בקשה למחיקת תביעה קטנה

1 .ביום 6.8.09 ניתן לטובת התובע פסק דין בהעדר הגנה. 2 .ביום 1.9.09 הוריתי על ביטול פסק הדין האמור ומחיקת התביעה, לאור טענות הנתבע על בסיס החומר שהיה מונח בפני , כי התביעה הינה למעשה מקבילה להליך אותו פתח הנתבע כנגד התובע בבית משפט השלום בתל אביב באותה המחלוקת (היום, לאחר מתן רשות להתגונן, ההליך האמור מתנהל כתיק 8551-09-09 , בבית משפט השלום הרצליה). 3 .ענייניה של החלטה זו הינה בבקשה מטעם התובע לביטול החלטתי הנ"ל למחיקת התביעה, ולהחזרת פסק הדין שניתן בהעדר הגנה, על כנו. 4 .המצב העובדתי הינו כדלקמן: א.הנתבע בתיק זה הגיש תביעה שטרית שהוסב לתביעה בסדר דין מהיר אודות חובות שהינו טוען התובע חייב לו (תיק הנ"ל 8551-09-09). ב.לאחר מכן, התובע הגיש תביעה זו (כתביעה קטנה), אודות חובות שהינו טוען שהנתבע חייב לו. ג.הנתבע היה בעל מונית והנתבע עבד כנהג של המונית ,בתקופה הרלוונטית, על פי הסכם בין הצדדים. ד.ביום 2.1.08, בעת שהתובע נהג במונית , הרכב היה מעורב בתאונת דרכים. הנתבע טוען (בתביעתו הנ"ל) שהנתבע חייב לו כספים בגין הנזקים שנגרמו לו עקב התאונה ,דמי שימוש במונית ,שכירת מונית חליפית ודוח חניה. ה.הוגשה תביעה נוספת, בסדר דין מהיר, כנגד התובע והמבטחת של המונית, על ידי חבר' דן (תיק 4064-08-09), בגין נזקי התאונה. תביעה זו הועברה על פי בקשת התובע והחלטת בית משפט השלום בתל אביב "לפנים משורת הדין", לדיון בבית משפט זה בפני וקבועה לשמיעת ההוכחות ביום 8.3.2010. ו.בתביעה דנן, טוען התובע כי הנתבע לא החזיר לו שיקים שהופקדו בידו (כולל השיק נשוא תיק 8551-09-09 הנ"ל). כמו כן לטענתו ,הנתבע חייב לו כספים על "עבודה במונית" והוצאות שכר דירה ומיסי תחנת המוניות. 5. לבקשתו הקודמת של הנתבע (לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה ,בקשה מספר 1 בתיק זה) צורף גם כתב הגנה. 6 .הנתבע טוען כי תביעה זו נועדה לעקוף את ההליכים בתיק הנ"ל, לאחר שבית משפט דחה את בקשת התובע להעביר את הדיון בו לבית שאן. כמו כן, הוא טוען ל העדר סמכות מקומית לדון בתביעה זו, ככל שהעיסקה בין הצדדים נכרתה ובוצעה בתל אביב. 7 .בהחלטתי מיום 1.9.09 ציינתי את הזהות בין הטענות בשני התיקים וכי אין מקום לנהל דיונים מקבילים באותה מחלוקת משפטית. כמו כן, הוריתי כי התובע הינו זכאי להעלות את הטענות שפורטו על ידו בתביעה זו, באותו הליך. 8 .לאחר עיון בבקשה ובתגובה הנני עדיין סבורה כי אין מקום לניהול עצמאי ונפרד של הליך זה וההליך המתנהל בבית משפט השלום בהרצליה אודות הטענות ההדדיות של התובע והנתבע באשר לסיום המערכת הכספית שביניהם. 9 .התיק הנוסף המתנהל בפני , הינו הליך עצמאי, של צד ג הנוגעת לנזקים שצד ג טוען נגרמו לו על ידי התובע בגין התאונה. לא ברור איזה השלכה יש לאמור על המחלוקת הכספית שבין התובע לנתבע , ככל שעילת התביעה של הנתבע כנגד התובע לנזקים למונית (ולנזקים הנלווים), הינה עילה חוזית נטענת. 10 .באם הטרוניה שבפי התובע הינה העדר רצונו לשאת בעלויות של הגשת תביעה נגדית בתיק המתנהל בהרצליה , אין מניעה עקרונית לביטול החלטתי למחיקת תביעה קטנה זו וצרופה באיחוד דיון לתיק המתנהל בהרצליה. 11 .גם אם אבטל את החלטתי למחיקת התביעה, הרי שיש מקום להתיר את הגשת כתב ההגנה של הנתבע ופסק הדין שניתן כנגדו בהעדר הגנה ,לא יקום לחיים. הנסיבות שתוארו מצדיקות הותרת ביטול פסק הדין שניתן במעמד אחד , בעינו. 12 .התובע הופיע בפני בית משפט זה בחודשים האחרונים, בהליכים אחרים. אין ספק בעיני שנוח לו יותר להתדיין בבית שאן, אולם אין הדבר אומר כי אינו מסוגל להופיע בבית משפט אחר, בעל הסמכות המקומית. התובע מצרף להליכים השונים ולבקשותיו וכתבי בית דין, מסמכים אודות מצבו הסוציאקונומי הקשה ,על אף שמסמכים אלה אינם רלוונטיים למחלוקת גופם. 13 .ביטול המחיקה אין בו לפגוע בטענות הנתבע שבית משפט זה אינו בעל סמכות מקומית לדון בתביעה זו וככל שהתובע מלין ,השכם וערב , על הצורך להתדיין מחוץ לבית שאן ,הרי שהצורך לנסוע, על מנת להתדיין בשני הליכים נפרדים לא תטיב עמו. 14 .עיון בתיק 8551-09-09 מלמד שהתובע (הנתבע בתיק זה) הגיש את תצהירו כמצוות בית משפט בעוד הנתבע (התובע בתיק זה), טרם עשה כן. כמו כן, התיק קבוע לדיון בבית משפט בהרצליה ביום 10.1.2010 שעה 14.00. 15 .עולה ממסמכי התיק כי הנתבע בתיק הנ"ל (התובע בתיק זה), הגיש שם בקשה חוזרת להעברת מקום הדיון, על אף שבקשתו הקודמת בנדון נדחתה. 16 .אין לו אלא להמליץ לצדדים להופיע לדיון הנ"ל בהרצליה ולהציג את טענותיהם ההדדיות, תוך תוך כדי צרוף תביעה קטנה זו (על פי כתבי הטענות שהוגשו) לאותו הליך, ואיחוד הדיון של אותו תיק ותיק זה, הכל על מנת שבית משפט יוכל להכריע במחלוקת הכספית שביניהם, ביעילות ובמהירות. 17 .מחיקת תביעה / הליךתביעות קטנות