בקשה למחיקת תובע

1. בפני בקשת התובע רו"התובע בתיק 5998-11-10 מבין התיקים המאוחדים שבכותרת, להורות על מחיקתו מכתב התביעה ללא צו להוצאות. לטענתו בבקשה זו, אליה צירף את מכתבו אל בא כוחו מיום 17/3/11 הוא ביקש כי שמו יימחק מכתב התביעה עוד לפני הגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה מיום 13/3/11. בשם שני התובעים, ואף ביטל את ייפוי הכח שמסר לבא כוחו. 2. בנסיבות אלו, הועברה הבקשה לתגובת ב"כ התובעים ובאי כח הנתבעים בתיק. בתגובתו, מכחיש ב"כ התובעים את טענות התובע לפיהן האחרון הודיעו על החלטתו הנ"ל עוד לפני הגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה בשם שני הנתבעים מיום 13/3/11. לשיטתו, ההודעה נמסרה לו רק לאחר שאישר התובע הנ"ל, את הגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה ולאחר שזו הוגשה כבר לבית הדין. מכל מקום, ומבלי להידרש לשאר טענות ב"כ התובעים כלפי מרשו הנ"ל, מבהיר ב"כ התובעים כי אין לו התנגדות למחיקת תובע זה מכתב התביעה או להפסקת ייצוגו על ידיו, ועותר לכך שתינתן לתובע בתיק 5964-11-10 - עו"ד חוסין גרבאן ארכה של 20 יום להחליט כיצד בכוונתו להמשיך בהליכים לנוכח הודעת התובע אבו חבלה על חזרתו בו מן התביעה, בהינתן שלאור מהות התביעה, מחיקת התובע אבו חבלה, תחייב את תיקון הבקשה לתיקון כתב התביעה שכבר הוגשה בשם שני התובעים. המדינה מצידה הודיעה כי אין לה התנגדות למחיקת התובע אבו חבלה ללא צו להוצאות, אך מפנה לכך שעל פי מהות התביעה, מחיקת התובע אבו חבלה - תחייב את תיקון הבקשה לתיקון כתב התביעה שכבר הוגשה בשם שני התובעים. הנתבע מס' 4 הבהיר כי אין לו התנגדות למחיקת התובע אבו חבלה ללא צו להוצאות כנגדו, אך מפנה את בית הדין לכך שלאור מהות התביעה, מחיקת התובע 2 - תחייב את תיקון הבקשה לתיקון כתב התביעה שכבר הוגשה על ידי שני התובעים, ותחייב אותו בהגשת תגובה חדשה לתגובתו מיום 23/3/11 לבקשה לתיקון כתב התביעה, ועל כן מבוקש להשית הוצאות בלתי מותנות על התובע בתיק 5964-11-10 - גרבאן, בקשר לכך. לא הוגשה תגובה מטעם הנתבעים 1-2. 3. אקדים ואבהיר כי אין בידי להידרש לחילוקי הדעות והסכסוכים, לרבות הכספיים שנפלו בין התובע אבו חבלה, לבין בא כוחו או בינו לבין התובע גרבאן בתיק 5964-11-10 משאלו אינם בתחום סמכותו של בית הדין זה. ככל שהדברים נוגעים להליך שבנדון התלוי ועומד בפני בית הדין - אין זאת אלא שלגופם של דברים, אין התנגדות למחיקת תביעתו של התובע אבו חבלה, ועל כן אני מורה כי תביעת התובע אבו חבלה בתיק 5998-11-10 - נמחקת בזאת ללא צו להוצאות. בכל הנוגע לתובע גרבאן בתיק 5964-11-10 - אכן, שינוי הנסיבות מחייב את תיקון הבקשה לתיקון כתב התביעה, ככל שהתובע גרבאן עומד על המשך ההליכים בתיק 5964-11-10. בנסיבות אלו ולאור עתירתו של התובע גרבאן, ניתנת לו בזאת ארכה עד ליום 28/4/11 להודיע מבוקשו לגבי המשך ההליכים בתביעתו זו, בתיק 5964-11-10. ככל שמבוקש לתקן את כתב התביעה, תצורף להודעה בקשה מנומקת בצירוף תצהיר וטיוטת כתב תביעה מתוקן. העתק ההודעה/בקשה, לפי העניין, יועברו במישרין לב"כ הנתבעים. משכך הם פני הדברים, החלטתי מיום 16/3/11 . בדבר הגשת תגובת הנתבעים לבקשה לתיקון כתב התביעה מיום 13/3/11 - מבוטלת. בהזדמנות זו, ולנוכח שינוי הנסיבות שחל בינתיים כמבואר לעיל, מוצא בית הדין לנכון לחזור ולהפנות את הצדדים לאמור בסעיף 6 להחלטה מיום 1/3/11. 4. תיק 5964-11-10 יובא לעיוני ביום 1/5/11 לבדיקת תשובת התובע גארבן ומתן הוראות לגבי המשך ההליכים, בכפוף לה. מחיקת צד