בקשה להחלפת עורך דין

1. בפני בקשה למתן החלטה, מיום 20.6.05 הוגשה במסגרת ת.א. 1657/05, בו ביקש בנק ירושלים בע"מ (להלן:"התובע"), להצהיר כי דירה המצויה ברח' רבן גמליאל 11 בני ברק והרשומה על שם מר יוסף פלברבוים (להלן : "הנתבע 1"), שייכת למעשה למר אליעזר פרידמן (להלן :"הנתבע 2") ולגב' פייגה הנרייאטה פרידמן (להלן:"הנתבעת 3"), וכן להורות על עיקולה הקבוע של הדירה לטובת התובע. במקביל ביום 24.3.05 הגיש הנתבע 1 המרצת פתיחה, בה הוא מבקש להצהיר על ביטול הסכם מכר שערך למכירת הדירה, וביטול הערות האזהרה שנרשמו מכוח הסכם זה. בבקשה מבקש התובע להצהיר על כך שמשרדו של עו"ד אלי חן מהווה כתובת להמצאת כתבי בית דין עבור הנתבע 1. הבקשה הוגשה בעקבות הודעתו מיום 6.6.05 של עו"ד אלי חן, בה נאמר : "הח"מ מתכבד להודיע לבית המשפט הנכבד כי לא קיבל עליו לייצג את הנתבע מס' 1 בתביעה שבתיק זה והוא איננו מהווה כתובת למסירת כתבי בית דין עבור הנתבע מס' 1 בתביעה שבתיק זה. לפיכך, מוחזרים לבית המשפט הנכבד במצורף להודעה זו, כתב התביעה, הזמנה לדין, בקשה להטלת עיקול זמני, והודעה בדבר הגשת בקשה בכתב, אשר התקבלו במשרד הח"מ עבור הנתבע מס' 1". דהיינו, ב"כ הנתבע 1 הודיע מיוזמתו, לבית המשפט, כי הוא אינו מייצג את הנתבע 1, ולכן הוא אינו מהווה כתובת למסירת כתבי בית דין. חשוב לציין, כי תוכנה של הודעה זו מנוגד, מבחינה מהותית, לייפוי הכוח מיום 22.3.05 המצמוי בתיק המרצת הפתיחה, בו מייפה הנתבע 1 את כוחו של עו"ד אלי חן, לייצגו בערכאות המשפטיות. לפיכך, לא ניתן לראות בהודעתו של עו"ד חן, כהודעה שמבחינה עובדתית, הוא אינו מייצג את הנתבע 1, שכן הדבר סותר את עצם תוכנו של ייפוי הכוח. לכל היותר המדובר במעין הודעת "שחרור מייצוג" מטעם עו"ד חן המבקשת לטעון כי הוא אינו מהווה מען למסירת כתבי בית דין עבור הנתבע 1. לעניין זה חשוב לציין את תוכנה של תקנה 10(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, הקובעת את המען להמצאת כתבי בית דין, ולפיה : "(1) מקום מגוריו של התובע - אם הוא טוען לעצמו; (2) משרד עורך דינו של התובע - אם עורך דין מייצג אותו; (3)...". מוקד הדיון בענייננו הוא בשאלה האם יש לראות בהודעתו של עו"ד חן מיום 24.5.05, כהודעה המאפשרת את שחרורו מייצוג הנתבע 1, או שמא אין בהודעה זו בכדי לשחררו מייצוג. לאור תוכנה של תקנה 10(א) לתקסד"א, אם הודעה זו מאפשרת את שחרורו של עו"ד חן מייצוג הנתבע 1, הרי שאין לחייבו להוות כתובת למסירת כתבי בית דין עבור הנתבע 1 ובמקרה זה יהא על הנתבע 1 עצמו למסור את כתובתו כמען להמצאת כתבי בית דין. מנגד, אם אין הודעה זו בגדר "שחרור מייצוג", הרי שעו"ד חן, כבא כוחו של הנתבע 1, יהא מחויב למסור את כתובתו כמען להמצאת כתבי בית דין. 3. סעיף 473 לתקנות סדר הדין האזרחי, עוסק בהחלפת ייעצוגו של בעל דין, וקובע : "(א) בעל דין שמייצגו עורך דין רשאי להחליף את עורך דינו בכל תובענה או ענין, או לסלקו, ובלבד שנמסרה הודעה על כך לבית המשפט הדן בהם והומצא העתק ממנה לכל שאר בעלי הדין; כל עוד לא נעשה כן, ייחשב עורך הדין הקודם כעורך דינו של בעל הדין עד לסיומה הסופי של התובענה בערכאה שבה היא נדונה ובכל הערכאות שפורשו ביפוי הכוח שניתן לו. (ב) בלא חילופין בדרך האמורה, אין עורך הדין רשאי להסתלק מן התובענה אלא ברשות בית המשפט או הרשם שלפניו היא תלויה ועומדת". כלומר, קיימים שני מקרים בהם קיימת אפשרות להחלפת ייצוגו של בעל דין. עפ"י ס"ק א', בעל הדין הוא שמחליט על הפסקת ייצוגו ע"י עוה"ד , ולשם כך די במסירת הודעה על כך לביהמ"ש הדן בעניינו. לעומת זאת, עפ"י ס"ק ב', עורך הדין הוא היוזם את הפסקת ייצוגו של בעל הדין, שתהא תקפה אך ורק ברשות ביהמ"ש או הרשם שלפניו מתנהלת התובענה. לעניין זה נקבע פסיקה : "סבורני, שכל זמן שלא נתקבל אישור בית המשפט לשחרר את עורך הדין מהייצוג, חייב הוא להמשיך ולהופיע בייצוגו של בעל הדין שנמסר לו הטיפול מלכתחילה, ודי בכך כדי לקבוע כי ההודעה הינה בטלה ומבוטלת ואין לה כל נפקות משפטית". בש"א (חיפה) 17871/04 משרד עוה"ד בלטר , גוט, אלוני ושות' נ. אמיתי, תק-מח 2004(4) 3982, ר' גם עב' (תל אביב-יפו) 1208 סברדליק נ. יעקובוב, תק-כב 2003(4) 602; ת"א (ירושלים) 6451/04 לחמי נ. בנק דיסקונט לישראל בע"מ ואח', תק-מח 2004(3) 4907; ע"א (חיפה) 2042/04 מדעי נ. שושן, תק-מח 2004(4) 2624). בענייננו, עו"ד חן לא הגיש לביהמ"ש בקשה לשחרור מייצוג, וממילא גם לא קיבל רשות לכך. כמו כן, לא ניתן, מבחינה משפטית, לראות בהודעתו של עו"ד חן כהודעת שחרור מייצוג, שכן עו"ד אינו יכול להשתחרר מייצוג ע"ס הודעה בלבד, ועליו לקבל את רשותו של בית המשפט לכך. משכך, סבורני כי אין תוקף מעשי להודעתו של עו"ד חן, ויש לראות בו כב"כ הנתבע 1 לכל דבר ועניין. לאור זאת יש לראות את כתבי בית הדין המיועדים לנתבע 1 ושנמסרו לידי בא כוחו, עו"ד אלי חן כנמסרים לנתבע וזאת כל עוד לא שוחרר עו"ד אלי חן מהייצוג. החלפת ייצוגעורך דין