בקשה להישפט דוח משטרה

1. לפני בקשה על פי סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי[ נוסח משולב], התשמ"ב - 1982 (להלן : "החוק"), שעניינה הארכת מועד להגשת בקשה להישפט בדו"ח מסוג נהיגה במהירות מופרזת שהינה ברירת משפט. רקע 2. ביום 21.04.2013, נערכה כנגד רכב שמספרו 5427579, שהושכר על שם המבקש מחברת השכרה, דוח מצלמה שמספרו 90501684915 (להלן: "הדו"ח") שעניינו, נסיעה במהירות מופרזת. המבקש לא הגיש בקשה להישפט בגין הדו"ח האמור, תוך פרק הזמן שנקבע בסעיף 229(א) לחוק ולא שילם את הקנס. טיעוני הצדדים 3. היום, עותר המבקש להארכת מועד להגשת בקשה להישפט, מהטעם שבעת ביצוע העבירה נהגה ברכב אישתו. לטענתו, פנה עם אישתו, לאחר קבלת הדו"ח לחברת ההשכרה ושניהם מילאו תצהיר לפיו אשתו היא שנהגה ברכב, ועובדת בשם חגית אמרה להם כי היא תטפל במשלוח התצהיר למשטרה ובהסבת שם הנהג. לאחר מספר חודשים, עת קיבל המבקש הודעה על כפל קנס וריבית פיגורים בגין הדו"ח, פנה למשטרה והתברר לו, כי הבקשה להסבה מעולם לא הגיעה לידי המשטרה. מכאן הבקשה להארכת מועד להישפט ולהסבת הדו"ח על שם הנהגת ברכב במועד העבירה, שרית קפלן, שתצהירה צורף לתמיכה בבקשה. 4. הבקשה הועברה לתגובת המשיבה אשר התנגדה לה וציינה, כי האחריות מוטלת על המבקש לטפל בבקשה להישפט במועד. המבקש לא צירף תצהיר של עובדת חברת ההשכרה שלטענתו הבטיחה לטפל בענייננו, דין הבקשה להימחק. דיון והכרעה 5. סעיף 230 לחוק, קובע כי "בית המשפט רשאי לקיים את המשפט גם אם אותו אדם ביקש להישפט באיחור ובלבד שהתקיימו התנאים האמורים בסעיף 229(ה), בשינויים המחויבים או מנימוקים מיוחדים אחרים שיפרט בהחלטתו". סעיף 229(ה) לחוק, קובע כי "תובע רשאי לדון בבקשה שהוגשה לאחר המועדים האמורים בסעיף קטן (א), אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה". דהיינו, על בית המשפט לבחון תחילה אם ניתן טעם המצדיק אי עמידה במועד שנקבע ואם ימצא שאין כזה, יבחן אם ייגרם למבקש עיוות דין, במקרה שבקשתו תדחה. 6. לאחר שעיינתי בבקשה על צירופיה, מצאתי כי התשובה לשתי השאלות שלילית. ברעפ 9580/11 אייל יוסף נ' מדינת ישראל (פורסם ביום 27.12.2011) נקבע, כדלקמן: "סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב-1982 נדרש לבקשת הישפטות באיחור, ומפנה לתנאי סעיף 229(ב), הלא המה שכנוע התביעה "שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד, והיא הוגשה מייד לאחר שהוסרה המניעה". ואכן, כפי שציין בית משפט השלום לתעבורה, וכפי ששב וציין בית המשפט המחוזי, על המבקש להסב דו"ח על שמו של זולתו באיחור כה ניכר, ליתן הסבר לפשר השיהוי... גם לא הובאו "נימוקים מיוחדים אחרים" (סעיף 230). בקשת המבקש לזנוח את הפרוצדורה ולהתמקד במהות, שובת לב ככל שתהא, אין בה כל ממש, שכן אם תתקבל טענתו, משמעות הדבר שלא יהיה לכך סוף, ובקשות הסבה יוכלו להיות מוגשות ללא תלות בזמן ביצוע העבירה. אין להלום דבר זה, ולא זו היתה כוונת המחוקק ביצירת האפשרות של עבירות ברירת משפט, שכל מהותן לייעל ולקצר הליכים (ראו והשוו רע"פ 9142/01 איטליא נ' מדינת ישראל, פ"ד נז(6) 793, 800; ע"פ 6920/07 חסון נ' מדינת ישראל (לא פורסם), פסקה 7)". ברעפ 2754/12 פול ביסמוט נ' מדינת ישראל , אמר כב' השופט רובינשטיין, כי: "...משקיבל המבקש דו"ח תעבורה על שמו בגין עבירה אשר לטענתו לא נעברה על ידיו, ובו גם ניקוד, היה עליו לפעול לאלתר במסגרת סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי לשם ביטול הדו"ח או הסבתו לבתו. המבקש נמנע מעשות כן, ורק למעלה ממחצית השנה מעת ביצוע העבירה והדו"ח, פנה בבקשה לביטולו. בנסיבות אלה, רשאי היה בית המשפט לתעבורה לדחות את הבקשה להארכת מועד, בשל האיחור הבלתי סביר שבהגשתה..." מפסקי הדין לעיל עולה, כי הטענה שהרכב היה בחזקת אחר במועד העבירה, אינה מצדיקה הארכת מועד להישפט. המבקש לא העלה בבקשה כל טעם המצדיק אי הגשת בקשה להישפט במועד או נימוקים מיוחדים המצדיקים קבלתה. המבקש לא צירף לבקשתו את שם חברת ההשכרה, ואף לא צירף תצהיר של עובדת חברת ההשכרה שאמרה למבקש ואישתו, לדבריו, כי תטפל בעניינם, כמפורט בבקשה. משכך, לא הוכח כי פנה לחברת ההשכרה, כי עובדת בשם חגית קיבלה מהמבקש ואשתו את התצהירים כמפורט לעיל, והתחייבה לשלחם עבורם. 7. לעניין הטענה, כי אחר נהג ברכב, כבר נקבע בבית המשפט העליון, כי גם מקום בו אחר מודה בביצוע העבירה, בהיעדר הסבר למחדל לא ייענה בית המשפט לבקשה. היענות לבקשה לזנוח את הפרוצדורה ולהתמקד במהות תוביל לכך שבקשות להסבה יוכלו להיות מוגשות ללא תלות בזמן ביצוע העבירה (ראה-רע"פ 9565/11 עופר וינברג נ' מדינת ישראל (פורסם ביום 16.01.2012). עוד נקבע בעניין זה כי מאחורי פרוצדורה מסתתרת מהות, שהינה עקרון סופיות הדיון (רע"פ 8653/13 יוסף לוי נ' מדינת ישראל (פורסם ביום 8.01.2014). 8. מכל האמור לעיל, אין מקום להיעתר לבקשה להארכת המועד להישפט. משנדחתה הבקשה להארכת המועד להישפט, בקשה לעניין ביטול ריבית הפיגורים יש להפנות ישירות למרכז לגביית קנסות אשר מטפל בגביית הקנס. משטרהבקשה להישפט