בקשה להחלפת תצהיר

מהות הבקשה בפניי בקשה להחלפת תצהירו של סמנכ"ל סחר ומכירות בחברת המבקשת 2 - מר עומרי עופר, אשר תומך בתגובה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית, בתצהירו של מנכ"ל המבקשת 2, מר איתן גל. אקדמת מילין המשיבים (התובעים), הורים וילדיהם, רכשו תכשיר שמטרתו להגן על אמהות בתקופת ההנקה (להלן: "התכשיר"). התכשיר נועד להקל על תופעות של פציעות וחתכים בתקופת ההנקה (Soothing Nipple Cream). המבקשת 1 הינה חברה אנגלית, אשר עיסוקה בהפצה ושיווק מוצרי תינוקות, ביניהם מוצרי צריכה תחת סימן המסחר "Avent". המבקשת 2 הינה יבואנית מוצרי " "Avent, ועיסוקה בין היתר, בהפצה, מכירה ושיווק תרופות. המבקשת 2 הינה היבואנית הבלעדית בישראל של מוצרי המבקשת 1 וביניהם התכשיר. התובעים טוענו, בקליפת האגוז, כי לעת הרכישה פג תוקף התכשיר והוא נמכר במבצעים באריזה המסתירה את תאריך תפוגתו. מכאן הבקשה. עיקרי טענות הצדדים עיקרי טענות המבקשים המבקשים מדגישים כי תצהירו של מר גל זהה בנוסחו לזה של מר עופר. לתגובת המבקשים לבקשה לאישור התובענה כייצוגית צורף תצהירו של מר עומרי עופר, אשר שימש כסמנכ"ל סחר ומכירות בחברת כמיפל בע"מ. מתבקש כי תצהירו יוחלף בזה של מר איתן גל, אשר נוסחו, כאמור - זהה. מר גל הינו מנכ"ל המבקשת 2 והנו האדם המתאים ביותר לתמוך בגרסתה. המבקשים ציינו כי במועד הגשת התגובה לבקשה המתוקנת לאישור התובענה כייצוגית, שהה מר גל בחו"ל, ולכן התגובה לא נתמכה בתצהירו. עיקרי טענות המשיבים המשיבים מתנגדים לבקשה להחלפת תצהיר התמיכה לתגובה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית. המשיבים מבהירים כי אינם מתנגדים להוספת תצהירו של מר גל על תצהירו של מר עופר, ככל שהדבר יתבקש על-ידי המבקשים. לתגובת המבקשים לאישור התובענה כייצוגית צורף תצהירו של מר עמרי עופר מיום 21.10.2007, אשר שימש סמנכ"ל סחר ומכירות אצל המשיבה 2 בתקופה הרלבנטית. בהתאם לדו"ח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה, מיום 31.8.10, שהוגש לרשות לניירות ערך על-ידי המבקשת 2, מר עופר מכהן כיום כמנכ"ל חטיבת שיווק ומכירות והוא משמש דירקטור בחברה. עד כה, בחלוף שלוש שנים, המשיבה לא מצאה לנכון לבקש להחליף את התצהיר, כאשר הנימוק היחיד בפיה הינו שמר גל שהה בחו"ל ביום 21.10.07 ולפיכך לא ניתן היה לקבל ממנו תצהיר. המשיבים מציינים כי במשך תקופה זו בה הוגשו בקשות הקשורות לתצהיריהם ולפיכך היה למבקשים זמן לשם הגשת בקשה זו. אילו הסיבה האמיתית להחלפת התצהיר קשורה בשהותו של מר גל בחו"ל בחודש אוקטובר 2007, אזי היתה המבקשת 2 מגישה את הבקשה במועד סמוך לאחר שובו לארץ ולא שלוש שנים לאחר מכן. הדבר מצביע על כך ששיקולים אחרים עומדים מאחורי הבקשה. קיימת חשיבות רבה לחקירתו של מר עופר. אחת הטענות המרכזיות בבסיס התובענה קשורה לכך שהמבקשת 2 פעלה בחוסר תום לב, על מנת להיפטר ממלאי שהיה ברשותה על-ידי הצגת מחיר "אטרקטיבי". מר עופר הצהיר בסעיף 2 לתצהירו כי העובדות הכלולות שם הינן בידיעתו האישית. מר עופר מילא את התפקיד הבכיר ביותר בחברה האחראי על שיווק ומכירות ועל כן קיימת חשיבות מכרעת לחקרו בקשר עם מבצע המכירות של החברה. המשיבים מציינים כי הם עומדים על חקירתו. מר עופר צירף לתצהירו את הרישיון שניתן על-ידי משרד הבריאות למוצר נשוא התביעה. עיון בו מלמד כי