בקשה להחלפת מצהיר

ביום 11.10.11 ביקשה המתנגדת החלפת מצהיר מטעמה במסגרת ההתנגדות דנן (להלן: "הבקשה להחלפת מצהיר"). ביום 26.10.11 הוגשה תגובה מטעם המבקשת לבקשה להחלפת מצהיר (להלן: "התגובה") ובו ביום הוגשה תשובה לתגובה האמורה. הבקשה להחלפת מצהיר הוגשה זמן רב לאחר שקיבלו הצדדים את הודעת המזכירות בדבר קיומו של דיון לשמיעת ההתנגדות בתאריך 1.11.11 ולמעשה פחות מחודש ימים לפני כן. עילת הבקשה להחלפת מצהיר היא שמר יובל רוזנשטיין, אשר שימש בתפקיד סמנכ"ל שיווק ומכירות של המתנגדת, עזב את תפקידו ולכן מבקשת המתנגדת להחליף את התצהיר שלו בתצהיר זהה לחלוטין. המתנגדת מבקשת שהמצהיר החלופי יהיה מר סטלו רובינסון המכהן כמנכ"ל המתנגדת. דבר סיום העסקתו של מר רוזנשטיין פורט בתצהירו של מר רובינסון, התומך בבקשה להחלפת תצהיר. לבקשה להחלפת תצהיר צורף העתק התצהיר החדש, שלגביו מר רובינסון מצהיר שהוא זהה לתצהירו של מר רוזנשטיין אשר החלפתו מבוקשת. מבקשת הסימנים טוענת כי אין כל עילה שיכולה להצדיק החלפתו של המצהיר במועד כל כך סמוך לדיון. לשיטת מבקשת הסימנים, הטענה כי המצהיר הפסיק להיות מועסק אצל המתנגדת אינה עילה מספקת להחלפתו של מצהיר. בנוסף טוענת מבקשת הסימנים, שאין כל פירוט על סיבת עזיבתו של המצהיר או מועד עזיבתו של העובד וכי עובדות אלו חשובות לעניין שאלת ההשתהות. מבקשת הסימנים אף מוסיפה שהמתנגדת לא הראתה על כל מניעה מצדו של מר רוזנשטיין להתייצב לחקירה. כנטען, היה מן הראוי לפרט יותר בכל הנוגע לנסיבות ומועד עזיבתו של מר רוזנשטיין כעילה להצדקת החלפת המצהיר. עם זאת, בכך שהפסקת ההעסקה היוותה סיבה מספקת למתנגדת לסבור שהיא צריכה להחליפו יש בכך להעיד כי היא חוששת שנסיבות סיום העסקתו עלולות להשפיע על אופן מתן עדותו של מר רוזנשטיין. בעשותה כן, חזקה שהמתנגדת הביאה בחשבון את השפעת המהלך על משקל ראיותיה וזאת בייחוד לאור דלות הסבריה על נסיבות הצורך שבהחלפת המצהיר. זכותו של בעל הדין לקבוע מי הם עדיו ומובן שביכולתו של הצד השני להביא ראיות הזמה כאלה או אחרות במידה ויהיה לכך מקום בבוא העת. כך גם יכול בעל דין לבקש כי הרשם יפעיל סמכותו לפי סעיף 68 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב 1972 (להלן: "הפקודה"). אין בפני בקשה שכזו. לפי סעיף 67 לפקודה יהיו הראיות בפני הרשם בתצהיר אך רשאי הרשם, אם נראה לו הדבר, לגבות עדות בעל פה במקום ראיה שבכתב או בנוסף לראיה כאמור. לפיכך, איני רואה מניעה מלאשר את החלפת המצהיר כחלופה עדיפה לטובת ניהולו היעיל של הדיון על פני גבית עדות בעל פה. המבקשת תוכל לטעון כנגד משקל העדות של מר רובינסון בכלל ובייחוד לאור נסיבות הכנסת תצהירו לתיק במקום תצהירו של מר רוזנשטיין, כפי זו נעשתה. בשולי הדברים אציין שככלל, על הצדדים להקפיד על התנהלות ראויה כאמור בחוזר רשם 006/2011 וגם במתן יותר פרטים בבקשה מסוג זה ובנסיבות אלו, דבר אשר ייתכן והיה מייתר החלטה זו. לאור האמור על המתנגדת לשלם למבקשת את הוצאותיה בגין התגובה לבקשה דנן בסך של 4,000₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. אסא קלינג רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ניתן בירושלים ביום כ"ט תשרי תשע"ב 27/10/2011 תצהירים