בקשה למחיקת סעיפים מכתב טענות

בפני בקשה במסגרתה עותרת הנתבעת (להלן - "המבקשת") למחיקת סעיפים מכתב התשובה שהוגש מטעם התובעת (להלן - "המשיבה") בגדרי תובענה שהוגשה מטעם האחרונה שעניינה תשלום תגמולי ביטוח. השתלשלות האירועים שקדמה להגשת הבקשה - 1. בתובענה שביסוד ההליך בפני, המשיבה שהינה חברה שעיקר עיסוקה בביצוע פרויקטים ואספקת מערכות וציוד בתחומי האוטומציה התעשייתית, הגישה נגד המבקשת - מבטחת, תובענה לתשלום תגמולי ביטוח מכוח פוליסת ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר שהוציאה המבקשת למשיבה- ואשר מכסה, על פי הנטען, נזקים שנגרמו למשיבה עקב טעות מקצועית של המשיבה בתכנון ואספקת מערכת ניטור גזים שסופקה לחברת החשמל. 2. התובענה האמורה הוגשה במקור ביום 20/12/12. בתאריך 14/08/13 הגישה המשיבה בקשה מוסכמת לתיקון כתב התביעה - ובהחלטה מיום 15/08/13 נעתר בית המשפט לבקשה והורה על תיקון כתב התביעה כמבוקש. לאור האמור, הוגש מטעם הנתבעת כתב הגנה מתוקן אשר במסגרתו נוספו טענות שלא בא זכרן במסגרת כתב ההגנה המקורי כפי שאף המבקשת מאשרת בעצמה (סעיף 3 לבקשה). 3. משהוגש כתב הגנה מתוקן, הגישה התובעת כתב תשובה מטעמה (העומד במוקד הכרעתי דנן) אשר בגדרו, לשיטת המבקשת, טענות אשר חלקן אין להעלות במסגרת כתב תשובה וחלקן האחר מרחיב את חזית המחלוקת מעבר לכתב התביעה או שלכל היותר, כל מטרתו להתנצח עם טענות כתב ההגנה. מכאן לבקשה בפני. תמצית טענות הצדדים 4. עיקר טענתה של המבקשת נסבה על כך שבהינתן שבמסגרת כתב ההגנה המתוקן מטעמה נוספו הסעיפים 9-34 בלבד, הרי שיש להגביל את הטענות אשר התובעת רשאית להעלות במסגרת כתב התשובה רק לטענות החדשות שהועלו במסגרת כתב ההגנה המתוקן - הא ותו לא. 5. לשיטת המבקשת יש להורות על מחיקת סעיפים 5 ו - 19-27 לכתב התשובה על תתי סעיפי המשנה של סעיפים אלו באשר, במסגרת סעיפים אלו, התובעת שבה ומתייחסת בהרחבה לסעיפים בכתב ההגנה וזאת, לאחר שהטיעונים אשר נזכרים בסעיפים אלו כבר פורטו על ידה במסגרת כתב התביעה. 6. בנוסף נטען, כי יש להורות על מחיקת סעיפים בכתב התשובה אשר במסגרתם מוסיפה התובעת טענות חדשות שאינן מתיישבות עם טענותיה הקודמות כפי שהועלו בכתב התביעה המתוקן או מרחיבות החזית אשר נקבעה במסגרת כתב התביעה - כלהלן: ס"ק 15.2 - הואיל והוראות סעיפים 64 ו- 67 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א -1981 אינן נזכרות במסגרת כתב התביעה המתוקן. ס"ק 15.3 - הואיל והטענה כי חברת חשמל הייתה חשופה לסנקציות פליליות אינה נזכרת במסגרת כתב התביעה המתוקן, וכך גם הטענה שאילו היתה חברת החשמל פונה לספק אחר הייתה נדרשת לשלם כפול עבור מערכת הניטור. סעיף 21 - הואיל ובמסגרת כתב התביעה המתוקן לא הועלתה טענת התובעת ולפיה הנתבעת מנועה מלטעון לתחולתו של חריג 5.6 לפוליסת אחריות מקצועית והחריג הקבוע בסעיף 5 לפוליסת חבות מוצר בנסיבות בהן הטענות לא הועלו במסגרת מכתב הדחייה . 