בקשה למחיקת ערר

בעקבות ההחלטות שניתנו על ידי יו"ר הוועדה ביום 22.11.1998 וביום 6.12.1998 במסגרת ההודעות אשר הוגשו מטעם הצדדים בערר שבנדון, הגישו הצדדים לאחרונה הודעה נוספת, שבסופה נתבקשה מחיקת הערר בתיק זה. הודעה-בקשה זו הוגשה על ידי שני הצדדים אף על פי שקיים הבדל מהותי בין בקשה למחיקת ערר מצד העוררת, שאז יימחק הערר כדבר שבשיגרה, לבין בקשה כזו המוגשת על ידי המשיב, שאז יהא עליו להצביע על נימוק ראוי כדוגמת אלו המנויים בתקנות 100 או 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. במקרה דנן, לנוכח ההודעות והבקשות החוזרות ונשנות אשר הוגשו מטעם הצדדים וחרף אי הבהירות שעדיין קיימת בנקודה האמורה (שהרי הבקשה הנוכחית למחיקת הערר הוגשה מטעם שני הצדדים ביחד), עלה בידי הצדדים סוף סוף להבהיר בצורה סבירה את כוונתם ורצונם בערר זה. יחד עם זאת, איננו רואים עצמנו פטורים מלשוב ולהדגיש את שנאמר בסעיף 6 להחלטת יו"ר הוועדה מיום 6.12.1998, כי התוצאה של מחיקת הערר, בהיעדר הוראה אחרת, תהא השבת החלטת המשיב נשוא הערר לכנה ולתוקפה המלא. על רקע האמור לעיל וההחלטות הקודמות של יו"ר הוועדה, ולאור העובדה שהבקשה למחיקת הערר באה גם מצד העוררת עצמה, הננו מורים בזה על מחיקת הערר כמבוקש ובכך בא הליך זה לסיומו. ערר