בקשה להחלפת אפוטרופוס

1. לפניי הליך של העברת מקום דיון לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט). התיק שהעברת מקום הדיון לגביו עומדת על הפרק הוא בקשה להחלפת האפוטרופוס לרכוש לחסוי, שהוגשה לבית המשפט לענייני משפחה בירושלים והועברה לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה, בהתאם להחלטת הנשיאה ד' ביניש בבש"א 1007/12 פלונית נ' פלוני (2.2.2012). כן מונחת לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופטת צ' קינן) מיום 5.8.2012. בפסק הדין נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בחיפה (כבוד השופטת א' מירז) מיום 17.6.2012, שהורה על העברת מקום הדיון בבקשה להחלפת אפוטרופוס, הנזכרת לעיל, לבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. 2. המבקשת בבע"מ 6661/12 (להלן: המבקשת) היא בת דודתו מדרגה ראשונה של החסוי וקרובת המשפחה הקרובה ביותר שלו. בחודש ינואר 2012 הגישה המבקשת בקשה לביטול צו לקיום צוואה ביחס לצוואת אמו המנוחה של החסוי. המשיבים 1 ו-2 בבע"מ 6661/12 (להלן: המשיבים) הם יורשיה של המנוחה בהתאם לצוואה שהתבקש ביטולה והאפוטרופוסים לגוף החסוי. בד בבד עם הגשת הבקשה לביטול הצו לקיום צוואה הגישה המבקשת לבית המשפט לענייני משפחה בירושלים בקשה לביטול מינויו של המשיב 4 בבע"מ 6661/12 (להלן: האפוטרופוס) לתפקיד האפוטרופוס לרכושו של החסוי. כיוון שהמשיב 4 הוא בעלה של שופטת המכהנת בבית משפט השלום בירושלים, החליטה הנשיאה ביניש, בהחלטתה הנזכרת לעיל, להיעתר לבקשת המבקשת להעברת מקום הדיון בת"ע 42297-01-12 לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה. 3. ביום 17.6.2012 קיבל בית המשפט לענייני משפחה בחיפה החלטה המתייחסת לבקשות שונות שהוגשו בתיק. בכל הנוגע לבקשה להחלפת אפוטרופוס, שהיא הרלוונטית לענייננו, קבע בית המשפט לענייני משפחה כי על המבקשת להגיש בקשה זו בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, וזאת במסגרת תיק החסוי המתנהל שם וכך, למעשה, להפריד הליך זה מהבקשה לביטול צו קיום הצוואה. בקשת רשות ערעור שהגישה המבקשת בנוגע להחלטה זו נדחתה, כאמור, על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 5.8.2012. בית המשפט המחוזי קבע כי החלטתה האמורה של הנשיאה ביניש התייחסה אך לתיק העוסק בצו קיום הצוואה של המנוחה ולא לתיק האפוטרופסות של החסוי. כן הסתמך בית המשפט המחוזי על הוראת תקנה 258ג(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. תקנה זו בשילוב הוראת סעיף 6(ד) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995, מורה לבית משפט לענייני משפחה, אליו הוגשה תובענה חדשה בין בעלי דין מסוימים, להעביר את הדיון בתובענה לבית משפט אחר (לענייני משפחה), אם נדונה בו תובענה קודמת בין אותם בעלי דין. לפיכך, קבע בית המשפט המחוזי בחיפה כי על כל הבקשות הקשורות לתיק האפוטרופסות של החסוי להתברר בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. 4. בבקשת רשות הערעור טוענת המבקשת כי משהחליטה הנשיאה ביניש להעביר את מקום הדיון בתיק לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט, הרי בית המשפט לענייני משפחה לא היה מוסמך להעביר פעם נוספת את הדיון. זאת, נוכח הוראת סעיף 78(ג) לחוק בתי המשפט הקובעת כי בית המשפט, שאליו הועבר הדיון בהליך לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט, "לא יעבירנו עוד". כן טוענת המבקשת, כי החלטת הנשיאה ביניש לא פיצלה בין ההליכים השונים שהועברו לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה אלא החליטה להעביר את התיק בכללותו. המבקשת מוסיפה ועומדת על הקושי הקיים, לטענתה, בקיום הדיון בבקשה להחלפת אפוטרופוס בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, נוכח העובדה כי האפוטרופוס הוא בעלה של שופטת המכהנת בבית משפט השלום בירושלים. 