7. מנגד המשיבה סבורה כי דין הבקשה להידחות שכן, לדידה הבקשה מהווה המשך ישיר לניסיונות ההתחמקות של הנתבעת מתשלום תגמולי הביטוח המגיעים לתובעת בהתאם לפוליסות שרכשה אצל הנתבעת ועיכוב בירור התביעה תוך שימוש בחוסר תו"ל בהליכי משפט. 8. לשיטת התובעת, היא הגישה כתב תשובה לכתב ההגנה המקורי אשר כלפיו לא טענה הנתבעת מאומה, ומשכך מושתקת היא מלטעון כעת במסגרת בקשתה ביחס לדברים אשר נטענו כבר בכתב התשובה המקורי. 9. זאת ועוד, על פי תקנה 64 לתקנות סדר הדין האזרחי, קיומן של טענות חדשות בכתב תשובה אינו עילה למחיקתן ובלבד שאין בהן "נימוק תביעה חדש" ו/או שהן סותרות את הנטען בכתב התביעה. לטענת התובעת, הצגת טענות במסגרת כתב תשובה אשר לא הופיעו בכתב התביעה היא צעד הכרחי, מקום שכתב ההגנה מעלה טענות בלתי צפויות ו/או עובדות חדשות. 10. התובעת מוסיפה וטוענת כי הנתבעת העלתה בכתב ההגנה המתוקן מטעמה טענות בלתי צפויות ועובדות חדשות שכלל לא בא זכרן בכתב הגנתה המקורי. למעשה, הנתבעת הוסיפה במסגרת כתב ההגנה המתוקן את סעיפים 9-35 המהווים כשליש מכתב ההגנה, בהם מעלה היא טענות חדשות לגמרי אשר לא הובאו כלל וזאת, לא במסגרת כתב ההגנה המקורי ולא במסגרת מכתב הדחייה מטעמה ועל אף שהיו ידועות ו/או צריכות היו להיות ידועות לנתבעת. במצב דברים זה החליטה התובעת לממש את זכותה הקנויה בדין ולהשיב לטענות חדשות אלו, כפי שנעשה על ידה בסעיפים 1-14 לכתב התשובה. 11. באשר לסעיפים 15 ו- 19-27 לכתב התשובה , המתייחסים אמנם לטענותיה של הנתבעת אשר כבר הובאו בכתב הגנתה המקורי ולכאורה יכלה התובעת להעלותם במסגרת כתב התביעה המתוקן, טוענת התובעת כי לא עשתה כי הואיל והטענות האמורות נטענו אף בכתב התשובה המקורי מטעמה (למשל בסעיפים 12,8,4 ו- 18) והנתבעת לא טענה כלפיהן מאומה ולפיכך מושתקת היא מלטעון כנגדן כעת. בהקשר זה מדגישה התובעת כי, לאור התשובות אשר ניתנו על ידה בכתב התשובה המקורי, לא היה באפשרותה לדעת בוודאות כי הנתבעת תשוב על טענות חסרות בסיס אלו אף בכתב הגנתה המתוקן. דיון והכרעה 12. ככלל, כתב התשובה נועד לאפשר לתובע להשיב לטענות שהעלה הנתבע במסגרת כתב הגנתו, ואשר התובע לא יכל ולא צריך היה להעלותן מלכתחילה בכתב תביעתו. בהתאמה, במסגרת כתב התשובה רשאי התובע להעלות טענות או עובדות חדשות, ככל שאלו נטענות במענה לטענות בלתי צפויות שהעלה הנתבע בכתב הגנתו ואולם, כתב התשובה, כשמו כן הוא - נועד להשיב על טענות הנתבע, ולא לערוך "מקצה