בקשה למחיקת כותרת והארכת מועד להגשת התנגדות

בפני ערעור על החלטת הרשמת הנכבדה (הגב' סלע הקש אביגיל) מיום 5/8/12, לפיה דחתה את בקשת המערערת "למחיקת כותרת תובענה לסכום קצוב והארכת מועד להגשת התנגדות לתובענה בסכום קצוב ולעיכוב הליכי הוצאה לפועל". המערערת טוענת כי הרשמת הנכבדה שגתה כאשר חסמה דרכה לערכאות ופגעה בזכויות היסוד של המערערת. המערערת טוענת כי היה על הרשמת הנכבדה להעביר את בקשת המערערת אל בית המשפט אשר לו הסמכות העניינית להכריע בבקשה. המערערת מוסיפה עוד ומעלה טענותיה באשר לגופן של בקשות וטוענת כי שגתה הרשמת הנכבדה עת הכריעה בבקשה למחיקת כותרת ודחתה אותה בלא לנמק והסתפקה בהערות בעניין זה. עוד טוענת המערערת כי בבקשה להארכת מועד היה מקום לקיום דיון, בטרם תידחה בידי הרשמת הנכבדה. דיון : תחילה ומאחר ובמקרה זה אשר בפני, נפגעה לכאורה זכות הגישה לערכאות של המערערת, כאשר נדחתה בידי רשמת ההוצאה לפועל הנכבדה התנגדותה של המערערת לביצוע תובענה בסכום קצוב ובקשתה להארכת מועד להגשת התנגדות שכזו, הרי שמדובר בהחלטה המהווה לכאורה פגיעה בזכות חוקתית וככזו , ניתן לערער עליה בזכות. ראה בעניין זה האמור בספרו של כבוד השופט בר אופיר "הוצאה לפועל- הליכים והלכות" מהדורה שביעית 2011 עמ' 112. תקנה 109 י(א) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם 1979 קובעת כי בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות האמורה בתקנה 106 לתקנות, תוגש ללשכת ההוצאה לפועל בכתב בצירוף תצהיר ותועבר לבית המשפט שליד הלשכה אליה הוגשה. בהתאם לתקנה זו, אין כלל סמכות לרשמת ההוצאה לפועל לדון, לא בהתנגדות המערערת לביצוע התובענה לסכום קצוב (אשר הוגדרה כבקשה למחיקת כותרת) ואף לא בבקשה להארכת מועד להגשתה של התנגדות לביצוע תובענה. משכך, ניתנה החלטת הרשמת הנכבדה בחוסר סמכות ובניגוד להוראות המחוקק בתקנות ההוצאה לפועל ודינה ביטול על כל רבדיה. משכך קבעתי, הרי שאין מקום לדיון בטענותיה של המערערת לגופה של החלטה. אני מורה איפוא על ביטול החלטת הרשמת אביגיל סלע הקש מיום 5/8/12 נשוא ערעור זה. מזכירות לשכת ההוצאה לפועל תביא בפני הרשמת הנכבדה את בקשתה של המערערת נשוא כתב ערעור זה, על מנת שזו תפעל בהתאם להוראות חוק ההוצאה לפועל ותקנותיו ובהתאם לסמכותה. הארכת מועדמחיקת כותרת