בקשה למחיקת סימן מסחר

בפני בקשה לביטול קיבול בקשות סימני מסחר 227,640 ו-227,647, שתיהן בסוג 14 (להלן: "בקשת ביטול הקיבול"). דבר קיבול הבקשות האמורות פורסם ב-31.7.2011. בקשת ביטול הקיבול הוגשה לרשות ב-30.10.2011. באותו מועד, ה-30.10.2011, הגישה מבקשת ביטול הקיבול הודעות התנגדות לבקשות האמורות. מבקשת ביטול הקיבול מציינת כי עשתה כן למען הזהירות בלבד למקרה שהבקשה לביטול הקיבול תדחה. בפני בקשה לדון תחילה בבקשה לביטול הקיבול ולעכב בהתאם את בירור הליכי ההתנגדויות. אני מוצא שמשהוגשה הבקשה החריגה של ביטול קיבול, על מנת שלא לגרוע מזכויות המשיבות ולשם יעילות הדיון יש מקום להבהיר את המשך סדר ההליכים. לפיכך, הריני מורה על הארכת מועד תחילת מניין המועדים להגשת הודעה שכנגד להתנגדויות האמורות, בהתאם לתקנה 37 לתקנות סימני מסחר, 1940 עד לאחר הכרעתי בבקשת ביטול הקיבול. על המשיבות להשיב על בקשת ביטול הקיבול עד 20.11.2011. בתשובתן יתייחסו המשיבות גם להארכת המועד האמורה במידה והן סבורות שיש צורך שאעיין בה מחדש. תגובה לתשובה תוגש תוך 10 ימים לאחר מכן. אסא קלינג רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר סימן מסחרי