שיפורים" לתביעתו המקורית. כך, תקנה 64 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת, כי "אין להעלות בכתב תשובה נימוק תביעה חדש, ואין לכלול בו טענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות של אותו בעל דין" דהיינו - מטרת כתב התשובה מוגבלת להעלאת עובדות חדשות, הבאות להשיב על הטענות שבכתב ההגנה, מטעם זה אין התובע רשאי להשתמש בכתב התשובה כדי להעלות בו נימוקי תביעה חדשים, שלא נטענו בכתב התביעה. 13. הרציונאל בבסיס ההוראה האמורה הינו חוסר האפשרות של הנתבע להגיש כתב תשובה לכתב תשובתו של התובע. בנסיבות אלו, מתן אפשרות לתובע להעלאת נימוקי תביעה חדשים אשר להם הנתבע אינו יכול להשיב יש בה בכדי להוביל לשיבוש בסדרי דין ולפגיעה בזכויותיו של הנתבע להביא במסגרת חזית המחלוקת טענות נוספות (ראה לעניין זה ע"א 207/51 אגד נ' ברנדס, פ"ד ו' 1089, בעמ' 1093, י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) בעמ' 283). 14. מן הכלל אל הפרט - עיינתי בסעיפי כתב התשובה מטעם התובעת, העומדים ביסוד הבקשה למחיקה מטעם הנתבעת ואציין כי לא התרשמתי שיש בהם משום מקצה שיפורים אסור ו/או בטענות אשר אינן עולות בקנה אחד עם הוראות תקנה 64 לעיל. כך, ראשית באשר לסעיפים 1-14- הרי שמדובר בסעיפים ובהם תשובה לטענות אשר הועלו לראשונה בכתב ההגנה המתוקן ומשכך, ברי כי ניתן להעלותם בכתב תשובה. בנוסף, רוב רובם של יתר סעיפי כתב התשובה הינם סעיפים אשר מרחיבים טענות כתב התביעה ואולם, אינם מוסיפים עליהן באופן שיש בו מעבר להבהרת טיעון. ולבסוף - באשר לטענה ולפיה היה על התובעת להכליל את הטענות אשר הועלו על ידה במסגרת כתב התשובה המקורי כתשובה לכתב ההגנה המקורי לתוך כתב התביעה המתוקן - הרי שבהינתן שמדובר בטענות אשר הנתבעת היתה מודעת להן באשר הועלו בכתב התשובה המקורי הרי שאין מדובר בטענות מפתיעות אשר בקבלתן יש משום קיפוח זכויותיה של הנתבעת באשר אינה יכולה להשיב להן. 15. בשולי הדברים אציין כי, מבלי לגרוע מהאמור, מקובלת עלי כשלעצמה טענת המבקשת ולפיה - טענת התובעת והסעד למחיקת סעיפים מכתב ההגנה כפי שנתבקש בכתב התשובה, מן הראוי שיידונו במסגרת בקשה מתאימה נפרדת למחיקת סעיפים מכתב ההגנה - עליה תתבקש הנתבעת להגיב והכרעה בעניין תינתן. 16. לסיכום, אני קובעת כי : הבקשה למחיקת הסעיפים מכתב התשובה נדחית בזאת. ניתנת לב"כ התובעת ארכה של 20 ימים מהיום להגיש לבית המשפט בקשה מתאימה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה. עם קבלת הבקשה, ב"כ הנתבעת יגיב עליה תוך 20 ימים מקבלתה ותשובת התובעת תוגש תוך 10 ימים מקבלת תגובת הנתבעת. נדחה לתז"פ ליום 01/04/14 למתן החלטה. מחיקת סעיפיםמסמכיםכתבי טענות / כתבי בי דין