בקשה להחזרת ערבון

המערערת הגישה שתי בקשות. האחת, בקשה להחזרת ערבון בשל זכות זכות קיזוז לה היא טוענת. השניה, בקשה כי יוחזרו סיכומי המשיבה משני טעמים: הראשון, חריגה נטענת בהיקפם של הסיכומים מן הצו שניתן. והשני, כי במרמה טענה המשיבה כי המערערת נמצאת בפירוק, כשלא כך הם פני הדברים. אין מקום לקבל את הבקשות. אשר לבקשה הראשונה להחזרת ערבון, זו לא הומצאה למשיבה ואין עליה תגובה. מעבר לכך התצהיר של עובד המשיבה שהוגש לכאורה כדי להוכיח שיש חוב של המשיבה כלפי המערערת, הוגש במסגרת תביעה בה נטען במסגרת אותו תצהיר עצמו כי קימים חובות גדולים עשרות מונים של המערערת למשיבה, כך שאין מדובר בסכום קצוב שניתן לקזז ממנו הוצאות, אם ייפסקו. אשר לבקשה השניה - ראשית, אין כל חריגה בהיקף הסיכומים. אמנם, הסיכומים הודפסו על דפי פוליו ולא על דפי A4 כפי שמורה הצו, אך כפי שמציין בצדק בא-כוח המשיבה הסיכומים מודפסים על פני ששה וחצי עמודים בלבד (ולא שבעה כפי שמורה הצו) עם שוליים רחבים. הסיבה להדפסה על דפי פוליו הם בשל אילוצי המדפסת במשרד בא- כוח המשיבה, ולא בנסיון להרחיב את היקף הסיכומים, שכן, כאמור, הסיכומים כתובים ברווח כפול ותוך השארת שוליים רחבים. פסק-דינו של השופט חשין בע"א 700/89, חברת החשמל נגד מליבו (פ"ד מז(1) 667, 693) ניתן בנסיבות בהן כלל לא ניתן היה לקרוא את הסיכומים, ולא כך הוא במקרה שלפנינו. אשר לנאמר בסיכומים לפיה המערערת בפירוק, המשיבה בתשובתה הגישה את הבקשה לפירוק, המהווה את תחילת הפירוק, ועל כן אין מדובר במירמה. טוב היה לו מנהל המערערת היה נמנע מבקשות סרק אלו. שתי הבקשות נדחות. המבקשת תשלם הוצאות בקשות אלו ושכר-טרחת עורך-דין בסכום כולל של 2,000 שקלים, בצירוף מע"מ כדין. ערבון