5. המשיבים מתנגדים לבקשת רשות הערעור. לטענתם, תיק החסוי מתנהל מאז שנת 1997 בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, המכיר את השתלשלות העניינים באשר לחסוי במשך השנים. על כן טוענים המשיבים, כי טובתו של החסוי מחייבת כי הבקשה להחלפת האפוטרופוס תידון בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, שם מתנהלים כל ההליכים הקשורים לחסוי. עוד מציינים המשיבים, כי המבקשת הגישה לבית המשפט לענייני משפחה בירושלים בקשה להחלפתם בתפקיד האפוטרופוסים לגופו של החסוי. האפוטרופוס, שהחלפתו עומדת על הפרק, הודיע כי אין לו עמדה לגבי בקשת רשות הערעור, שכן אין לו התנגדות לכך שימונה אפוטרופוס אחר במקומו. בנסיבות אלה, כך טוען האפוטרופוס, אין מניעה לכך שהבקשה להחלפתו תידון בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. עוד יצוין כי האפוטרופוס הכללי טען תחילה, כי נוכח החלטתה הנזכרת של הנשיאה ביניש, ובהתחשב בכך שמועלות בבקשה להחלפת האפוטרופוס טענות הנוגעות להתנהלותו האישית של האפוטרופוס, מן הראוי לקבל את בקשת רשות הערעור. עם זאת, לאחר מכן הודיע האפוטרופוס הכללי כי נוכח הסכמתו של האפוטרופוס למנות אפוטרופוס אחר תחתיו, אין מניעה לדון בבקשת ההחלפה בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. 6. בד בבד עם בקשת רשות הערעור מונחת לפניי פנייתה של כבוד נשיאת בתי משפט השלום במחוז ירושלים, השופטת ש' דותן, לקביעת מקום השיפוט בתיקים התלויים ועומדים בעניינו של האפוטרופוס בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים (הבקשה להחלפת אפוטרופוס וכן הליך ביזיון בית משפט שנפתח נגד האפוטרופוס על ידי האפוטרופוס הכללי בגין אי-הגשת דוחות במועד). בהחלטתי מיום 25.11.2012 נתבקשו הצדדים להביע את עמדותיהם בנוגע לבית המשפט בו ראוי לדעתם לדון בבקשה להחלפת אפוטרופוס. המבקשת הודיעה, כי היא סבורה שיש לדון בבקשה בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה. בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה הותיר את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט, אך ציין כי הוא תומך בכך שהבקשה לביטול מינוי האפוטרופוס תידון במאוחד עם יתר ההליכים בתיק ת"ע 42297-01-12. המשיבים טענו, כי יש לדון בבקשה בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. האפוטרופוס טען כי נוכח הסכמתו להחלפה, אין כל נפקות מבחינתו למיקום הדיון. יחד עם זאת הוא הוסיף, כי העדים והגורמים הרלוונטיים הם מירושלים, וכך גם רכוש החסוי. 7. לאחר בחינת טענות צדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין בקשת רשות הערעור להתקבל. החלטת הנשיאה ביניש בדבר העברת מקום הדיון בתיק נשוא בקשת רשות הערעור נתקבלה לפי סעיף 78(א) לחוק בתי המשפט. החלטה זו התייחסה בבירור לכל ההליכים שנפתחו במסגרת התיק, ובכלל זה הבקשה להחלפת אפוטרופוס. החלטה זו נתקבלה מתוך תפיסה לפיה מראית פני הצדק מחייבת כי הליכים הנוגעים לקרוב משפחה מדרגה ראשונה של שופט לא יתנהלו בבית המשפט בו מכהן אותו שופט (ראו למשל, בש"א 6732/99 שמעוני נ' שמעוני (25.10.1999)). בנסיבות אלה, נוכח הוראת סעיף 78(ג) לחוק בתי המשפט, הקובעת כי בית המשפט אליו הועבר הליך, בהתאם לסמכות נשיא בית המשפט העליון לפי סעיף 78, "לא יעבירנו עוד", ברי כי בית המשפט לענייני משפחה בחיפה לא היה רשאי להעביר את ההליך לבית המשפט בירושלים. זאת ועוד, גם לגופו של עניין נראה, כי נוכח מהות הטענות המועלות כלפי האפוטרופוס, מוטב יהא שעל אף הסכמתו להחלפה, תידון הבקשה בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה. 8. לפיכך, החלטתי לדון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור על פיה. הערעור מתקבל והדיון בבקשה להחלפת האפוטרופוס לרכוש החסוי בת"ע 42297-01-12 יחזור לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה. איני נוקט עמדה בשאלת פיצול הדיון בין הבקשה האמורה לבין הבקשה לביטול צו קיום הצוואה. שאלה זו תוכרע על ידי הערכאה הדיונית. המשיבים 1 ו-2 ישאו בשכר טרחת עורך דין בסך 10,000 ש"ח לטובת המבקשת. 9. בכל הנוגע להליך ביזיון בית המשפט, שנפתח בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים על ידי האפוטרופוס הכללי לאחר הגשת בקשת רשות הערעור שלפניי, ראיתי לאפשר לבעלי הדין לטעון בנפרד את טיעוניהם בנוגע למקום הדיון. לפיכך יודיעו בעלי הדין עד ליום 6.2.2013 איזה בית משפט למשפחה הוא, לדעתם, בית המשפט בו ראוי לדון בהליך הביזיון בתמ"ש 24044-11-12. אפוטרופסות