ככל הנראה לא מדובר ברישיון המלא, שכן כעולה מן ה"איקסים" המסומנים על גביו, השורות הצדדיות של הצילום בשנים מבין עמודי הרישיון נקטעות. בהקשר זה הם מציינים כי כעולה ממכתב משרד הבריאות, ברישיון נכללה הגבלה לפיה יש להסיר את הכיתוב המתיר לאם להשתמש במוצר ללא צורך בשטיפה, תוך דרישה להוסיף אזהרה לפיה אין להשתמש במוצר ללא שטיפה, כאשר הוראה זו אינה מופיעה ברישיון שצורף לתצהירו של מר עופר וגם לצורך זה נדרשת חקירתו. בנסיבות אלה החלפת התצהיר, אשר אינה נתמכת בטעם או נימוק ענייני, תביא לפגיעה דיונית ביכולת המשיבים ובית המשפט לערוך בירור עובדתי מלא של הטענות. המבקשים השיבו המבקשים מפרטים את השתלשלות העניינים בתיק מראשיתו. לטענתם, בנסיבות אלה, סירובם של המשיבים לבקשה שבכותרת מהווה ניסיון נוסף מבית מדרשם להכביר הליכים והתדיינות ולגרום לטרחה יתרה. תצהירו של מר גל הינו תעתיק, מילה במילה, לתצהירו של מר עומרי עופר. תצהיר זה כולל את כל הנספחים, אשר צורפו לתצהירו של מר עופר. כל השאלות והחקירות, אשר תוכננו להישאל, יופנו באותה המידה למר גל. בנסיבות אלה, ההצעה כי יעמדו שני תצהירים הינה חסרת שחר ואין בה זולת לסרבל את ההליך ולהטריד מר גל הינו מנכ"ל החברה והיה אמור מלכתחילה ליתן תצהיר כתמיכה לתגובה. שהותו בחו"ל לעומת סד הזמנים הנדרש להגשת התגובה מטעם המשיבות הביא לכך כי מר עופר ישמש כמצהיר מטעם החברה. הטעם היחיד לכך שהבקשה לא הוגשה לפני כן הינה שרק לאחרונה הוסכם בין הצדדים על נוסח בקשתם לאישור התובענה כייצוגית. נוכח העובדה כי המבקשים תיקנו את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית כמה וכמה פעמים תוך שמהתצהירים שהתקבלו הושמטו כל הרחבות החזית תוך שהמשיבים מודים הלכה למעשה כי טענות המבקשים בעניין זה היו נכונות, התעקשותם כעת מקוממת והינה חסרת תכלית. התנהגות המשיבים עולה לכדי חוסר תום לב. יודגש כי מדובר בבקשה לתובענה ייצוגית על כל המשמעויות הנובעות מכך. דיון והכרעה מעיון בבקשה, בתגובה ובתשובה על מצורפותיהן, נראה כי הן מר עופר והן מר גל הינם דרושים, בשלב זה, לבירור העובדות שבמחלוקת, בין לפי גרסת המשיבים ובין לפי גרסת המבקשים, ולהלן אבאר - מר איתן גל, אשר מבקשים כי תצהירו יוחלף בזה של מר עופר, הינו מנכ"ל המבקשת 2 (ר' סעיף 3 לתצהירו, אשר צורף לבקשה זו). מר עמרי עופר, אשר תצהירו הוגש זה מכבר, שימש כסמנכ"ל סחר ומכירות אצל המבקשת 2 (ר' סעיף 3 לתצהירו). נטען, כאמור, כי כיום מר עופר הינו מנכ"ל חטיבת שיווק ומכירות ובנוסף לכך - דירקטור אצל המבקשת 2 (ר' סעיף 1 לתגובת המשיבים ונספח 1 - דו"ח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה לרשות לניירות ערך). מעיון בתצהירים נראה כי תוכנם, נוסחם ומהותם - זהה, כאשר שני המצהירים שלעיל מציינים כי מלוא העובדות בתצהיר ידועות להם אישית (ר' סעיף 2 לתצהיריהם). כאמור, השניים הינם בעלי תפקידי מפתח אצל המבקשת 2 - מר עופר הינו מנכ"ל חטיבת שיווק ומכירות ומר גל הינו מנכ"ל המבקשת. סבורתני, כאמור, כי השניים דרושים מתוקף תפקידם (בשלב זה ולכאורה), לבירור העובדות וזאת כאמור גם לפי עמדת שני הצדדים להליך. לפיכך, אין להצדיק החלפת תצהירים. תז' קביעת מועדים ליום 27.2.11 לשעה 10:30. הצדדים יפרטו את פרטי העדים הרלבנטיים וכן את תצמית עדותם. בשלב זה, אין צו להוצאות. תיקון תצהירמסמכים