה מס' 15). בתגובה ישנה התייחסות לבקשה, לתצהיר שצורף בתמיכה לבקשה וכן להחלטות שונות אשר ניתנו על ידי בית המשפט המחוזי הנכבד במסגרת הסוגיות הנ"ל. אותה תגובה הוגשה במסגרת בקשות נוספות מטעם המשיבה 2 בתיקים אחרים דומים. יצוין כי אותן ראיות חדשות הינן בעיקרן פסקי דין והחלטות אשר ניתנו על ידי בתי משפט שונים בתיקים דומים אשר טופלו על ידי עו"ד מיסיוק ומשרדו וכן תצהירים שונים שהוגשו במסגרת אותם הליכים. חלק גדול מאותן "ראיות חדשות" אוזכרו במסגרת תיק זה אף בשלביו הראשונים, כגון פס"ד זקי קסקין הנ"ל, ומרביתם כבר זכו להתייחסותו של בית משפט זה במסגרת תיקים דומים אחרים אשר מטופלים על ידי עו"ד מיסיוק ומי מטעמו. בנוסף לכך ולעניין זה הוגשו כאמור לעיל "ראיות חדשות" מטעם המבקש בעלי אותו משקל ובתגובה ל"ראיות החדשות" שהוגשו על ידי המשיבה 2. גם לא מדובר ב"ראיות חדשות" אשר מצדיקות דיון נוסף לעניין זה, כאשר גם לא היה מקום לשנות תוצאות החלטה זו יחד או בהעדר קבלת אותן "ראיות חדשות". לאור כל האמור לעיל, הנני מקבל את הבקשה לצירוף "הראיות החדשות". דיון בבקשה לביטול מחיקת התביעה הבקשה לביטול החלטת המחיקה הוגשה באיחור וללא תצהיר בתמיכה לטענות העובדתיות אשר מפורטות בבקשה. מה שמתיימר להיות יפויי כוח" הוגש באיחור ומבלי שבית המשפט נתן ארכה להגשת אותו מסמך במועד שהוגש. פרט לבקשה להארכת מועד מיום 26/1/11 להגשת ייפוי הכוח עד ליום 24/2/11, בקשה שהוגשה זמן רב לאחר המועד שנקבע על ידי בית משפט זה להגשת ייפוי הכוח, בקשה שהוגשה ללא תצהיר כלשהו בתמיכה לבקשה, לא הוגשו בקשות נוספות להארכת המועד שנקבע. מדובר בבקשה לביטול החלטה שלא מחובת הצדק אלא משיקולי בית המשפט. הלכה ידועה היא כי מוטל על מי שמבקש לבטל החלטה או פסק דין בהעדר קיום הוראות בית המשפט להציג בפני בית המשפט מהי הסיבה למחדל ובמקרה זה להעדר הגשת ייפוי הכוח במועד שנקבע וכן קיימת חובה לפרט מהם סיכויי ההצלחה של המבקש במסגרת התביעה. במקרה דנן אין התייחסות לשני הטעמים הנ"ל כנדרש. לא ברור כיצד עורך דין אשר מייצג לקוח לא מצליח להגיש ייפוי כוח מטעם אותו לקוח למשך זמן כה רב, מיום 7/12/10 ועד ליום 27/2/11. עורך הדין אמור להיות בקשר עם הלקוח שלו. הוא אמור לדעת את כתובתו וכן את מספרי הטלפון שלו. די בכך שלוקח לעורך דין זמן כה רב על מנת להמציא יפויי כוח מטעם הלקוח על מנת לעורר חשד שהוא לא היה בקשר עם אותו לקוח בטרם הגשת התובענה בפועל. כך או כך, אין כל הסבר מדוע לקח לעו"ד מיסיוק זמן כה רב לקבל את "ייפוי הכוח" הנ"ל, קרי בין היתר, מתי פנה ללקוח לראשונה על מנת לקבל את ייפוי הכוח ואין כל התייחסות לסיכויי הצלחת התביעה בבקשה ובוודאי שלא בתצהיר. הבקשה שהוגשה לביטול מחיקת התביעה הינה בת עמוד וחצי בלבד. הוגשה תגובה ובעקבות התגובה הוגשה תשובה לתגובה על ידי עו"ד יוליה גוטמן בת 7 עמודים ואף במסגרתה לא מצאה לנכון עו"ד גוטמן לצרף תצהיר כלשהו. בתשובה לתגובה קיימת ניסיון להתעלם מהחלטות בית משפט זה תוך התמקדות בשאלה משנית האם יש לפרש את סע' 30 לפקודת הראיות כך שקיימת חובה להגיש ייפוי כוח אשר מאומת על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בלבד. לא זאת השאלה העיקרית שבפנינו במסגרת בקשה זו שהיא נוגעת אך ורק לבקשה לביטול ההחלטה למחיקת התביעה וכל זאת כאשר כבר נקבע במסגרת החלטה אחרת כי על התובע להמציא ייפוי כוח ספציפי