בקשה למחיקת הודעת צד שלישי

1. לפני בקשה למחיקת הודעה לצד שלישי שנשלחה נגד המבקשת. בתאריך 10.1.10 הגיש עזבון המנוח זיו וייצמן, באמצעות הוריו ויורשיו החוקיים (להלן: "התובעים") תביעה נגד המבקשת (הנתבעת מס' 1 והמבקשת בבקשה זו) והמשיבה (נתבעת מס' 2 והמשיבה בבקשה זו), בעילה של רשלנות רפואית, בעטיה נגרם, כך נטען, מותו של המנוח זיו וייצמן ז"ל. 2. בתום שמיעת חלק מהראיות, במעמד דיון שנערך בתאריך 4.6.12, הודיעו ב"כ התובעים והמבקשת כי הגיעו להסדר פשרה חלקי, לפיו, תביעות התובעים נגד המבקשת תסולקנה באורח מלא וסופי. ההסדר קיבל תוקף של פסק דין חלקי. 3. באותו מעמד, הצהיר ב"כ המשיבה, כי לא נטל חלק בהסדר, אף לא במשא ומתן שקדם לו וכי לנוכח קיומו, בכוונתו לשלוח הודעת צד שלישי נגד המבקשת. נקבע מועד להמשך דיון, אשר לאחריו, אכן הוגשה הודעת המשיבה על משלוח הודעת צד ג' למבקשת. 4. ביסוד בקשה זו, למחיקת הודעת צד ג', מונחת הוראת תקנה 220(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי לפיה, הודעה לצד שלישי "תוגש בידי בעל הדין בתוך הזמן שנקבע להגשת כתב הגנתו". הואיל וכתב ההגנה מטעם המשיבה הוגש זה מכבר, בתאריך 2.6.10, טוענת המבקשת, כי חלף המועד להגשת הודעת צד שלישי כנגדה, בהעדר הרשאה מטעם בית המשפט לעשות כן, במסגרת הארכת מועד. משכך, עותרת המבקשת למחיקת הודעת צד שלישי נגדה. 5. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. מקובלת עלי טענת ב"כ המשיבה, הנסמכת על בר"ע 92/76 לא נסיונל חברה ישראלי לביטוח בע"מ ואח' נ. מאיר ישראל טוב ואח', לפיה הוראת סעיף 84 לפקודת הנזיקין מייתרת את הצורך בקבלת רשות למשלוח הודעת צד ג' במועד כפי שנקבע בתקנות, ולמצער, נכונה לטעמי הטענה לפיה, הסדר הפשרה שבין התובעים למבקשת הקים טעם מיוחד להארכת מועד. 6. הסדר הפשרה, על פניו, מקים עילה למשלוח הודעת צד ג' - אשר טרם קיומו לא קמה, בין על שום שיש בהסדר משום הודאה לכאורה, בקיומה של חבות מטעם המבקשת ובין, כדי ליתן למשיבה הזדמנות להוכיח טיעוניה, ככל שאלו מתייחסים לאחריותה של המבקשת, כך לכאורה, בגרימת הנזק - זאת, מבלי לקבוע מסמרות בנדון. 7. לפיכך, הבקשה נדחית. המבקשת תגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו, כולל ימי פגרה וחגים. המבקשת תשלם למשיבה הוצאות הבקשה בסך 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.הודעה לצד שלישי