בקשה למחיקת טענות

בפניי בקשה (30/1/2014) למחיקת התובענה ולחלופין, למחיקת סעיפים מתצהיר התובע שהוגשה על ידי הנתבעת (המבקשת). אלו נימוקי הבקשה: תצהירי התובע הוגשו באיחור. בהחלטת ביה"ד מיום 11/9/2013 נקבע כי תצהירי התובע יוגשו עד ליום 1/1/2014 וככל שלא יוגשו במועדם תמחק התובענה ללא התראה נוספת; תצהירי התובע הוגשו ביום 20/1/2014 ללא כל בקשה להארכת מועד ובלי שניתנה החלטה שיפוטית; לחלופין, יש למחוק סעיפים מתצהיר התובע בשל הרחבת חזית ועדות על טענות משפטיות; כתב התביעה הגדיר את מסגרת טענות התובע והנתבעת התגוננה בהתאם. התובע עושה דין לעצמו ובלי שביקש לתקן התביעה מצא להרחיב חזית במסגרת התצהיר שהגיש, כדלקמן: ס' 2- עדות לעניין טיב עבודת התובע ושביעות רצון הנתבעת מעבודתו לא נזכרה כלל בכתב התביעה; ס' 4- עדות לעניין ביצוע העבודה ב- 6 ימי עבודה בשעות 6:00-15:30 (גם בשישי) כשבד"כ עבדו בימי שישי ורק לעיתים לא עבדו בהם, לעומת הטענה על עבודה ב- 5 ימי עבודה בשעות 6:30-16:00 ובימי שישי 1-2 פעמים בחודש בין השעות 7:00-14:00 בכתב התביעה; כמו כן טענה לעניין הפסקות של 30 דקות בלבד ביום עבודה- כשאין כל התייחסות לעניין הפסקות בכתב התביעה; ס' 5- עדות על טענה משפטית, המצהיר אינו יכול להעיד על טענה משפטית וכל טענותיו בתצהיר בסגנון "ע"פ ייעוץ משפטי שקיבלתי" - עליהן להמחק; ס' 6- בלי שנתבקש לתקן כתב התביעה מבקש להמיר תביעתו ולבצע חישובים חדשים; ס' 10- בנוגע להגדלת סכומי התביעה מבוקשת מחיקת תתי הסעיפים א-ג, ה-ו, ח'; בשל טענות חדשות מבוקשת מחיקת סעיפים 10.ד.6, 10.ה.6, 10.ו.2, 10.ו.5, 10.ט.4; בשל עדות על טענות משפטיות- 10.א.3, 10.ג.1, 10.ד.3-1, 10.ה.2-6, 10.ו. 3-4, 10.ז, 10.ח. 1-4, 10.ט1, 10.ט.3, 10.י. ס' 11- בשל עדות על טענה משפטית; כן מבוקש לחייב בהוצאות ובשכ"ט עו"ד. ביום 3/3/2014 הוגשה תגובת התובע לבקשה. התובע מתנגד לבקשה ואלו נימוקיו: תמוהה המטרה העומדת מאחורי הבקשה המוגשת בחוסר תום לב, כנסיון אחרון למחוק התובענה ולגרום לתובע לחזור בו מתביעתו באם ייפסקו הוצאות; המבקשת רמסה את זכויותיו המוגנות של התובע ואילו כיום מקפידה היא כי התובע הוא זה שימלא אחר הוראות הדין; לא מתקיימת אחת העילות לסילוק התביעה על הסף; הלכה פסוקה היא כי ככלל יקמוץ ביה"ד מלסלק תביעה על הסף במיוחד עת עדיף לברר את המחלוקת בין הצדדים; בשל טעות אנוש ובשל נסיבות שהקשו על מפגש בין התובע ובא כוחו נבצר מהתובע להגיש תצהירו במועד; למבקשת לא נגרם נזק ולכן אין מקום לפסוק הוצאות, מדובר בניסיון לסחוט את התובע; לא הועלו טענות חדשות בתצהיר התובע ולכן אין בכך משום הרחבת חזית; אשר לטענות משפטיות - התובע אינו עו"ד ואינו מודע לזכויותיו ומסיבה זו דורש את הזכויות ע"פ יעוץ משפטי. ביום 4/3/2014 הוגשה תשובה לתגובה מטעם המבקשת ולפיה, התובע ממשיך לזלזל בהחלטות ביה"ד ואף שניתן לו חודש להביע עמדתו בחר להגיש תגובתו לאחר המועד שנקצב ולאחר שהמבקשת הגישה בקשה למתן החלטה; אין בתגובת התובע נימוק ענייני; העילה למחיקת התובענה כמפורט בהחלטת ביה"ד ולכך לא מתייחס התובע; טענות התובע באשר לאי הגשת התצהיר במועדו הן תירוץ והתובע מטעה את ביה"ד והעלאת טענה המתבררת כשקר וכזב היא סיבה מספקת למחיקת התובענה; תירוצי התובע לא גובו בבקשה כדין; על התובע היה להגיש בקשה לתיקון כתב תביעה ככל שרצה להציג "תמונה שלמה" בתצהירו, שלא פירט בכתב התביעה. לאחר שבחנתי טענות הצדדים- החלטתי כדלקמן: א. הבקשה למחיקת התביעה בהחלטת ביה"ד מיום 11/9/2013 נקבע במעמד הצדדים: "5. על התובע להגיש תצהירים... עד ליום 1.1.14... 6. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב- 1991 בלי התראה נוספת". הלכה פסוקה היע כי ביה"ד יעדיף תמיד שמיעת הראיות ובירור הטענות גופן בטרם הכרעתו הסופית, כך במיוחד משעסקינן בתביעה שעניינה זכויות קוגנטיות מתחום משפט העבודה והביטחון הסוציאלי. החלטה כאמור עולה בקנה אחד גם עם מימוש זכות הגישה לערכאות ולכן כבר נקבע כי ביה"ד ינקוט בהליכים מסוג זה במשורה. תצהיר התובע הוגש לתיק ביום 20/1/2014 ורק ביום 30/1/2014- הוגשה הבקשה למחיקת התביעה. לאור כל אחד מן השיקולים שלעיל ובמיוחד נוכח עיתוי הגשת הבקשה מיותרת היא, לשון המעטה. לא נעלם מעינינו הפסול שבהתנהלות התובע, שעשה בסדרי הדין כבשלו, לא הגיש בקשה להארכת מועד ולא הבהיר טעמיו לאיחור, גם לא בדיעבד. טענותיו בתגובתו בדבר טעות אנוש נטענו בעלמא, מה גם שהתובע שב על התנהלותו עת גם את תגובתו לבקשה מושא החלטה זו- הגיש באיחור. גם בעניין זה לא הגיש התובע בקשה להארכת מועד והתעלם מהוראות הדין. בעניין זה אף לא מצא התובע להבהיר מדוע לא הוגשה התגובה במועד שנקבע להגשתה מלכתחילה! עם זאת, והגם שלא מצאנו צידוק להתנהלות התובע, הרי שבין כך ובין מחיקת התביעה, החלטה קיצונית שתתקבל רק במקרים המתאימים לכך - קיים מרחק רב. כך במיוחד משכבר הוגש התצהיר לתיק ונוכח העילות וטענות הצדדים בכתבי הטענות שבפניי מן הראוי לעשות לבירור התביעה - גופא. בנסיבות - הבקשה למחיקת התביעה נדחית. ב. הבקשה למחיקת סעיפים מתצהיר ס' 2- תמוהה הבקשה ונדחית. לא מצאתי הצדקה למחיקת הסעיף, משברי כי אין בסעיף זה כדי להרחיב את גדר המחלוקת שבכתבי הטענות. ס' 4- הבקשה נדחית. אכן נטען לשעות וימים שונים בתצהיר, כך גם בקשר להפסקות. עם זאת, גרסת התובע באשר למתכונת עבודתו היא קריטית ומהותית לעצם ההליך, משעסקינן בתביעה לזכויות קוגנטיות, ביה"ד יעדיף תמיד בחינת מלא הטענות והראיות ובעשותו כן ישקול גם עניין זה. גם אין בתצהיר או במה שאין בו משום ראיה לעצם אמיתותו, כך גם ביחס לטענות בכתב התביעה. אין גם בהשארת סעיף זה על כנו או לאו, כדי לשנות נטלי הוכחה בגילוי העובדות כפי שהיו- לאשורן. ממילא זכות הנתבעת לא תפגע- משרשאית היא להגיב לכך במסגרת תצהירה. אגב כך, לא נהירה הבקשה בהתייחס להודאת התובע כי יצא להפסקה. ס' 5- הטענה משפטית ואין מקומה בתצהיר עובדתי. הבקשה מתקבלת. ס' 6- התובע ערך חישובים חדשים על דעתו- ודינם להידחות. עם זאת- כך נטען בקשר להודאת הנתבעת לתשלום כאמור. ס' 10- ביה"ד ידון בסכומי התביעה כפי שנתבעו בכתב התביעה (שלא תוקן) ויפסוק ע"פ שיוכח בפניו. כך גם, משלא שולמה אגרה בהגדלת סכומי התביעה. אשר לטענות החדשות- לא מדובר בהצהרת עובדה אלא בהצהרה כללית, ספקולטיבית ותיאורטית, שחוזרת על עצמה ברכיבים שונים, אין מקומה בתצהיר וממילא לא נכללה בכתב התביעה (10.ד.6, 10.ה.6, 10.ט.4); אשר ל- 10.ו.2 ו- 10.ו.5- מדובר בטענות חדשות, ממילא אין בכך לשנות נטלי הוכחה. אשר לטענות המשפטיות - הסעיפים נמחקים למעט בטענות העובדה הכלולות בהן, ככל שנכללו בתביעה. ס' 11- הסעיף נמחק מהתצהיר למעט בטענת העובדה הכלולה בו (וצוינה בתביעה). לסיכום הבקשה למחיקת התביעה נדחית והבקשה למחיקת סעיפים מתקבלת חלקית. משהוגשו 2 הבקשות כאחת כך גם נדונו. אכן, הבקשה למחיקת התביעה נדחתה לגופה, אך לא ניתן להתעלם מהתנהלות התובע. הבקשה למחיקת סעיפים מתצהיר- נתקבלה חלקית. כללית מצאנו להבהיר כי ההליך יתברר עפ"י הנטען בכתב התביעה ולא עפ"י ניסיון לתיקונו בעדויות! בשקלול הנסיבות - מצאתי לפסוק הוצאות לטובת המבקשת בסך 500 ₪ והוצאות שכ"ט ב"כ המבקשת בסך 2,500 ₪, סכומים שישולמו בתוך 30 יום, אחרת ישאו ה"ה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. המבקשת תגיש תצהיריה עד ליום 1.6.14. לפקסס לבכ"י הצדדים(לאור שביתת הדואר). מחיקת טענותמסמכיםכתבי טענות / כתבי בי דין