המאושר על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי וכן אסמכתא אשר מעידה כי התובע אכן הסמיך את עו"ד מיסיוק להגיש את התובענה בעת שהוגשה. יודגש כי לא מדובר באיחור בן יום אחד בלבד אלא באיחור של תקופה ארוכה בהרבה מזו שכן היה על התובע להגיש את ייפוי הכוח עד ליום 6/1/11 ואילו "יפויי הכוח" הוגש ביום 27/2/11 לראשונה. ב"כ המשיבה 2 אכן נתנה את הסכמתו לארכה עד ליום 24/2/11 אולם המשיבות האחרות כלל לא נתנו את הסכמתם לארכה המבוקשת. כמו כן אין להתעלם מכך שהבקשה להארכת המועד הוגשה לאחר שחלף המועד להגשת ייפוי הכוח ולא לפני או בסמוך למועד שנקבע, ולא ניתנה החלטה על ידי בית משפט זה אשר מתירה מתן ארכה, פרט להעברת הבקשה לתגובה כנ"ל. כן עולה כי גם לו בית המשפט היה מאריך את המועד עד ליום 24/2/11 עדיין מדובר במועד שהתובע לא עמד בו כנדרש, ואין בפני בית המשפט בקשה נוספת להארכת המועד במספר ימים נוסף בהתאם. נטען בבקשת ביטול ההחלטה למחיקת כתב התביעה בסע' 5 כי מההחלטה באופן חד משמעי כי בית המשפט לא ראה הודעת ב"כ התובע מאותו יום, ה- 27/2/11 ואת יפויי הכוח אשר צורף לתיק וכי "אילו היתה ההודעה בפניו לא היה מוחק את התביעה". כאמור לעיל החלטת המחיקה ניתנה בשעה 8:39 בעוד שההודעה אודות המצאת ייפוי הכוח הוגשה בשעה 17:13. על כן ברור הוא כי ההודעה אכן לא הוגשה בטרם מתן ההחלטה למחיקה הנ"ל, ובנסיבות העניין ובהעדר יפויי כוח, ההחלטה למחיקת התביעה ניתנה כדין. די באמור לעיל על מנת לדחות את הבקשה. מעבר לכך שאותו "ייפוי כוח" הוגש באיחור ללא בקשה להארכת מועד וללא כל תצהיר, מדובר במסמך אשר איננו מאושר על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי כנדרש בהחלטת בית המשפט. מקום שבו תובע אינו מתייצב לדיון מקדמי, אינו מתגורר בארץ, אינו מציין את כתובתו בכתב התביעה ומוצג בשמו מסמך שמתיימר להיות יפויי כוח כללי ללא אסמכתא אשר מבססת כי אותו תובע אכן יזם את התביעה שבפנינו, כאשר בית המשפט מתרשם כי ייפוי הכוח הנ"ל נגע להליכים שכלל לא היו קשורים להליך שבפנינו, רשאי בית המשפט להורות לעו"ד אשר מתיימר לייצג את לקוחו להגיש ייפויי כוח ספציפי המאושר על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי. ואולם כאמור לעיל, עו"ד מיסיוק בחר מטעמיו שלא לפנות לנציג כאמור כאשר ניתן היה לעשות כן, ודי גם בכך על מנת לדחות את הבקשה לביטול מחיקת התביעה. בנוסף, עדיין לא ברור לבית משפט זה האם אותו מסמך שכותרתו "ייפוי כוח" הינו אכן ייפויי כוח כדין. בית המשפט מפנה את עו"ד גוטמן בעניין זה להחלטה נוספת שניתנה על ידי הח"מ היום בת.א. 17667-09-09 סטאנב נ' מדינת ישראל ואח' שבו התעוררו שאלות דומות לתיק זה ולעניין יפויי הכוח. המשיבות 1 ו- 2 בתיק זה הינן צד גם לתיק הנ"ל. בהחלטה הנ"ל נקבע, בין השאר, כי אין בפני בית המשפט ייפוי כוח אלא תצהיר, שכן כותרת המסמך שם תורגמה על ידי המתורגמן תחילה למילה "הצהרה" ולאחר מכן למילה "תצהיר". כן נקבע כי גם נוסח המסמך מעלה כי מדובר בתצהיר ולא בייפוי כוח, וכי אף אם ניתן לראות את התצהיר כיפויי כוח, אזי יש בו לכל היותר כדי לייפות את כוחו של עו"ד מיסיוק בלבד, מבלי שניתנה רשות להעביר את הטיפול לעו"ד גוטמן אשר הגישה את הבקשות הן בתיק השני והן בתיק זה. להלן תרגום החלק הראשון של "יפויי הכוח" אשר הוגשו במסגרת ת.