בקשה למחיקת סעיפים מכתב תביעה מתוקן

1. בפני בקשה למחיקת תשובת המשיבים מיום 30.8.2010, אשר הוגשה בתשובה, לתגובת המבקשת, לבקשת אחרת שהגישו המשיבים - למחיקת סעיפים מכתב התביעה המתוקן (להלן: "תשובת המשיבים"). 2. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה וכן בכתבי הטענות הקשורים עם הבקשה למחיקת סעיפים הנ"ל, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות, בסייג שלהלן. להלן טעמי. 3. אכן, על פניו תשובת המשיבים הינה ארוכה וכוללת טענות רבות. יחד עם זאת עיון בתשובת המשיבים אינו מלמד על אותו "שינוי מהותי" נטען על ידי המבקשת, במסגרת הבקשה דנן [סעיף 14 (ד) לבקשה]. התשובה אמנם כוללת טיעונים ארוכים שניתן וצריך היה לקצרם באופן משמעותי אך כאמור אין בהם כדי לשנות את תוכנה ומהותה של הבקשה המקורית. 4. ודוק. בחלקה הראשון של תגובת המבקשת לאותה בקשה למחיקת סעיפים (כנגדה הוגשה התשובה שמחיקתה מתבקשת), פתחה המבקשת בפתיח אשר אינו כולל מענה ספציפי לאותה בקשה למחיקת סעיפים אלא מהווה מעין סיכום לטענה - כי אין למשיבים הגנה כנגד התובענה. סיכום זה משתרע על פני 11 הסעיפים הראשונים לאותה תגובה ובין היתר, נכלל בו כי: "...בקשה זו שכל מטרתה לדחות את ההליך השיפוטי...לאחר שהוברר למבקשים כי הגנתם קרסה מניה וביה, עת ניתן למשיבה לאחרונה היתר כדין להתקנת מדרגות חירום, במבנה נשוא התיק." (סעיף 3 לתגובת המשיבה מיום 23.8.2010 לבקשה למחיקת הסעיפים הנ"ל; ההדגשות במקור). 5. ברי כי מדובר בטענה חדשה, שכן אף ב"כ המבקשת טוען כי מדובר בענין שהובהר "לאחרונה". תמיכה לאמור הינה העובדה כי טענה זו אף לא מצאה ביטויה בבקשה המתוקנת למתן צו מניעה קבוע - הוא כתב התביעה המתוקן דנן. 6. ממילא, בנסיבות אלה נדרש מן המשיב להשיב לטענה חדשה זו ולפיכך אף עתר במסגרת תשובת המשיבים דנן, לצרף תצהיר לענין שינוי הנסיבות מאז הגשת הבקשה וכן מסמכים הקשורים לטענה זו. 7. מכל מקום, לגופם של דברים, לא מצאתי כי יש בטענה חדשה זו וכן בחלק מתשובת המשיבים המתייחס אליה (סעיף 3), רלבנטיות לבקשה למחיקת הסעיפים ואף בכך יש כדי לתמוך בהחלטתי. 8. אכן כבר נקבע כי: "...כתב תשובה אינו אכסניה להעלות בו טענות עובדתיות חדשות או לערוך בו "מקצה שיפורים" - דבר העומד בניגוד לתקנות סדר הדין האזרחי, ועשוי לקפח את זכויותיו הדיוניות והמהותיות של הצד שכנגד" [כבוד השופטת ו. אלשיך בבש"א 13878/03 במסגרת פש"ר (ת"א) 1331/03 מעגלים לפיקוח ובקרה מיטב בע"מ נגד און (1973) הנדסת מיזוג אויר בע"מ ואח', פורסם במאגרים]; יחד עם זאת כאשר מדובר בטענות בלתי צפויות ובמקרה דנן, כאשר מדובר בענין אשר התברר רק לאחרונה, הרי שלא ניתן היה להתייחס לענין זה במסכת העובדתית עליה נסמכת הבקשה [ראה תא (ת"א) 1486/02 (בש"א 2884/03) יהונתן שטריקס נגד רונן קרסו ואחרים, כבוד השופטת פלפל, פורסם במאגרים]. 9. יחד עם זאת ועל מנת שלא לקפח את זכויותיו הדיוניות של בא כח המבקשת, יודיע ב"כ המשיבים, בתוך 7 ימים, האם אותו חלק קצר בתשובת המשיבים דנן (סעיף 3) הינו רלבנטי לבקשה למחיקת סעיפים. ככל שיודיע כי מדובר בענין רלבנטי, תינתן זכות תשובה לב"כ המבקשת, לענין זה בלבד. לאחר מכן תינתן החלטתי בבקשת המחיקה הנ"ל. 10. בשלב זה איני עושה צו להוצאות ואלה ילקחו בחשבון במסגרת הבקשה למחיקת הסעיפים ולאחר קבלת עמדת ב"כ המשיבים, כאמור. 11. תזכורת פנימית ליום 31.10.2010.כתב תביעהמחיקת סעיפיםמסמכים