בקשה להזמנת שטר

המבקשת הגישה התנגדות לביצוע שטר שהוגש ע"י המשיבות. עסקת היסוד שבסיס שטר החוב, הינה אספקת דלקים למבקשת. מהות יחסי הצדדים אינה שנויים במחלוקת, ככל שהמדובר ביחסי המבקשת והמשיבה 2. ביחס למשיבה 1 (חיים קליאוט בע"מ) נטען ע"י המבקשת כי אין היא צד לשטר החוב. עובדה זו מתאשרת בסיכומי המשיבות, הגם שהדבר מוסבר ב"טעות סופר גרידא" ובהמשך נאמר כי טענה זו נולדה אך לעת הסיכומים, ואין זיכרה בא בתצהיר. אכן לראשונה בסיכומים, אולם זו אינה טענה עובדתית גרידא (העדרה של המשיבה 1 ממניין הנפרעים עפ"י שטר החוב) כי אם טענה משפטית במהותה - וככזו - אינה צריכה סימוכין בתצהיר. היותו של שטר החוב בטוחה בידי המשיבות מציב את העילות השטריות שבידה במישור אחד עם העילות החוזיות, כמתחייב מפסיקת ביהמ"ש העליון בדנא 258/98 ויקטור צמח נ' רחל שלשבסקי נה (4) 193, עמוד 196: "אכן, בין צדדים קרובים דינו של שטר כדין חוזה. כל טענת הגנה העומדת לצדדים קרובים כנגד חבות על-פי שטר עומדת להם גם כנגד חבות על פי חוזה. על-כן היה עושה השטר רשאי להעלות כנגד הנפרע את הטענה כי הסכום שבו הוא חייב על-פי עסקת היסוד נמוך מסכום השטר. טענה זו - שאינה טובה כלפי אוחז כשורה - טובה כי כלפי צד קרוב או כלפי אוחז "סתם". אמת, השטר מעניק עילה עצמאית לאוחז, אך קיים קשר פנימי בין השטר לבין עסקת היסוד. קשר זה מאפשר לעושה השטר לטעון להגנתו בתביעה על-פי השטר, כי חבותו השטרית פחותה היא לאור עסקת היסוד. ושוב, הגנה זו עומדת לחייב רק כלפי אוחז "סתם". היא אינה עומדת לחייב כלפי אוחז כשורה". למבקשת טענות לעניין שיעור החיוב, בשונה מטענות להיעדר חוב, שמקורן במערכת החוזית שברקע שטר הבטחון שהוגש לביצוע, וראוי על פי הדין, ליתן לה יומה בבית המשפט בו תנסה להביא הגנתה מפני מכלול התביעה, לרבות בסוגיית מיהות הנפרע ע"ג שטר החוב. הואיל והמבקשת אינה כופרת בחובה אלא אך במידתו, אני מתנה את הרשות להגן בהפקדת כמחצית סכום השטר שהוגש לביצוע. בכפוף להפקדת סך 40,000 ש”ח בקופת ביהמ"ש, בתוך 30 יום מהמצאת החלטה זו לב"כ המבקשת, ניתנה הרשות להגן. אין צו להוצאות, בנסיבות הדיון והעניין שבפני. התיק נקבע לישיבת קדם משפט ליום 25/10/04 שעה 10:00, בפני כב' השופטת אסיף. מכח תקנה 147 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני מחייב בזאת את בעלי הדין להתייצב אישית לדיון האמור. היה ומי מהצדדים הנו תאגיד - יתייצב לדיון נציג מטעמו הבקיא בעובדות ומוסמך לקבל כל החלטה על אתר. עם זאת, למען הסר ספק, כאשר מדובר בתאגיד בנקאי או בחברת ביטוח, וכאשר הנציג ובא כוחו של התאגיד בקיאים בעובדות באותה מידה, די כי בא כוחו של התאגיד יתייצב לדיון מטעמו, ובלבד שיהא מצויד גם במלוא הסמכויות כאמור. כל בקשה בכל עניין מן העניינים המפורטים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, תוגש לבית המשפט עד יום 14/07/04 ותגובה לה תוגש בתוך 10 ימים ממועד המצאתה למשיב. צד אשר ימנע מלבקש בקשה כלשהי אשר הוא מעוניין בה ו/או מלהגיב לה, בתוך המועדים הנקובים לעיל, יחויב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל ייתור הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך, אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון. ניתן צו לגילוי הדדי של מסמכים בתצהירים, לכל הצדדים, עפ"י תקנה 112 לתסק"א התשמ"ד- 1984, עד ליום 14/07/04 . כל צד ישיב לשאלון שישלח לו הצד השני בתוך 20 יום מקבלתו. השאלון יישלח בתוך 10 ימים מהיום. ב"כ התובעים יגיש עדויות כל עדיו בתצהירים עד יום 25/07/04, ויצרף כל מסמך שברצונו להגיש, לרבות חוו"ד מומחים, חוזים מבוילים, שמאויות וכדומה. ב"כ הנתבעים יגיש עדויות כל עדיו בתצהירים עד יום 24/08/04, ויצרף כל מסמך שברצונו להגיש, לרבות חוו"ד מומחים, חוזים מבוילים, שמאויות וכדומה. אם לא יוגשו תצהירי הנתבע עד המועד האמור, יחשב הנתבע כמי שמבקש להסתמך על תצהיריו שהוגשו כתמיכה בבקשת רשות להתגונן. תשומת לב הצדדים להוראות תקנות 168 ו-169 לתקסד"א, התשמ"ד-1984. מזמינו של עד המסרב ליתן תצהיר יודיע על כך בכתב לצד שכנגד ולביהמ"ש עוד לפני קדם המשפט המיועד, תוך פירוט תמצית עדותו הצפויה, ויזמנו בדרך רגילה לישיבת ההוכחות לכשתקבע. כל בקשה תועבר גם לצד שכנגד, ואם בקשה להזמנת עד ללא תצהיר לא תועבר לצד שכנגד, לא תותר העדת העד, אפילו זומן ע"י ביהמ"ש לבקשת הצד שהזמינו. צד שלא יגיש ראיותיו כאמור במועד עשוי להיחשב כמוותר על הגשתן. הצדדים יופיעו לדיון כשבידיהם כל המסמכים אשר לדעתם רלוונטיים לדיון. לא תתקבל בקשה להארכת מועדים, אף אם היא בהסכמת כל הצדדים, אם יש בה כדי לדחות את מועד הדיון שנקבע, אלא אם יפורטן בה נימוקים מיוחדים. כל מסמך ואו/בקשה אשר יוגשו לתיק ביהמ"ש על ידי מי מהצדדים, יוגשו במישרין ובמקביל אף לצד שכנגד. שטר