בקשה למחיקת בעל דין

1.לפני בקשה מטעם משיבה מס' 1 בערעור (להלן: המשיבה) למחיקת בעל דין. טענת המשיבה הינה כי משיבה מס' 4 שצוינה בערעור - הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון - לא היתה בעלת דין לפני בית המשפט קמא ומכאן שצירופה לא היה כדין בהליך זה, צירוף שנעשה בלא היתר בית המשפט. עוד נטען, כי אף לגופו של עניין אין מקום לצירופה של משיבה זו להליך שבכותרת. משיבה מס' 2 הצטרפה לטענותיה של משיבה מס' 1 בנדון. 2.המערערת, בתגובתה לבקשה זו, ביקשה את צירופה של הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון. לשיטת המערערת, לא ניתן יהיה להכריע במחלוקת באופן צודק, יעיל ושלם בלא שהועדה המחוזית תישמע. משעה שהמחלוקת המרכזית בהליך זה הינה סביב פרשנות תכנית בניה, פרשנות שתוצאותיה רחבות היקף, יש הכרח בשמיעת עמדת מוסדות התכנון שערך את התכנית ואין די בנדון בעמדת משיבה מס' 3 - היא הועדה המקומית לתכנון ובניה בקרית שמונה. 3.יצוין כי נוכח יריעת המחלוקת בבקשה שלפני, נתבקשה עמדת הועדה המחוזית לתכנון ובניה בשאלת צירופה להליך. בתגובה שהוגשה מטעמה נתבקשה הארכת המועד לנדון. למרות ארכות שניתנו, לא הוגשה הודעה עד לעת הזו. בנסיבות אלו, יש להכריע בבקשה שלפני. 4.אכן, נקודת המוצא הינה כי הועדה המחוזית אינה בעלת דין בהליך זה שכן לא היתה בעלת דין בערכאה דלמטה (ראו תקנה 424 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). מכאן, שלו סברה המערערת כי יש לצרף להליך זה את הועדה המחוזית כבעלת דין, שומה היה עליה להגיש בקשה מלאה בנדון ולא להסתפק ברישום שנרשם בהודעת הערעור מטעמה ולפיו הועדה המחוזית נרשמה כמשיבה "פורמלית". מעבר לכך, ולגופו של עניין, לא מצאתי טעם להורות בשלב זה על צירוף הועדה המחוזית כצד להליך שלפני. כאמור, הועדה המחוזית עצמה לא מצאה להגיב להחלטתי שבנדון ולא הביעה על כך עניין בהצגת עמדתה בהליך. זאת ועוד, גדרי המחלוקת בבית המשפט קמא באו סביב החלטתה של הועדה המקומית לתכנון ובניה ותוקף החלטתה זו לאור פרשנות התכנית ולא עסקו בסופו של דבר בסמכויותיה של הועדה המחוזית בנדון למרות טענת המערערת בנדון. במצב דברים זה, לא מצאתי כי מתקיימים התנאים הקבועים בדין לצירופו של בעל דין בערעור. צירופה אמנם לא יביא לסרבול הדיון בשלב זה, אולם המערערת לא הוכיחה רלוונטיות של הועדה המחוזית להליך וזהות עם העניין הנדון. 5.התוצאה היא, כי דין הבקשה לצירוף הועדה המחוזית להליך זה, להידחות. בהתאם, תימחק הועדה המחוזית מתורת משיבה בהליך זה. אין צו להוצאות. החלטתי זו תתויק בתיקי השופטים שישבו בדין. צירוף / החלפת בעלי דין