בקשה להחלפת ייצוג

החלטה זו דנה בייצוגה של התובעת. 1. התובעת הגישה תובענה מנהלית וביחד איתה בקשה לאישור התובענה כייצוגית. באי-כוח התובעת במועד הגשת התובענה והבקשה היו: "עו"ד מיוחס ו/או א. כץ ו/או א. גבע ו/או ש. סלע ו/או מ. איצקוביץ ו/או נ. אלסברג". 2. הנתבעת הגישה בקשה להארכת המועד הקובע לפי סעיף 9 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, וביום 14.4.08 ניתנה על ידי החלטה הדוחה את הבקשה. 3. הנתבעת הגישה רשות ערעור על החלטתי הנ"ל לבית המשפט העליון (בר"ם 4676/08) וביום 11.2.10 ניתן פסק דין ע"י ביהמ"ש העליון לפיו נדחתה הבקשה לרשות ערעור. 4. לאחר דחיית בר"ם 4676/08 הגישה התובעת בקשה להמשך ההליכים בפני וכך נעשה. 5. בשלב מסויים עזבו עוה"ד כץ, גבע ואיצקוביץ את משרדו של עו"ד מיוחס ופתחו משרד בשם "כץ, גבע, איצקוביץ (KGI)". משלב זה התגלעה מחלוקת בין משרד עו"ד מיוחס (להלן: "משרד עו"ד מיוחס") לבין משרד עוה"ד כץ, גבע, איצקוביץ (להלן: "משרד עו"ד כץ") אשר השליכה על המשך הדיונים בתיק זה. 6. א. ביום 12.12.10 הגיש משרד עו"ד כץ הודעה על החלפת ייצוג. בהודעה זו נרשם כדלקמן: "1. הרינו מתכבדים להודיע לביהמ"ש הנכבד על החלפת הייצוג של התובעת בתיק הנדון על פי ובמסגרת יפוי הכוח המצ"ב. בית המשפט הנכבד מתבקש לצרפו לתיק. 2. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו". להודעה צורף יפוי כוח מטעם התובעת, אתי משטא, המייפה את משרד עו"ד כץ לייצגה בתובענה ובבקשה. ב. ביום 16.12.10 הגיש משרד עו"ד מיוחס תגובה להודעה. בתגובה נטען כי התביעה איננה תביעה רגילה אלא מדובר בתביעה ייצוגית בה התובע הייצוגי מתיימר לייצג את ענייני הקבוצה כולה. לפיכך, שאלת החלפת בא-כוח המייצג צריכה להיבחן לאור עניינה של הקבוצה כולה. משרד מיוחס פירט את טיעוניו בתגובה, המדברים בעד עצמם. ג. ביום 29.12.10 הגישה הנתבעת את תגובתה לבקשת משרד עו"ד מיוחס ואף ביקשה למחוק את התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית. ביום 29.12.10 השיבה התובעת, באמצעות משרד עו"ד כץ, על תגובת משרד עו"ד מיוחס. ד. הבקשה, התגובות והתשובה נקבעו לדיון וביום 12.1.11 התקיים דיון בבקשה להחלפת ייצוג. באותו דיון עלתה גם אפשרות של פשרה ומשום כך נדחה הדיון ל- 30 ימים כדי שהצדדים ינסו להגיע לפשרה. באותו דיון התייצבה התובעת, התייצב משרד עו"ד מיוחס, משרד עו"ד כץ ועורכי דין מטעם הנתבעת. ה. במהלך תקופה זו הודיע משרד עו"ד כץ ועו"ד בן-טל, ב"כ הנתבעת, כי הצדדים מנהלים מו"מ בניסיון להגיע להסדר ואף הודיעו כי הם לקראת הסדר. ביום 13.3.12 התקיים דיון ובו התייצבו רק משרד עו"ד כץ וב"כ הנתבעת. בהחלטה מאותו יום הזמנתי את הצדדים לדיון ליום 18.4.12 כדי שכל הצדדים המעורבים יהיו נוכחים, היינו התובעת, משרד עו"ד מיוחס, משרד עו"ד כץ וב"כ הנתבעת. ו. ביום 18.4.12 אכן התקיים דיון בנוכחות כל הצדדים ולמרות ניסיונות להגיע להסדר, לרבות מאמצי ביהמ"ש לנסות לפשר בין משרד עו"ד מיוחס לבין משרד עו"ד כץ, לא צלח הדבר והצדדים נשארו בעמדותיהם. ז. אי לכך אין מנוס אלא לדון בבקשת התובעת להחליף את ייצוגה ממשרד עו"ד מיוחס למשרד עו"ד כץ. 7. בפתח הדיון בפני טענה עו"ד סלע ממשרד עו"ד מיוחס כי התובעת לא ביקשה להחליף את הייצוג אלא הודיעה על החלפת הייצוג ומשום כך אין מקום להיעתר להודעה. לא מצאתי לקבל טיעון זה כנימוק לדחיית הבקשה להחלפת ייצוג. ראשית, על אף הכותרת של ההודעה, מבקשת התובעת מבית המשפט, בסעיף 2 להודעה, להיעתר לבקשה זו. אי לכך ניתן לראות בהודעה בקשה. יתירה מכך, בתגובה שהגיש עו"ד מיוחס להודעת התובעת לא נטענה טענה פורמאלית זו לפיה מדובר בהודעה ולא בבקשה. אי לכך ניתן לראות בהודעה כבקשה והצורה הפורמאלית של הכותרת איננה פוסלת את הבקשה. זאת ועוד. גם אילו קיבלתי את טענת משרד עו"ד מיוחס כי מדובר בהודעה ולא בבקשה, עדיין כתבי הטענות המפורטים שהוחלפו בין הצדדים מרפאים פגם פורמאלי זה ומכל מקום, גם משרד עו"ד כץ הסכים, במהלך הדיון שבפני, כי דרושה רשותו של בית המשפט לבקשה להחלפת ייצוג. משהתקיים דיון בשאלה אם ביהמ"ש יתיר אם לאו את החלפת הייצוג, אין עוד מקום לקבל טענה פורמאלית כי מדובר בהודעה ולא בבקשה. 