בקשה למחיקת סעיפים מסיכומים

1. לפני בקשה להוצאת מסמכים שצורפו לסיכומי המשיבה, ולמחיקת סעיפים מסיכומים אלה. הטעם היחיד העומד ביסוד הבקשה הינו הגשתם בלא בקשה מקדימה, ועל אף החלטת בית הדין מיום כי מסמכי הצדדים יוגשו עד ליום 30/8/05. לא נטענה כל טענה לגופו של עניין באשר למסמכים הנ"ל, ולסעיפים שמחיקתם מתבקשת. 2. המשיבה מתנגדת לבקשה, בין יתר טענותיה, טוענת המשיבה כי מדובר בבקשה לסעד זמני שנדונה בלוח זמנים צפוף, כי המסמכים נחוצים לצורך ההכרעה בתיק, וכי הסעיפים שמחיקתם מתבקשת מתייחסים לנושאים שונים שעלו במהלך הדיון, והגב' מלול נחקרה עליהם. 3. דין הבקשה להידחות. מקובלים עלי טיעוני המשיבה במלואם. גם אם הוגשו המסמכים באיחור, הרי אם יש בהם כדי לסייע להכרעה במחלוקות בין הצדדים, יש להתיר את הגשתם, ולכך לא התייחס המבקש בתגובתו כלל. יתר על כן, למבקש תינתן הזדמנות להתייחס למסמכים נשוא המחלוקת. יש לזכור כי מדובר בהליך של סעד זמני, המתנהל בלוח זמנים מהיר, ויש להתחשב אף בכך. לפיכך יצורפו הראיות כמבוקש. הבקשה למחיקת סעיפים מן הסיכומים נדחית. תגובת המבקש לסיכומי המשיבה תוגש תוך 15 יום. מחיקת סעיפיםסיכומיםמסמכים