א. 17667-09-09 סטאנב נ' מדינת ישראל ואח' הנ"ל יחד עם הכותרת בשפת המקור, שמהם עולה כי לא מדובר בייפויי כוח אלא בהצהרות או בתצהירים בלבד (הנוסח הראשון שלהלן הוגש בטעות בנוגע לתובע בתיק אחר ולאחר מכן הוגש הנוסח השני המתייחס לתובע הנכון שם). (כותרת הבקשה) (כותרת הבקשה) במקרה שבפנינו קיים שוני בכותרת הרשומה בבולגרית וכן בתרגום הכותרת ל"יפויי כוח" ולא ל"תצהיר" או "הצהרה". אלא שלמרות השוני בכותרת כנ"ל, נוסח ההצהרה זהה בשני התיקים: "אני ...מצהיר בזאת..". "אני מדגיש כי תביעה זאת הוגשה ע"י עו"ד מיסיוק לפי הוראתי". (כותרת הבקשה בתיק שבפנינו.) בנוסף לכך וככל שמדובר בייפוי כוח בלבד, הרי שבניגוד ליפויי כוח סטנדרטיים בנוסח המקובל בישראל, באם מדובר בייפוי כוח - המסמך הנ"ל מייפה את כוחו של עו"ד מיסיוק בלבד. כמו כן אין בייפוי כוח, להבדיל מתצהיר, כדי לשמש אסמכתא המעידה כי התובע אכן נתן הנחיות לעו"ד מיסיוק להגיש את התביעה בעת שהוגשה. עוד יצוין כי בפני בית המשפט מספרי דרכון שונים של התובע, כאשר עו"ד גוטמן מצאה לנכון לצרף לתשובה לתגובה צילום של הדרכון המקורי בלבד אשר ככל הנראה נמסר במסגרת ההליכים שהתנהלו כלפי רשויות המס, ונכון למועד כתיבת החלטה זו אין בתיק שבפני צילום של הדרכון המעודכן והמאוחר של התובע שהוא לכאורה הרלוונטי להליך שבפנינו. כפי שצוין לעיל, בית המשפט אינו יכול להתעלם מאופן התנהלות משרדו של עו"ד מיסיוק בכל הנוגע לכל אותם תיקים אשר דומים לתיק זה שגם בהם קיימת התנגדות תקיפה ונחרצת להמצאת ייפוי כוח ספציפי של הלקוחות באישור נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי. כך ראו למשל דבריה של עו"ד יוליה גוטמן אשר מתיימרת לייצג את התובע שם, בפרוטוקול דיון מיום 22/2/11 במסגרת ת.א. 6876-01-10 סמי חיוסיין נ' מדינת ישראל ואח', עמודים 2 ו-3: "לשאלת בית המשפט מהו המסמך האחרון אשר קושר את המשרד שלנו עם הטיפול בתיק עם הלקוח אני מציגה ייפוי כוח מיום 18/7/09. זה אותו ייפוי כח המתייחס לרבות ייצוג בטיפול בבקשה להחזר מס. אנחנו בקשר טלפוני עם התובע. כתובת התובע העיר בורגס כפר קמנסק בולגריה. אין לנו כתובת אחרת. אני מסכימה שזו הכתובת שכתובה בדרכון." (מול שורות 28-32 עמ' 2 לפרוטוקול). בתשובה לשאלה האם קיבלו מסמך כלשהו בכתב מהלקוח וכיצד ערכו תצהיר גילוי מסמכים השיבה עו"ד גוטמן כדלקמן: "נתבקשתי להציג הוכחה למכתב בכתב. אנחנו לא צריכים להתכתב איתו. מספיק לדבר איתו בטלפון גם בנוגע לרשימת המסמכים ובנוגע לכל דבר". (מול שורות 17-18 עמ' 3 לפרוטוקול). התברר כי אותו תובע, כלל לא העביר למשרדו של עו"ד מיסיוק הנחיות כלשהן בכתב לטפל באופן ספציפי באותה תביעה, ואף אין בידי המשרד כתובת עדכנית של התובע פרט לכתובת שנרשמה בדרכון אשר תוקפו פקע והקשר היחיד בין המשרד לבין הלקוח הינו לגרסתה של עו"ד גוטמן באמצעות הטלפון בלבד. בית המשפט סבור כי בנסיבות אלה, היה מקום לחייב את התובע או מי מטעמו להמציא ייפוי כוח ספציפי באישור נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי, כפי שנקבע בפועל, ולא ניתן להסתפק בייפוי כוח "כללי" לעניין החזר המס או ב"ייפוי כוח" נוטריוני עם אישור אפוסטיל כפי נקבע לעיל. לאור כל האמור לעיל, הנני דוחה את הבקשה לביטול מחיקת התביעה וכן מחייב את התובע לשלם למשיבות 2 ו-3 סך של 4,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל. הוספת ראיותראיות חדשותראיות