8. משרד עו"ד מיוחס טוען כי טיפל בתובענה מרגע הגשתה ובמשך 4 שנים, ייצג את התובעת ואת הקבוצה בערעור אשר הוגש לביהמ"ש העליון ובתי המשפט קיבלו את עמדת התובעת. עוד מוסיף הוא כי התובעת מעולם לא פנתה למשרד עו"ד מיוחס בתלונה כלשהי על הטיפול ומעולם לא ביקשה להחליף את הייצוג. לטענת משרד עו"ד מיוחס, הוא מי שהגה את רעיון התביעה והתובעת היתה פסיבית. עוד טוען משרד עו"ד מיוחס כי התובעת לא מסרה את נימוקיה, לא למשרד עו"ד מיוחס ולא לביהמ"ש, ובתובענה ייצוגית יש חשיבות רבה לזהותו של ב"כ התובע המייצג וניסיונו בניהול תובענות ייצוגיות. בענייננו, טוען משרד עו"ד מיוחס, הוא ייצג וניהל מספר רב של תובענות ייצוגיות שהסתיימו בפשרה ואושרו, ועו"ד סלע, אשר טיפלה בתובענה הנוכחית במשך 4 שנים, בקיאה בפרטי התיק. מבחינת טובת הקבוצה ויעילות ההליך המשפטי ראוי כי מי שהגה והוביל את התובענה הייצוגית ימשיך בכך. בתשובתו לתגובת התובעת ציין משרד עו"ד מיוחס כי לתגובה צורפו תצהירים והוא עומד על חקירת המצהירים וכן הוסיף טענות נוספות שעניינן מסכת היחסים בין עוה"ד , בינם לבין עצמם, וכן ביחסם לתובעת. 9. משרד עו"ד כץ והנתבעת אינם מקבלים את עמדת משרד עו"ד מיוחס. לטענתם, רשאי בעל דין להחליף את עורך דינו בכל תובענה או עניין ובלבד שנמסרה הודעה על כך לביהמ"ש. לטענתם, וגם אם מדובר בתובענה ובבקשה לאשרה כייצוגית, בשלב בו נמצא הדיון בענייננו אין שוני רב בין תובע רגיל בתביעה אזרחית לבין תובע המבקש לאשר את התביעה כייצוגית. המקום לדון בשאלה אם הייצוג הוא ראוי הוא הדיון בבקשה לאשר את התביעה כייצוגית או בדיון לאישור הסדר הפשרה. בענייננו, על פי הודעת עו"ד בן-טל ומשרד עו"ד כץ, הצדדים עומדים לפני הסדר פשרה אשר כמעט הסתיים,למעט שתי נקודות, ולאחר שיוגש הסדר הפשרה לביהמ"ש יהיה מקום לבדוק אם התובעת ו/או באי-כוחה הם מייצגים ראויים. 10. לטעמי, היה מקום כי משרדי עורכי הדין מיוחס וכץ יתעלו מעל המשקעים האישיים ביניהם ויסיימו את התיק בהסדר, כשחלוקת שכר הטרחה בין משרד עו"ד מיוחס ומשרד עו"ד כץ תוכרע ע"י ביהמ"ש, על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, כפי שהוצע בעבר. משלא הצליחו עורכי הדין להגיע, כאמור, להסדר ביניהם, ניתנת החלטה זו. 11. לא מצאתי מקום לדון לעומק בפרטי "המחמאות" שניתנו ע"י שני משרד עורכי הדין, מיוחס וכץ, אחד למשנהו. מקומה של סוגיית נאותות הייצוג היא במסגרת אישור התובענה כייצוגית או במסגרת אישור הסדר הפשרה. ככל שהדבר נוגע לשלב זה של הדיון, לא מצאתי כל נימוק אשר יש בו כדי לדחות את הבקשה להחלפת ייצוג. 12. אכן, אין מדובר בתביעה אזרחית רגילה אלא בתובענה ייצוגית ואין לשלול השפעה של האירועים שהתנהלו בעניין ייצוג התובעת על המשך ההליכים. יחד עם זה ובהעדר נסיבות מיוחדות או ארועים חריגים, מקומו של הדיון בשאלת ייצוג התובעת והשלכותיו הוא במסגרת הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית או בבקשה לאשור הסכם הפשרה. 13. אשר על כן אני מאשרת את החלפת הייצוג של התובעת. משרד עורכי הדין המייצג את התובעת הינו משרד עו"ד כץ ומשרד עו"ד מיוחס איננו מייצג עוד את התובעת בתיק זה. 14. ב"כ הנתבעת, עו"ד בן-טל, הודיע במהלך הדיון כי התובעת, באמצעות משרד עו"ד כץ, והנתבעת עומדים בפני הסדר פשרה. אי לכך התובענה נדחית לתזכורת פנימית ליום 4.6.12. הצדדים יודיעו לביהמ"ש עד 30.5.12 על התקדמות הסדר הפשרה ורצוי על סיומו. 15.עורך דיןהחלפת ייצוגייצוג